Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 23/05

Protokół Nr 23/05
PROTOKÓL NR 23
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 22 listopada 2005 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .
 1. Omówienie projektów uchwał podatkowych w sprawie :
  • opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa,
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
  • podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa,
  • określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
  • określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,

3. Analiza projektu budżetu na 2006 rok

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie.  Ad. pkt. 1

  Wspólnemu posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy przewodniczył Henryk Rygusik przewodniczący Komisji Budżetowej . Przedstawił proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

  Ad. pkt. 2

  Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie projektów uchwał Wójta oraz Skarbnik Gminy.
  1/ Opłata administracyjna .
  Elżbieta Wolnik - opłacie takiej podlegają czynności dla których nie została ustalona opłata skarbowa. A ustawa przewiduje ustalenie opłaty przez Radę Gminy. Ostatnio ustalona stawka opłaty administracyjnej nie została podwyższana od 2003 roku. Przedstawiła kalkulację kosztów jakie wiążą się z wykonaniem określonych czynności.
  Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 2

  2/ Podatek rolny.
  Wójt zaproponował pozostawienie stawki proponowanej przez Ministerstwo ponieważ stawka na rok 2006 jest niższa od ustalonej na rok bieżący o prawie 6 zł..
  Planowaliśmy nie podnoszenie żadnych stawek podatkowych, jednak stopa wzrostu przyjęta przez GUS wynosi 2,5 % a spodziewano się 1,1% . Jest to już znaczna kwota dlatego postanowiliśmy podnieść stawki również o 2,5 %.
  Józef Pukacki - czy drogi nadal będą liczone oddzielnie czy do gospodarstwa.
  Wójt - tak , miał się ten przepis zmienić , ale dotychczas nie przyszło żadne wyjaśnienie.
  Do treści projektu nie wniesiono innych zapytań ustalaj stawkę na wysokości proponowanej przez Ministra.
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

  3/ Podatek od nieruchomości .
  Wójt zaproponował stawki zwiększone w stosunku do roku obecnego o 2,5 %.
  Stawki od gruntów :
  Marzanna Daleka - zaproponowała obniżenie stawki pod gruntów od działalności
  gospodarczej. Płacąc raz od gruntu a drugi rad od powierzchni budynku wychodzą w
  sumie duże kwoty.
  Postanowiono sprawę podatku od działalności gospodarczej pozostawić do zastanowienia przeanalizowania i podjęcia decyzji na posiedzeniu rady.
  Stawki od budynków :
  Alojzy Wolniczak - stawka od działalności gospodarczej zwiększa się nie wiele jednak w
  przeliczeniu na cały rok w moim przypadku jest na jedną ratę 50. Nie wielu rolników
  ma taki podatek co podwyżka.
  Wójt - czy podnosimy czy pozostawiamy na obecnym poziomie zależy od radnych.
  Elżbieta Wolnik - należy pamiętać, że każda obniżka stawek wiąże się z mniejszymi wpływami do budżetu z tytułu podatku oraz z tytułu obniżenia subwencji.
  Nie dokonano poprawek w proponowanych stawkach.
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4

  4/ Podatek od środków transportowych
  wójt zaproponował pozostawienie stawek w stosunku do 2005 roku zwiększonych o 2,5 % nie są to duże kwoty.
  Do projektu nie wniesiono poprawek.
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 5

  5/ Podatek od posiadania psów.
  Propozycja Wójta opiewa na 18 zł. jest to podwyżka o 3 zł.
  Ze względu na niewielką ilość psów od których jes6t płacony podatek pozostawiono proponowana składkę.
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 6

  6/ Opłata miejscowa.
  Elżbieta Wolnik - poinformowała, że stawki w tej opłacie nie zostały ustalone, ponieważ będzie nowe Rozporządzenie gdzie będą określone zasady kwalifikacji miejscowości na wypoczynkowe i uzdrowiskowe
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 7

  7/ Opłata targowa
  Uznano, że stawki zdaniem handlujących są wysokie, są kłopoty z poborem należności wobec czego postanowiono nie podwyższać..
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 8

  8/ Wzory Formularzy.
  Elżbieta Wolnik poinformowała, że nie zmieniły się w swej treści druki. Zmienił się sposób zaokrąglania do pełnych złotówek oraz wielkość inkasa i musi to być uwidocznione w formularzach.
  Projekt uchwały stanowi zał. Nr 9

  Ad. pkt. 3

  Projekt budżetu na 2006 rok przedstawił Wójt - Ireneusz Zając .
  Dochody zaplanowano w wysokości 6 397 404 zł a wydatki w wysokości 6 697 404 zł. co świadczy o nie zrównoważeniu budżetu. Deficyt w wysokości 300 tys. zł jest niezbędny aby zakończyć już rozpoczęcie prace i rozpocząć zaplanowane.
  Załącznik Nr 7 do budżetu to wykaz inwestycji przewidzianych na 2006 rok, gdzie zaplanowano zakup schodołazu dla przedszkola z możliwością wykorzystania również w innych instytucjach, dokończenie budowy ul. Piaski i jej finansowanie w 100%.
  Remont pałacu oraz utwardzenie dróg gruntowych.
  W związku z tym, że przed uchwaleniem budżetu odbędą się komisje , gdzie zostanie budżet omówiony szczegółowo odstąpiono od szczegółowego omawiania.
  Genowefa Zielnica - dlaczego w budżecie są wyszczególnione pieniądze na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej. Skoro mieszczą się w przedszkolu.
  Elżbieta Wolnik - klasyfikacja budżetowa nie przewiduje rozdziału. Zerówki dotychczas były przy szkole po przejściu do przedszkola zostały przeniesione środki. Od nowego roku będą wszystkie pieniądze na jednym koncie.
  Wójt - planujemy aby przedszkole od 1 stycznia było samodzielna jednostka .
  Genowefa Zielnica - czy jest szansa, aby dzieci w Radomyśla i Przylesia chodziły
  do szkoły w Wijewa.
  Roman Jęśkowiak - jest to proces powolny, wiele razy był temat poruszany na zebraniach, być
  może ,że kiedyś to nastąpi. Jest to wybór rodziców
  Marian Zając - czy w kwocie przeznaczonej na przedszkole jest uwzględniony nowy oddział,
  który ma powstać w godzinach popołudniowych.
  Wolnik - budżet nie uwzględnia kosztów dodatkowego oddziału.

  Ad. pkt. 4

  Józef Pukacki - w informacji o mieniu komunalnym jest przejęcie w Brennie działki na rzecz
  gminy, czego to dotyczy.
  Wójt - dotyczy to przekazanego gruntu wchodzącego w skład drogi za baza SKR.
  Genowefa Zielnica - co z ośrodkiem zdrowia w budowie,
  Wójt - jest wyceniony na 93 tys. jako cena wywoławcza - 25 listopada ma się odbyć przetarg.
  Henryk Rygusik - co z modernizacja oświetlenia.
  Wójt - projekt po konsultacji został przekazany wykonawcy. Są uwagi, że nie ma nowych słupów. Jest to traktowane jako inwestycja i musi być nowy projekt. Planujemy równorzędną rozbudowę linii w ramach oszczędności
  Radosław Zamiatała - czy przy zatoczce będą usuwane słupy elektryczne.
  Wójt - linia ta będzie zdemontowana i pójdzie linia podziemna.
  Stanisław Kasperski - poinformował, że najbliższej sesji będą pielęgniarki, które poinformują o nowej formie działalności.

  Ad. pkt. 5

  Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział
  i zakończył posiedzenie.

  Na tym protokół zakończono.  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Protokoły komisji
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2005-11-22
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie  Valid XHTML 1.0 Transitional  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw