Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Data publikacji: 14.09.2009
Termin składania ofert: 05.10.2009

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Gmina Wijewo
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. 065/ 5494085, faks 065/ 5494755
ogłasza przetarg nieograniczony na udzielanie i obsługę kredytu długoterminowego

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Zamówienie obejmuje:
1/ Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2009.
2/ Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.
3/ Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i
opłat – odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu.
4/ Gotowość udzielania kredytu od dnia 20 listopada 2009r.
5/ Środki uruchomione będą w formie polecenia przelewu.
6/ Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopu procentowej WIBOR 3M.
7/ Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch
stawek w następujący sposób:
- oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M wg stawki na
30 września 2009r. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do
oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie
jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym
okresie kredytowania.
- wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję
należy rozumieć wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu.
8/ Forma zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco.
9/ Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania niniejszej kwoty kredytu lub
całkowitej rezygnacji z niego lub wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone
będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
10/ Kredytobiorca nie będzie liczył odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 66113000-5

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin realizacji zamówienia: 20.11.2009r. - 31.05.2011r.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać w Urzędzie Gminy, ul.
Parkowa 1 64-150 Wijewo lub za pośrednictwem poczty, SIWZ znajduje się na stronie
www.bip.wijewo.pl.
5. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa , pok. nr 9 do dnia 05
października 2009r. do godz. 10.30 /czasu lokalnego/.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1/ Pani Elżbieta Wolnik – Skarbnik Gminy
2/ Pani Krystyna Piasna-Białas – Zastępca Skarbnika Gminy
3/ Pan Krzysztof Grabsztunowicz – p.o. Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena = 100%.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 października 2009r. o godz. 11.00 /czasu lokalnego/ w
siedzibie Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni, akceptacji
warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
4. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.
5. Symulacja spłaty kredytu.
6. Projekt umowy.
7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach
nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminy składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek za ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
14. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14 września 2009r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
Uchwała Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wijewo na 2009 rok.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.
Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie