Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe


DODATKI MIESZKANIOWE

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Urzędzie Gminy Wijewo wypełnione druki:  

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego(załącznik Nr 1) potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku.

Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – (załącznik Nr 2)                                                                                                             

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

- podania aktualnego numeru konta bankowego;

- podania pisemnej informacji o stanie zadłużenia czynszowego (względnie jego braku);

- potwierdzenia i rozpisania wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu za miesiąc, w którym składany jest wniosek.

 

Do wydatków zalicza się:         

- czynsz;

- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

- inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

- opłaty za energie cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;

- opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

- wydatki, które w przypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie w wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy;

- opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

· dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał), tzn.: umowa najmu, podnajmu, użyczenia; decyzja przydziałowa; wypis z księgi wieczystej lub/i akt notarialny; spółdzielcze prawo do lokalu; orzeczenie sądu o prawie do lokalu, orzeczenie sądu o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego;

· fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (oryginał) - w przypadku braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej w lokalu);

· dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

- zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

- emerytura/renta - decyzja ZUS/KRUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub  zaświadczenie z ZUS/KRUS;

- alimenty - wyrok sądu (dotyczy otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (dotyczy otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona), decyzja/zaświadczenie GOPS w przypadku otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

- uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

- pomoc MOPR - zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;

- zwrot podatku;

- zaświadczenie z PUP o wysokości wypłacanych świadczeń, odprowadzanej składki zdrowotnej;

· dokument potwierdzający uprawnienie do powiększenia powierzchni normatywnej o 15 m² - orzeczenie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, potwierdzające wymóg zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju;

· w przypadku domu jednorodzinnego jego właściciel jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

                                              

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej Wójt Gminy Wijewo w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca.

Przyznany dodatek wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.W tym samym terminie wypłaca się ryczałt.

  

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54 za pośrednictwem Wójt Gminy Wijewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zmianami);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 ze zmianami);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589 );

§ 1 uchwały Nr XXV/267/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2005 r. Nr 1, poz. 13).

 

Podstawowe zasady:

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem obligatoryjnym przyznawanym osobom spełniającym warunki określone w ustawie na wniosek. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

-  osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

-  osobom spełniającym kryterium dochodowe:

dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury, dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.       

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, ze zmianami)

-  osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniającym kryterium metrażowe:

gospodarstwo domowe : 1 osobowe – norma 35,00 m² x 130% = 45,50 m²

gospodarstwo domowe : 2 osobowe – norma 40,00 m² x 130% = 52,00 m²

gospodarstwo domowe : 3 osobowe – norma 45,00 m² x 130% = 58,50 m²

gospodarstwo domowe : 4 osobowe – norma 55,00 m² x 130% = 71,50 m²

gospodarstwo domowe : 5 osobowe – norma 65,00 m² x 130% = 84,50 m²

gospodarstwo domowe : 6 osobowe – norma 70,00 m² x 130% = 91,00 m²

w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną tego lokalu o 5 m².

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych na lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest równa lub mniejsza od powierzchni normatywnej.          

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Agnieszka Fogt
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2014-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw