Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXI/08

Protokół Nr XXI/08

Numer dokumentu: 21
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXI/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 czerwca 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania
LIEDER
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ rozpatrzenia skargi P. Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta Gminy Wijewo,
2/ zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
3/ ustanowienie odznaki „ Za zasługi dla gminy Wijewo”,
4/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Wijewie.
5/ dzierżawy nieruchomości gruntowej, składającej się z działek geodezyjnych
Nr 348/1, 348/5, 248/2, 255, 354 i 400 w Radomyślu.
6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu we wsi Brenno gm. Wijewo
7/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Adam Zielnica - zwrócił się o zainteresowanie ksiązką niemieckiego autora o historii gminy
Wijewo. Publikacja zawiera wiele faktów dotychczas nie publikowanych.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta i urzędu w okresie międzysesyjnym zawierało :
31.05 - przy udziale KGW Brenno, Zaborówiec i TPOD zorganizowano dzień dziecka w wigwamie w Zaborówcxu
02.06 – po raz pierwszy uczestniczyliśmy w dniach powiatu w Rydzynie. Występ naszej gminy był udany i zauważony,
03.06 – spotkałem się z nowym gospodarzem ośrodka MAGDA, którego radni poznali podczas pobytu na ostrowie,.
4-5.06 – delegacja radnych i samorządowców uczestniczyła w wyjeździe studyjnym, gdzie zapoznano się z budowa i działaniem instalacji podciśnieniowej.
6.06 – dzień strajku nauczycieli, spotkałem się dyrektorami, omówiliśmy idee strajku – szanse na wyższe płace
- gościłem przedstawicieli firmy BREN OR
- w MZWiKW we Wschowie odbyło się spotkanie poświecone przekształceniu formy. Do prowadzenia wodociągów i pozyskiwania funduszy ma uprawnienia tylko spółka. Rozpatrzona możliwość przekształcenia w spółkę Zakładu usług Wodnych i pozostawieni MZWiKW.
8.06 – odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze według nowego regulaminu CTF
9.06 – wspólnie ze Skarbnik Gminy podpisaliśmy aneks do umowy z MZO w Lesznie.
12.06 – dokonano odbioru ul. Kępińskiej, rozliczono spodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
13.06 - pracownica UG Agnieszka Seifert uzyskała kwalifikacje kierownika wysypiska.
15.06 – odbyły się Breńskie zawody konne,
17.06 – w Zespole Szkól w Brennie odbyło się podsumowanie konkursu „Czysty las”
18.06 - swoje posiedzenie odbyły Komisje Rady gminy,
20.06 – wspólnie z Przewodniczącym RG uczestniczyliśmy w zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu,
21.06 – Noc Świętojańska w Brennie,
22.06 – KGW w Wijewie obchodziło 60 lecie istnienia,
25.06 - odbyło się walne zebranie WOKiSS w Poznaniu do którego należy ok. 300 gmin , również z poza woj. Wielkopolskiego,
26.06 – burmistrz gminy Siedlec zaprosił Wójtów burmistrzów i skarbników aby podzielić się doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy poprzez wydanie obligacje,
- na ośrodku TPD Jelenia Góra odbyły się ćwiczenia jednostek straży z systemu krajowego,
27.06 – dyrektor Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie poinformował o kolejnym przetargu, który nie wyłonił wykonawcy budowy składowiska w Trzebani,
28.06 – jednostka OSP w Potrzebowie obchodziła 75 lecie istnienia,

Ad. pkt. 5

Informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania LIEDER złożył przedstawiciel gminy Leszek Józefczak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad . pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P. Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wijewo.
Kazimierz Pawlik – radca prawny UG wyjaśnił, że temat skargi był przedmiotem rozważań rady w wyniku czego podjęto uchwałę , która w trybie nadzorczym została uchylona ze względów formalnych- niewystarczające uzasadnienie.
Poinformował, że przy wydawaniu zaświadczeń , co było przedmiotem skargi, nie stosuje się formy zażalenia, ponadto minął czas odwołania wobec czego sprawa stała się bezprzedmiotowa.
Do złożonych wyjaśnień radni nie wnieśli dodatkowych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/119/08 w sprawie skargi P. Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej dla uczniów przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt – wyjaśnił, że zmiana do regulaminu pozwoli na 100 % wykorzystanie środków na stypendia dla dzieci. Jest obowiązek posiadania 5% rezerwy na przypadki losowe. Jeśli takich nie ma to pieniądze należy zwrócić. Po zmianie będzie je można wykorzystać .
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/120/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie ustanowienie odznaki „ Za zasługi dla gminy Wijewo”,
przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/121/08 w sprawie ustanowienie odznaki „ Za zasługi dla gminy Wijewo” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
w Wijewie przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt wyjaśnił, że w 1993 roku Związek Zawodowy Solidarność LGH w Polkowicach zakupił grunty na tereny wypoczynkowe dla pracowników. Obecnie sytuacja zakładu uległa zmianie i chcą to sprzedać. Gmina posiada prawo pierwokupu wobec czego wystąpiono do nas z taka propozycja. Protokół przeprowadzonych negocjacji co do ceny został przedstawiony na posiedzeniu komisji stałych.
K. Grabsztunowicz – poinformował o wielkości terenu z jednej i drugiej strony drogi oraz możliwościach inwestycyjnych jakie przewiduje obecny plan.
Roman Jęśkowiak - możliwości inwestycyjne znacznie zmieniaj a wartość terenu.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/122/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, składającej się z działek
geodezyjnych Uchwała Rady Gminy Nr XXI/119/08 w sprawie Nr 348/1, 348/5, 248/2, 255,
354 i 400 w Radomyślu przedstawił Przewodniczący RG.
Wójt - odbyły się 2 przetargi na wotum lokalnym i ogólnokrajowym. Brak jakiegokolwiek zainteresowania. Na posiedzeniu komisji zaproponowano dzierżawę. Obliczono pokład na ok. 670 tys. ton. Eksploatacja może trwać ok. 7 lat. Można pobierać dzierżawę roczna lub od wydobytej tony. Możliwości ustalenia opłaty są różne.
Roman Jęśkowiak - dzierżawa roczna oraz pobór opłaty od wydobytej tony jest dobrym pomysłem.
Alojzy Wolniczak – jeśli wydzierżawimy to po eksploatacji teren wróci do nas, co z wyrobiskiem.
K. Grabsztunowicz - osoba eksploatująca otrzymuje koncesje na wydobycie kruszywa w której jest określona forma rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia. Jest to obowiązek dzierżawcy.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/123/08 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, składającej się z działek geodezyjnych Uchwała Rady Gminy Nr XXI/119/08 w sprawie
Nr 348/1, 348/5, 248/2, 255, 354 i 400 w Radomyślu podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

6/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Brenno gm. Wijewo
K. Grabsztunowicz – na posiedzeniu komisji stałych zgłoszono wniosek o przekształcenie terenu boiska na Niwce , dokonanie podziału i sprzedaż dział
Alojzy Wolniczak - czy będzie możliwość pozostawienia terenu na małe boisko do gry.
K. Grabsztunowicz - teren zostanie zagospodarowany zgodnie ze zmiana jaka radni zaakceptują
i uchwalą
Do treści projektu nie wniesiono 9innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/124/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Brenno gm. Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

7/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik
Gminy.
Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie budżetu wynika z faktu pozyskania funduszy ze sprzedaży drewna, zaległych podatków i dotacji ze starostwa.
Środki te zostały rozdysponowane po stronie wydatków na remont dróg publicznych, adaptacje lokalu socjalnego, zakup kontenerów.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 11

Ad. pkt. 7

Urszula Rimke – przy ul. Leszczyńskiej obcięto drzewo a gałęzie nie zostały posprzątane.
- plac po byłym wysypisku jest zarośnięty , wymaga skoszenia,
Alojzy Wolniczak - czy jest możliwość ustawienia koszy nad jeziorem.
- na ul. Okrężnej, Biedaczkowie i Powstańców świeca się światła,
= na Niwce wokół stawu można by też wykosić trawę,
Radosław Zamiatała – na ul. Poselskiej, rosnący tam żywopłot wymaga obcięcia.
Roman Jęśkowiak - uważam, że łączone patrole z Włoszakowicami nie są szczęśliwym rozwiązaniem, Dużo paliwa idzie na przejazdy a nie właściwa prace patrolowa.
Bogdan Jawornicki - od tygodnia trwa sezon na Ostrowie brak
- oznakowania garbów, samochody chaczą podwoziem,
- brak oświetlenia plaży,
- praca motorówki ogranicza się do jednego jeziora , ponieważ kanał jest niegroźny i nie
można przejechać na inne jeziora.,
- stan techniczny pomostu jest zły, deski spróchniałe
Edwin Wojciech - kiedy rozpoczną czyszczenie kępiny , stan wody jest niski.

Ad. pkt. 8

Na interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ poprosił, aby zastanowić się nad przedstawiona pozycja wydawnicza o gminie Wijewo.
Jeśli będzie zainteresowanie to możemy przystąpić do tłumaczenie i wydania takiej pozycji.
2/ gałęzie przy ul. Leszczyńskiej winien posprzątać ten kto je obciął, musimy egzekwować takie rzeczy bo będziemy sprzątać po wszystkich.
3/ plac po byłym wysypisku oraz stawek na Niwce i żywopłot na ul. Poselskiej zrobimy jak tylko pracownicy będą mieli wolna chwilę.
4/ kosze można ustawić przy drodze jest problem, kto to ma później sprzątać. Każdy powinie sprzątać woje śmieci. Na Ostrowie będzie w najbliższym czasie egzekwować potwierdzenia , umowy na wywóz nieczystości.
5/ sprawa niezadowolenia ze wspólnych patroli rodzi uwagi wielu m.in. sponsorów.
6/ garby na Ostrowie zostaną rozebrane w najbliższym czasie, jest to droga prywatna ,
7/ oświetlenie plaży zostanie zamontowane jak otrzymamy odpowiednie głowice do lamp,
8/ pomost został wybudowany gmina nie posiada pozwolenia , właścicielem jeziora jest Agencja Rolna Skarbu Państwa a dzierżawca PZW , zwrócimy się o rozebranie go,
9/ o udrożnienie kanału zwrócimy się do WZMiUW w Lesznie
10/ w sprawie czyszczenie stawu na kępinie w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg.

Agnieszka Jurgawka – dyr. GOK zaprosiła wszystkich na WIJEWIADĘ i poprosiła o liczne uczestnictwo w konkurencjach.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie