Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXII/08

Protokół Nr XXII/08

Numer dokumentu: 22
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXII/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
29 sierpnia 2008 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2008/2009
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego
udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sadowego
zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce.
2/ zmiany uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
3/ zaciągnięcia zobowiążą n finansowych,
4/ podniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lesznie
5/ zmiany do uchwały Nr XXI/125/08 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r.
6/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
7/ zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Brenno,
8/ zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Potrzebowo,
9/ wynagrodzenia Wójta Gminy Wijewo,
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .
Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Na XXII Sesji zgłoszono następujące interpelacje :
Adam Zielnica – kiedy zostaną oddane w użytkowanie mieszkania socjalne,
Roman Jęśkowiak - kiedy planuje się rozpoczęcie remontu drogi 305,

Ad.pkt. 4

Wójt złożył sprawozdanie z pracy urzędu w okresie od ostatniej sesji tj. od 31 stycznia – poinformował, że :
03.07 - zorganizowana została pielgrzymka strażaków na uroczystości odpustowe do Wielenia.
05.07 – przy udziale GOK i GKS zorganizowano i przeprowadzono festyn sportowo rekreacyjny WIJEWIADA.
08.07 – dokonano rozstrzygnięcia oferty przetargowej na czyszczenie stawu przy ul. Kępińskiej.
Zgłoszono jedna ofertę p. Umińskiego na kwotę 54 tys.
11.07 – złożyliśmy w niosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej,
- gościliśmy na terenie gmin y dziecięcy zespół tańca z Ukrainy, które przedstawił swój repertuar,
12.07 – Koło Seniora w Brennie obchodziło swoje 10 lecie,
15.07 – przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się manifestacja uczestników młodzieżowego obozu strażackiego zorganizowana przez OSP Brenno,
25.07 – uczestniczyłem w święcie Policji, gdzie awansowano naszych policjantów,
30.07 – spotkałem się z Prezydentem Leszna , gdzie omówiliśmy Sprewa 1/ budowy składowiska śmieci oraz współfinansowanie budowy drogi Jezierzyce - Włoszakowice,
06.08 – odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, gdzie P. Piwowońska uzyskała stopień nauczyciela mianowanego,
11.08 - miejscowe jednostki Osp uczestniczyły w pożarze ścierniska i lasu w Przylesiu, za sprawność i szybką reakcję otrzymali podziękowanie Komendanta Miejskiego Straży w Lesznie.
15.08 - miejscowości Radomyśl i Potrzebowo zorganizowały dożynki wiejskie.
17.08 - zorganizowano kolejne zawody konne w Wijewie o puchar Wójta , Przewodniczącego oraz sołtysa,
20.08 – podsumowano Młodzieżowy Obóz Pożarniczy w Brennie, wysoko oceniono dyscyplinę oraz organizację,
23.08 – gmina Wijewo po raz pierwszy uczestniczyła w świecie świni w Siedlcu startując
w konkurencji grillowanie, gdzie otrzymała wyróżnienie,
24.08 - odbyły się gminne dożynki 2008 zorganizowane przez mieszkańców ul. Lipowej,
25.08 - swoje posiedzenie odbyły Kom misje Stałe RG,
27.08 - spotkałem się po raz kolejny z Prezydentem Miasta Leszna.

Ad. pkt. 5

Informację w sprawie przygotowania do roku szkolnego 2008/2009 przedstawili :
1/ Andrzej Siekierski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie.
Poinformował, że w nadchodzącym roku szkolnym do szkoły w Wijewie uczęszczać będzie 318 uczniów ( 150 dziewczynek, 168 chłopców) którzy uczyć się będą w 14 oddziałach. Z ogólnej liczby 199 dzieci jest dojeżdżających,
Ogólnie szkoła zatrudnia 28 nauczycieli . ( 5 dyplomowanych, 15 mianowanych, 6 kontraktowych i 2 stażystów) oraz 5 osób obsługi i administracji.
Poziom wykształcenia kadry przedstawia się następująco/. ( magistrów 25, licencjatów – 3) wszyscy posiadają przygotowanie pedagogiczne.
W czasie wakacji dokonano niezbędnych napraw i remontów. Systematycznie remontowane są lasy. Ilość ich będzie zależała od warunków zimowych. Jeśli zaoszczędzimy na paliwie to zrobimy jedna klasę więcej.
W trakcie roku szkolnego przechodzi na emeryturę P. Cielecki dotychczasowy Wicedyrektor.
W Jego miejsce zostanie zatrudniona P. Iwona Rydlichowska., która pełniła taka funkcję w szkole w Przemęcie.,
Wójt – jak rozwiązano sprawę klasy specjalnej
Andrzej Siekierski - Kuratorium Oświaty miało uwagi co do wykształcenia osoby prowadzącej . Musi ona posiadać wykształcenie przedmiotowe oraz dodatkowe uprawniające do prowadzenia klasy specjalnej. Dopuszczono przedstawiony plan organizacyjny pod warunkiem, że wykształcenie będzie uzupełnione.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.

2/ Dorota Wolniczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Brennie
Poinformowała, że szkoła będzie udzielać nauki w 13 oddziałach ( 8 gimnazjum, 3 – szkoła zawodowa , 2 liceum uzupełniające). Do Liceum zawodowego nie odnotowano naboru wobec czego wystąpimy o jego likwidację. Szkoła zatrudnia 25 nauczycieli z czego 11 dyplomowanych, 8 mianowanych , 4 kontraktowych i 2 stażystów, oraz 3 osoby administracyjne i 5 osób obsługi..
Wykonano podstawowe remonty i naprawy mające na celu poprawę bezpieczeństwa podobnie jak rozpoczęto przygotowania do zainstalowania monitoringu na korytarzach, który będzie finansowany z funduszy Ministra Oświaty.
Doi treści informacji nie wniesiono zastrzeżeń.

3/ Dorota Wolniczak – Dyrektor Samorządowego Przedszkola
Poinformowała, że wpłynęło 120 wniosków o przyjęcie do przedszkola., zakwalifikowano
40 dzieci 6 letnich co stanowi 100 %
37 5 84 %
25 4 64 %
18 3 9 %
Ogółem przyjęto 115 osób, pozostałe 5 dzieci matek nie pracujących oczekują na wolne miejsca. Działać będą 4 oddziały 5 godzinne i 1 oddział 9 godzinny.
Przedszkole zatrudnia 6 osób pedagogicznych 1 pracownik administracyjny i 4 osoby obsługi.
Prowadzone będą dodatkowe zajęcia z logopedii, rytmiki , j. angielskiego i zajęcia korekcyjne.
Wójt – pomimo zwiększenia ilości oddziałów nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich dzieci.
Dorota Wolniczak - zainteresowanie przedszkolem wzrasta od 2002 roku. Pierwsze 2 tygodnie są okresem regulującym ilość dzieci, nadarza się , że rodzice rezygnują. Opłata za 5 godzinny pobyt wynosi 50 zł. a za 9 godzinny 60 zł. nie licząc stawki żywieniowej 3,50 dziennie.
Urszula Rimke – czy dla dzieci oczekujących jest możliwość utworzeni a oddziału
popołudniowego.
Dorota Wolniczak – obecnie jest zbyt mało dzieci. Aby realizować minimum pedagogiczne musi być 5 godzin co dawałoby w efekcie późne godziny powrotu do domu.
Roman Jęśkowiak - jak będą realizowane dojazdy do szkoły, czy stan techniczny się poprawi.
Wójt – stan techniczny autobusu gminnego po remoncie nie budzi zastrzeżeń. Umowa na przewozy podpisana z SKR wiąże na s do końca 2008 roku. jeśli warunki się nie poprawia nie będziemy przedłużać ale wówczas będziemy realizować tylko dowóz ustawowy ( uczniów szkół podstawowych i gimnazjum).Ad. pkt. 6

Jan Wojciechowski – Prezydent Miasta Leszna podkreślił, że w swoim wystąpieniu chciałby poinformować o stopniu zaawansowania projektu. Jako zakład realizujący są do dyspozycji udziałowców, aby wyjaśniać wszystkie niejasności.
Obecnie projekt jest realizowany w 11 kontraktach grupowych obejmujących budowę zakładu Trzebani oraz rekultywacje 13 wysypisk. Obecnie podpisaliśmy 6 kontraktów a w przyszłym tygodniu zostanie podpisany następny. Do rozstrzygnięcia wszystkich pozostały 4.
Byliśmy zmuszeni do rozbicia inwestycji na mniejsze ponieważ oferta przetargowa była większa niż kosztorys inwestorski a wzrost cen nie dawał rokowań na zrealizowanie jej na tym poziomie.
Zadanie Nr 1 – budowa składowiska zostało rozbita na 8 mniejszych obejmujących :
- punkty przeładunkowe
- selektywna zbiórkę,
- kompostownie,
- spalarnie, Rozstrzygnięto przetarg na : inżyniera budowy, składowisko Trzebania, stacje przeładunkowe Rawicz, Gola, rekultywacja wysypisk : Rawicz, Poniec,Trzebania.
Przetarg wygrała firma FONEKO ze Świdnicy.
Stacje przeładunkowe wykona Firma z Odolanowa.
HYDRO BUDOWA 9 – to najtańsza oferta na wykonanie zakładu Trzebania.
Po otwarciu oferty zmuszeni byliśmy na zwołanie udziałowców i podjecie decyzji o dodatkowym finansowaniu tego zadania ze względu na wyższą ofertę od planowanej kwoty a czas nagli. Zakończenie inwestycji ma nastąpić 30 czerwca 2010 r. a czekanie na niższe oferty jest nierealne.
Rezygnacja z planowanej inwestycji oznacza brak jakiejkolwiek dopłaty i kary od podpisanych już umów.

Magdalena Rybińska-Mikołajczyk – główna księgowa przedstawiła zebranym kwoty jakie zostały zaplanowane na realizacje Trzebani oraz rekultywacje wysypisk a kwotami jakie wynikają z przeprowadzonych przetargów.
Poinformował, że głównym powodem braku środków inwestorskich jest spadek wartości Euro, który spowodował w przeliczeniu na złotówki braki w wysokości 22,3 mil. zł.

Radosław Zamiatała - oferta HYDRO BUDOWY 9 jest najkorzystniejsza ale przewyższająca
wartość kosztorysową,
Jan Wojciechowski - oferta jest wyższa o 10 mil. zł.
Wójt - największe obciążenie budżetu gminy będzie w 2009 roku gdzie z 98 tys. zrobiło się 250 a pieniądze zainwestowane jako udziały nie będą tak szybko przynosiły jakichkolwiek dochodów.
Jest to jednak inwestycja przyszłościowa i nieunikniona wobec rosnących wymagań dotyczących istniejącego wysypiska . Z drugiej strony nie chcielibyśmy stać na przeszkodzie realizacji tego zadania.

Wobec braku pytań do powyższego tematu Przewodniczący obrad przystąpił do omawiania poszczególnych projektów uchwał

1/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego
zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o.
w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez
ustanowienie sadowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach
w spółce przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 126 /08 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sadowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w spółce podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia
poręczenia wekslowego przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 127 /08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiążą n finansowych przedstawił
Przewodniczący RG.,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 128 /08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie podniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lesznie przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 129 /08 w sprawie podniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/125/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 130 /08 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/125/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

7/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Brenno przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 131 /08 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Brenno podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

8/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Potrzebowo przedstawił Przewodniczący RG Wijewo.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gmin y Wijewo Nr XXII/ 132 /08 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Potrzebowo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

6/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła
Skarbnik Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/ 133 /08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

9/ projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący Rady Gminy .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gmin y Wijewo Nr XXII/ 134 /08 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

Ad. pkt. 7

Edwin Wojciech – jaka jest decyzja radcy, czy można część Kępiny sprzedać czy nie,
- jakie są dalsze losy Holendrów, czy coś postanowiono,
Alojzy Wolniczak – co będzie z oczyszczalnia czy będziemy budować i gdzie,
Barbara Wojciech - kiedy będzie kontynuowana budowa drogi do Potrzebowa, Czy można
utwardzić pobocze drogi do Sławy
Edwin Wojciech - w Kolsku wysypani tłuczniem i jest bardzo dobrze,
Marzanna Daleka – kiedy jest planowana drogi w Miastku ,
Roman Jęśkowiak – jak daleko są przygotowania do uzupełnienia lamp oświetleniowych
ulicznych,
- czy jest projekt na rozbudowę świetlicy w Radomyślu,
Hieronim Jóźwiak – jeśli rurki doprowadzające ścieki do stawu na Kępinie nie będą odcięte to za
chwile staw będzie wyglądał tak samo,


Ad. pkt. 8

Na z głoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ gmina jest zobowiązana do posiadania mieszkań socjalnych. Wygospodarowaliśmy pomieszczenie w Brennie. Musi ono spełniać jednak odpowiednie warunki. Jest szansa dostać dofinansowanie z Banku Gospodarki Krajowej ale musimy zrobić oddzielne łazienki. Jak tylko otrzymamy podpisana umowę będziemy robić dalej. Przydział będzie według regulaminu przyznawania .
2/ w sprawie Holendrów jest przygotowana umowa dzierżawy , która zabezpiecza gminę pod każdym względem. Dziś umowę ma parafować radca prawny.
3/ na termin rozpoczęcia 305 nie mamy wpływu obecnie wszystkie środki Ida na Euro 2012 i termin rozpoczęcia oddala się.
4/ radca P. Pawlik wyjaśnił, że działka przy ul. Kępinie można sprzedać zgodnie przepisami.
5/ jeśli otrzymamy dofinansowanie to przystąpimy do wykupy gruntu i rozpoczęcia prac związanych z budowa oczyszczalni.
6/ aby przystąpić do budowy drogi musi być ujęta w planach inwestycyjnych. Mówiłem, że jeśli z Pr zaprowadzonych przetargów pozostaną pieniądze to poczynimy starania o utwardzenie drogi w Miastku. Dziś trudno powiedzie jakie będą wyniki przetargów.
Krzysztof Grabsztunowicz poinformował, że :
7/ w sprawie modernizacji oświetlenia są przygotowane podkłady geodezyjne, do końca miesiąca mają być dokonane ostateczne uzgodnienia.
8/ na remont świetlicy w Radomyślu jest przygotowana mapa projektowa i wycena kosztorysowa, Ze względu na zakres i prac musi to być inwestycja która wyceniono na kwotę 110 tys., sam projekt wyceniono na 3,5 tys.
Wójt - przygotowując plan odnowy miejscowości Radomyśł , który planuje się na rok przyszły można ująć to zadanie i będzie szansa na pozyskanie pieniędzy.
9/ w sprawie nielegalnych podłączeń do Kępiny należy powołać komisje, która dokona kontroli.
Zaproponował, aby P. Grabsztunowicz wspólnie z Kierownikiem Rewiru P. Jawornickim dobrali 3 osobę i przeprowadzili kontrolę.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą części działki przy ul. Kępińskiej na poszerzenie działki P. Mireckiemu.

Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z odpowiedzią na pismo jakie została wystosowane do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w związku z wnioskiem mieszkańców o foto radar na
ul. W. Witosa - 25 Maja.
Bogdan Jawornicki – koszt zakupu fot radaru wynosi ok. 150 tys. dodać należy do tego koszt zatrudnienia osoby, która będzie zbierała dana na temat samochodów ze zdjęcia i egzekwowała mandaty. Radary są ustawiane głownie tam gdzie jest wiele ofiar śmiertelnych.. Komendant Miejski zaproponował radar przenośny.
Adam Zielnica – oburzenie z tego powodu nie jest na miejscu, jest to dla naszego bezpieczeństwa.

Edmund Wojciech – droga do Potrzebowa i dalej jest w planach inwestycyjnych. Obecnie jednak priorytetowe są inne zadania (droga do Włoszakowic )
W sprawie Potrzebowa składałem kilka interpelacji - odczytał odpowiedz na ostatni wniosek.

Edwin Wojciech – podziękował za szybka reakcje i obcięcie jarzębin.
Józef Pukacki – zaprosił wszystkich obecnych na dożynki wiejskie w Brennie.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady gminy podziękował za udział i zaprosił na uroczysty poczęstunek połączony z opłatkiem i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw