Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 28/05

Protokół Nr 28/05
PROTOKÓŁ NR 28
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 17 sierpnia 2005 r.

===================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia. :
 1. Otwarcie
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
 3. Projekt uchwały RG w sprawie

- zbycia nieruchomości zabudowanej w Brennie ( szkoła) ,
- przejęcia działki Nr 298/3 w Brennie stanowiącą drogę
- przekazania Starostwu Powiatowemu w Lesznie 50 tyś zł na budowę chodnika
w Zaborówcu
- ustalenia odpłatność za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Wijewie .
 1. Projekt modernizacji oświetlenia - informacja .
 2. Informacje bieżące
  • budowa ul. Piaski ,
  • wycena ośrodka zdrowia w budowie ,
  • wycena działki budowlanej w Radomyślu
  • wycena budynku szkoły w Zaborówcu
  • modernizacja budynków szkół w Brennie i Wijewie
  • modernizacja i przebudowa kuchni w GOK w Wijewie


  Ad. pkt. 1

  Wspólnym obradom komisji rady gminy przewodniczył Henryk Rygusik - przewodniczący komisji budżetowej.
  Powitał obecnych radnych oraz gości. Przedstawił proponowany porządek obrad.

  Ad. pkt. 2

  Wójt poinformował, że zgodnie z przedłożoną informacja budżet za I półrocze został wykonany w stopniu zadawalającym, Dochody z podatku od nieruchomości oraz podatku od gruntów oraz działalności gospodarczej osiągnęły 50%.
  Dochody za I półrocze 2005 r. wykonane zostały w wysokości 55,99 % ,
  a wydatki w wysokości 59,67 %.
  Skarbnik poinformowała, że budżet gminy podjęty na podstawie ustawy o finansach publicznych w trakcie roku został zmieniany uchwała rady lub zarządzeniem Wójta.
  Omówiła poszczególne działy stopień ich wykonania tak po stronie dochodów jak
  i wydatków.
  Wyjaśniła, że wysokie wykonanie opłat za alkohol wynika z faktu, że 2 z 3 rat przypadają
  w I półroczu.
  Na koniec półrocza powstała zaległość w kwocie 122 082 zł. Wystawiono z tego powodu
  52 tytuły oraz wysłano 147 upomnień.

  Ad. pkt. 3

  1/ Projekt uchwały w sprawie zbycia działki zabudowanej po byłej szkole w Brennie przedstawił
  przewodniczący Obrad Henryk Rygusik.
  Radosław Zamiatała - na jaka kwotę została wyceniona działka z budynkiem.
  Wójt - przygotowane zostały dokumenty przetargowe. Okazało się ,że w drodze przetargu można sprzedaż budynek wyposażony w WC, pokój , łazienkę i szambo. Lokal ten nie spełnia tych warunków dlatego należy dokonać remonty i spełnić te warunki lub sprzedać w drodze bezprzetargowej Pani Taladze, która jest zainteresowana kupnem.
  Kwota zainwestowana w remont nie będzie możliwa do odzyskania.. Zwrócił się z zapytaniem, czy remontujemy czy sprzedajemy bez przetargu w obecnym stanie.
  Henryk Rygusik - aby nie po9dnosic kosztów należy sprzedać zainteresowanej.,
  Wójt - jeśli obiekt miałby funkcje lokalu komunalnego wówczas można wystawić na przetarg.
  Stanisław Kasperski - jaka sytuacja jest z budynkiem w Zaborówcu.
  Wójt - Zaborówiec jest podzielony na 2 oddzielne części co stwarza więcej możliwości jego sprzedaży i zagospodarowania.
  Henryk Rygusik - kto określa kryteria podziału budynków.
  Wójt podział określa właściciel. W Potrzebowie jest budynek komunalny i warunki określa wojewoda lub starosta. Warunki podziału szkoły w Brennie i Zaborówcu określa Wójt/

  2/ projekt uchwały w sprawie nabycia drogi w Brennie przedstawił Wójt.
  Projekt dotyczy przejęcia ulicy Łąkowej, która byli zmuszeni wykupić właściciele działek tam wydzielonych aby dojechać do własnych posesji. Przejęcie jest podyktowane faktem, że na drodze prywatnej nie można nic robić bez zgody właścicieli, co może w przyszłości utrudniać prace kanalizacyjne.
  Przyjęliśmy zasadę ,że będziemy przejmować tylko drogi . które są strategicznie ważne dla gminy Nie ma przejmowanie za darmo.

  3/ projekt uchwały w sprawie dotacji do budowy chodnika w Zaborówcu przedstawił Wójt .
  Jest to konsekwencja wcześniejszej decyzji, gdzie rada zdecydowała o współfinansowaniu budowy chodnika. Jeśli przekażemy to będziemy mogli wymagać. Jeśli nie wykorzystają to na koniec roku będą musieli oddać.
  Urszula Rimke - czy 50 tys. nie będzie za dużo, kosztorys powinien określić koszt budowy.
  Wójt - po sporządzeniu kosztorysu będzie przetarg i wówczas będzie ostateczny koszt budowy. Myślę , że 100 tys. nie wystarczy.
  Aleksander Poszwiński - w jaki sposób będzie wykonane przejście przez rów.
  Wójt - projektant miał zaproponować. Chcielibyśmy wykorzystać płyty jakie znajdują się na budowie ośrodka zdrowia.
  Stanisław Kasperski - jestem za przekazaniem , będzie to argument na domaganie się
  rozpoczęcia tej inwestycji.
  Aleksander Poszwiński - jestem również za , aby tylko nie było jak z Potrzebowem.
  Elżbieta Wolnik - w Potrzebowie była forma dofinansowania. W Zaborówcu będzie pełna kontrola prac ponieważ będzie to forma dotacji.

  4/ projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z przedszkola przedstawił Wójt - poinformował, że koszty utrzymania przedszkola rosną, jeśli dzieci chorują pracownikom należy zapłacić tak samo , zanim stwierdzi się nieobecność dziecka produkty są już zakupione i koszty poniesione. dlatego należy ustalić stałą kwotę również za wyżywienie niezależnie od obecności dziecka w przedszkolu.
  Genowefa Zielnica - opłaty za wyżywienie nie były już jakiś czas podwyższane. Czy klasy
  „O” będą przy przedszkolu.
  Wójt - oddziały „O” to obowiązek przedszkolny dlatego powinny być w przedszkolu i gminy nie pobierają opłaty za ich pobyt. Jeśli dziecko z klasy „O” będzie chciało korzystać z wyżywienia to nie widzę przeszkód, opłaci i może korzystać z wyżywienia.
  Henryk Rygusik - jakie są kryteria przyjmowania do przedszkola.
  Genowefa Zielnica - zasady przyjmowania określa statut przedszkola. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci, które
  1/ już uczęszczały do przedszkola,
  2/ rodziców pracujących zawodowo,
  3/ rodziców samotnie wychowujących
  4/ dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych
  Wójt - zaproponował zapoznanie się radnych z regulaminem przedszkola przez Dyrektora.
  Urszula Rimke - niemożność zapewnienia przyjęcia wszystkich chętnych wynika z niskiej ceny,
  która jest zachęcająca

  Ad. pkt. 4

  Wójt poinformował, że zgodnie z projektem modernizacji oświ8etlenia inwestycja ta będzie kosztowała ok. 100 - 150 tys. zł.. Posiadamy zgodę od Prezesa Zamówień Publicznych na wybór wykonawcy w drodze bezprzetargowej , pod warunkiem, że koszt nie przekroczy 6 tys. EURO
  i inwestycja nie będzie trwała dłużej niż 5 lat.

  Ad. pkt. 5

  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na budowę 29.09. br kończy się termin rozpoczęcia prac .
  Obecnie posiadamy 400 tys. własnych oraz 105 tys. z Urzędu Marszałkowskiego. O pozostałe pieniądze wnioskowaliśmy do funduszu zagranicznego. Jeśli nie otrzymamy to rozpoczniemy bez kanalizacji sanitarnej .

  Są zainteresowani kupnem budynku ośrodka zdrowia w budowie, zleciliśmy wycenę, która wykona biegły sądowy. FOZ chce odzyskać swój wkład, które zainwestował .

  Dokonaliśmy wyceny kolejnych 3 działek w Radomyślu. średnio cena 1 m2 działki została wyceniona na kwotę od 8 - 10 zł.

  Budynek szkolny w Zaborówcu został wyceniony do przetargu na kwotę 24 800 zł.
  Jest zainteresowanie tym obiektem.

  Jest propozycja wykupy wieczystego użytkowania przez P. Kowalewicza Damiana (bazy GS)
  za kwotę 15 tys. zł.

  Sprzeda z (szkoły) w Zaborówca i (bazy GS) w Wijewie zapewniła by nam środki na remont dachów w szkołach , który musimy przeprowadzić. Będzie to koszt około 50 tys. i musi być wykonane przed zimą.

  W szkole w Wijewie została wybudowana łazienka dla niepełnosprawnych z podjazdem dla wózków - koszt adaptacji 20-25 tys. zł.
  Przeprowadzono Modernizację kuchni w WDK w Wijewie. Zainstalowano agregaty chłodnicze co usprawni pracę. Modernizację sfinansowały ; GOK i P. Grajek - Hampelska

  Wójt przedstawił przebieg uroczystości dożynkowych- gminnych, gdzie przewiduje się korowód, poczęstunek dla 120 osób finansowany przez Radę Sołecką oraz występ kapeli ze Śmigla, mecz ligowy i konkurs wieńcy.
  Urszula Rimke - konkurs wieńcy jest robiony co roku . Należy opracować regulamin aby było
  jasne jakie elementy i kryteria a s brane pod uwaga.
  Henryk Rygusik - poprosił aby delegacje z wieńcami miały przygotowane stoły , ponieważ
  Wieńce trochę ważą.
  Wójt - utworzenie takiego regulaminu nie jest łatwe. Najlepiej do oceny zaprosić przedstawicieli wszystkich sołectw i punktach w pewnej skali. Nagrody w zasadzie są równe tylko dyplomy uwzględniają różnice.
  Marzanna Daleka - czy w sprawie modernizacji oświetlenia będzie jeszcze komisji gdzie można zgłaszać potrzeby,

  Wójt - omówimy ten temat na sesji, problem będzie z ustawieniem nowych słupów, nie powinno być kłopotów z dołożeniem dodatkowych lamp.
  Urszula Rimke - należy uwzględnić przede wszystkim ulice, które się rozbudowują.
  Genowefa Zielnica - czy jest komisja zajmująca się doświetlaniem ulic.
  Hieronim Jóźwiak - jest to w gestii Rasy Sołeckiej

  Ad. pkt. 8

  Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział
  i zakończył posiedzenie.

  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Protokoły komisji
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2005-08-17
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie  Valid XHTML 1.0 Transitional  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw