Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Wijewo

OGŁOSZENIE na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy WijewoOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wijewo


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. U Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/142/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wijewo z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. , ogłasza otwarty konkurs na :

1. Wsparcie realizacji w 2009 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu poprzez :

a/ popularyzację walorów rekreacji ruchowej, szkolenie i organizowanie zajęć i imprez
sportowych w miejscowości Wijewo .
b/ popularyzację walorów rekreacji ruchowej, szkolenie i organizowanie zajęć i imprez
sportowych w miejscowości Brenno .

2 Na realizację zadań określonych w punkcie 1 przeznacza się środki w łącznej kwocie
40 000 zł. według następującego podziału.

pkt. 1, ppkt. a - 35 000 zł.
pkt. 1, ppkt. b - 5 000 zł.

3. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) posiadające odpowiednie oświadczenie
w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działające na
terenie Gminy Wijewo lub na rzecz jej mieszkańców.

4. Organizacja składająca ofertę na realizacje zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym
w wysokości nie niższej niż 3 %. Do wkładu własnego zalicza się : środki pieniężne
posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację
zadania publicznego.

5. Organizacji przysługuje prawo wnioskowania w ofercie o dotację niższą od określonej
w punkcie 3 lecz nie przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania
określonego w punkcie 1 .

6. Zastrzega się prawo zmniejszenia wysokości dotacji w sytuacji możliwości realizacji
zadania mniejszymi środkami finansowymi.

7. Oferty należy składać do dnia 09 . 02 . 2009 r. do godz 14 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Wijewie ul. Parkowa 1 na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27. 12. 2005 r.
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzorów oferty realizacji zadania publicznego,
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem zadania.8. Do oferty należy dołączyć :
1/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, lub Rejestru Uczniowskich Klubów
Sportowych prowadzonego przez Starostę leszczyńskiego ( (ważne przez 3 miesiące od
daty wystawienia).
2/ aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut.
3/ rozliczenie za rok 2008.

9. W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednej oferty, załączniki formalne
należy dołączyć do jednej z nich, wskazując w pozostałych ofertach tą, która zawiera
wymagane dokumenty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2009 r. a ich oceny dokona powołana w tym celu komisja w oparciu o następujące kryteria :
a/ merytoryczna zawartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
b/ w zadaniach powierzonych : wysokość wnioskowanej dotacji,
c/ zasięg terytorialny, korzyści z realizacji projektu, liczba osób objęta projektem,
d/ doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,
e/ posiadane środki materialne i finansowe na realizację zadania ,
f/ udział środków własnych w realizacje zadania,Wijewo, dnia 06 stycznia 2009 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie