Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » opróżnianie kontenerów ( dzwonów ) oraz zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009

opróżnianie kontenerów ( dzwonów ) oraz zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009

Data publikacji: 12.12.2008
Termin składania ofert: 29.12.2008

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Pełna nazwa zamawiającego:
Wójt Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel./fax (065) 549 40 85, 86
e-mail:Wijewo@wijewo.pl
Ogłoszenie przetargu w trybie art. 70 KC na „opróżnianie kontenerów ( dzwonów ) oraz zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009”o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
Opróżnianie kontenerów oraz zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych.
3. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy.
4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.4. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. wypełniony formularz oferty,
5.2. oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5.3. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, lub ze strony internetowej www.wijewo.pl.
7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Grabsztunowicz tel. (065) 549 40 85, 86 pokój nr 8 w godz. 8,00 – 15,00
8. Miejsce i termin składania ofert: 29.12.2008r. do godz. 900 w zamkniętych kopertach. Na opakowaniu należy umieścić napis „opróżnianie kontenerów ( dzwonów ) oraz zbiórka i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie gminy Wijewo na rok 2009”
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.12.2008r. godz. 930
10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
11. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
13. Wójt Gminy Wijewo zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o czym niezwłocznie zawiadomi uczestników przetargu.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
- cena 100 %

Wójt Gminy Wijewo


Mgr inż. Ireneusz Zając
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw