Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie przetargu w trybie art. 70 KC na „Wykonanie projektów budowlanych dróg o nawierzchni z kostki brukowej w miejscowościach Miastko, Przylesie, Wijewo i Brenno wraz z uzyskaniem pozwolenia na bucowę”

Ogłoszenie przetargu w trybie art. 70 KC na „Wykonanie projektów budowlanych dróg o nawierzchni z kostki brukowej w miejscowościach Miastko, Przylesie, Wijewo i Brenno wraz z uzyskaniem pozwolenia na bucowę”

Data publikacji: 18.02.2009
Termin składania ofert: 02.03.2009

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Pełna nazwa zamawiającego:
Wójt Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel./fax (065) 549 40 85, 86
e-mail:Wijewo@wijewo.pl

2. Ogłoszenie przetargu w trybie art. 70 KC na „Wykonanie projektów budowlanych dróg o nawierzchni z kostki brukowej w miejscowościach Miastko, Przylesie, Wijewo i Brenno wraz z uzyskaniem pozwolenia na bucowę” o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
3.1. Wykonanie projektu drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w
miejscowości Wijewo ul. Poselska dz. nr. ewid. 944. Należy zaprojektować budowę drogi wraz z odwodnieniem o szerokości jezdni 4 m i chodnika o szer. 1 m , jako ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej na długości 130 m.
3.2. Wykonanie projektu drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w
miejscowości Brenno ul. Koźli Rynek dz. nr. ewid. 834. Należy zaprojektować budowę drogi wraz z odwodnieniem o szerokości jezdni 5 m, jako ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej na długości 240 m.
3.3. Wykonanie projektu drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w
miejscowości Miastko, dz. nr. ewid. 131/1. Należy zaprojektować budowę drogi wraz z odwodnieniem o szerokości jezdni 4 m, jako ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej na długości 80 m.
3.4. Wykonanie projektu drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w
miejscowości Przylesie dz. nr. ewid. 193. Należy zaprojektować budowę drogi wraz z odwodnieniem o szerokości jezdni 4 m i chodnika o szer. 1 m, jako ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej na długości 590 m.

4. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej
specyfikacji,
5.4. zobowiązują się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1. wypełniony formularz oferty,
6.2. oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.3. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
6.4. oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, lub ze strony internetowej www.wijewo.pl.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Grabsztunowicz tel. (065) 549 40 85, 86 pokój nr 8 w godz. 8,00 – 15,00
9. Miejsce i termin składania ofert: 2.03.2009r. do godz. 900 w zamkniętych kopertach. Na opakowaniu należy umieścić napis „Oferta na rewitalizację stawu Kępina w miejscowości Wijewo”
10. Termin i miejsce otwarcia ofert: 2.03.2009r. godz. 930
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
12. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni
13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
14. Wójt Gminy Wijewo zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert o czym niezwłocznie zawiadomi uczestników przetargu.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
- cena 100 %

Wójt Gminy Wijewo


Mgr inż. Ireneusz Zając

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie