Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XX/08

Protokół Nr XX/08

Numer dokumentu: 20
Rok: 2008


PROTOKÓŁ Nr XX/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 maja 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat :
- przygotowanie do sezonu letniego,
- realizacja zadań inwestycyjnych na drogach gminnych,
powiatowych i wojewódzkich.

6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28. 12. 2007 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP za 2007 rok.
3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2007 rok.
4/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie
Ad. pkt. 1

Obradom XX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Stanisław Kasperski – w holu urzędu stoi baran jako część herbu gminy. Wskazane byłoby
zamieszczenie tabliczki z opisem dlaczego baran jest w herbie gminy. Nie wszyscy mieszkańcy
znają historię,.

Ad. pkt. 4

03.05 – obchodziliśmy święto Konstytucji 3 Maja . We Mszy uczestniczyły sztandary z ternu gminy.,
05.05 – gościłem mieszkańców Radomyśla posesji Nr 26 w sprawie nieprawidłowości w użytkowaniu strychu we wspólnym budynku.
06.05 – spotkałem się z P. Księżykiem – komendantem Hufca ZHP Legnica
07.05 - odbył się zjazd SGN w Grójcu Wielkim, gdzie podsumowano wyniki pracy stowarzyszenia za 2007 rok.
09.05 - to Dzień Bibliotekarza, wspólnie z Przewodniczącym złożyliśmy wizytę w bibliotece.
- w Rydzynie odbyło się spotkanie w ramach grupy Lieder. Uczestniczyli Wójt , Maria Rak i Leszek Józefczak
10. 05 – OSP w Radomyślu zorganizowało obchody Św. Floriana . Wójt podziękował za świetną organizację części oficjalnej i rozrywkowej.
15.05 – uczestniczyłem w Licheniu w seminarium energetycznym ,
16.05 - odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka,
17.05 – zostałem zaproszony na uroczyste oddanie w użytkowanie ul. Kępińskiej,
19.05 – przeprowadziłem rozmowę na temat zabezpieczenia łodzi policyjnej. Wskazane byłoby wybudowanie wiaty na wodzie.
24-25.05 – na Ostrowie odbyły się regaty jachtów sterowanych radiem . Zastanowimy się nad kolejna organizacja. W tym roku organizacja była beznadziejna.
25.05 – gościłem przedstawiciele KGW z Wijewa, omówiliśmy obchody 65 lecia istnienia koła,.
27.05 – wspólnie z Przewodniczącym RG uczestniczyłem w wojewódzkich obchodach dnia samorządowca w Pleszewie,
28.05 – gościłem Kier, ZDW P. Mieczysława Żok, omówiliśmy sprawę przebudowy drogi 305.
W otrzymanych planach uwzględniono nasze postulaty, chodniki po 2 stronach i zjazd na
ul. Kargowską
29.05 - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie zorganizował
spotkanie Wójtów i Burmistrzów w sprawie .zmieniły się zasady finansowania inwestycji.
Wójt poinformował o przeprowadzonych negocjacjach przeprowadzonych z przedstawicielami KGHM w sprawie odsprzedaży tz. Buchty. Odczytał notatkę z rozmów. Ustalono cenę 1 m2 na
15 zł. z możliwością rozłożenia na 6 rat..

Ad. pkt. 5

Na drogach w 2008 roku planujemy następujące prace
1/ ul. M. Piłsudskiego – utwardzenie pobocza i położenie dywanika asfaltowego na całej szerokości,
koszt pozwoli na nie ogłaszanie przetargu a rozpoczęcie prac na podstawie zgłoszenie.
2/ ul. Prosta w Brennie, do 30 06, br ma być opracowany projekt budowy.
3/ ul. Krótka w Zaborówcu jest droga powiatowa dlatego będziemy korzystać z pomocy powiatu w zakresie ogłoszenia przetargu oraz dofinansowania.
Kępina będzie czyszczona w okresie kiedy poziom wód będzie najniższy., projekt jest w trakcie realizacji. .
Chodnik w Zaborówcu został ukończony jednak wykonanie pierwszej części pozostawia zastrzeżenia i nadaje się do poprawki. Wskazane byłoby zrobienie nalewki przy krawężniku, woda wymywa piasek i robią się dziury.
Prowadzone remonty dróg pozostawiają wiele do życzenia W ramach realizacji wniosków i interpelacji pasy na ul. Powstańców Wlkp będą malowane do końca czerwcu . Lustro przy wyjeździe z ul. Wiatracznej zostanie założone w najbliższym czasie.
Droga na Ostro w została naprawiona.
Próba odwodnienia ul. Łąkowej poprzez wykopanie rowy spełzła na niczym. Okazało się, że rowu nie można wykopać ponieważ nie ma go na wcześniejszych mapach..

Przewodniczący obrad poinformował, że kolejne posiedzenie komisji będzie poświęcone przygotowaniu do sezonu włącznie z wyjazdem w teren.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
28. 12. 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego przedstawił Skarbnik.
Wyjaśniła, że zmiana dotyczy wielkości kilku rat, które zostały zwiększone o 1 grosz.
Do treści projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XX/115/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28. 12. 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP za 2007 rok
przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XX/116/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP za 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2007 rok przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XX/117/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła skarbnik.
Wyjaśniła, że z rezerwy budżetowej przekazano 20 tys. na remont rynien i opierzenia w szkole w Brennie oraz 8 tys. na bibliotekę. Zmniejszona została dotacja celowa na szkoły.
Przyjmuje się dodatkowe fundusze z tytułu opłat w przedszkolu, dotacji na pracownika socjalnego oraz dotacji dla szkól i przedszkola.
Do treści projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XX/118/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008
Podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 7

Przed ogłoszeniem przerwy przewodniczący obrad poinformował, że komisja ds. określenia wzoru odznaczenia skonkretyzowała propozycje i poprosił o wypowiedzenie się w kwestii przedstawionych wzorów poprzez postawienie parafki przy wskazanym wzorze.

Józef Pukacki – przy remizie w Brennie jest wycięta lipa, pień jest wysoki i może być
niebezpieczny dla pojazdów. Obecnie jest zasypany piaskiem.
Radosław Zamiatała – na drodze 305 chodnik będzie miął charakter pieszy czy też będzie ścieżka
rowerowa,
- kto ustala kolejność budowy chodników czy gmina czy powiat,
Edwin Wojciech – na ul. Młyńskiej do 30 grudnia miała być woda założona , a dziś jeszcze nie ma,
kiedy zostaną mieszkańcy podłączeni,
- również na ul. Młyńskiej maja zakładać prąd, miał wystarczyć dotychczasowy kabel,
okazało się , że będą budować nowa linie, czy droga zostanie naruszona,
- wyjazd z ul. Kargowskiej jest niewidoczny, krzewy rozrasta ją się należy je wyciąć,
podobnie jak przy wyjeździe z ul. Piasków i Piłsudskiego
Marian Białas - czy jest szansa aby dokończyć chodnik na ul. Lgińskiej ,
- do czasu ukończenia chodnika w kierunku Brenna należy zabezpieczyć końcówkę przy
moście, aby nikt nie wpadł do wody.
- zabezpieczyć spływ wody z drogi do rowu po południowej stronie drogi, spływająca woda
wymywa i niszczy umocnienia,
- mieszkańcy działek chcieliby spotkać się z Wójtem w sprawie budowy wodociągu oraz
oświetlenia,
Roman Jęśkowiak – jakie są plany w sprawie przebudowy kuchni w Radomyślu
Hieronim Jóźwiak – czy ze żwirowni na Ratuszowym można pobierać żwir,
Radosław Zamiatała – jakie będzie dofinansowanie ze strony powiatu przy budowie Sali
gimnastycznej,
Ireneusz Dydyna – podziękował za ustawienie tablic z nazwa miejscowości,
Marian Zaczyk – Jako osoba prowadząca działalność gospodarcza na terenie ośrodka wypoczynkowego Brenno Ostrów chciałbym się dowiedzieć jakie są plany wobec tego terenu. Jest to teren wypoczynkowy czy teren prywatny p.Gądy . Droga dojazdowa jest w opłakanym stanie , brak koszy na śmieci, ławek, klosze od lamp pobite.
Gospodarka ściekowa pozostawia wiele do życzenia , domki prywatne nie opróżniają szamb.
Brak koszy powoduje , że wszędzie można spotkać śmieci zwłaszcza po dniach wolnych,
Kto jest zobowiązany do sprzątania .
Edmund Wojciech – stwierdził, że nalewka przy chodniku w Zaborówcu to sprawa oczywista. W roku bieżący powiat planuje budowę chodnika na ul. Kargowskiej. Poinformował, że w ramach interpelacji złożone zostały wnioski skierowane do powiatu z zebrań wiejskich,

Ad. pkt. 8

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ herb musi odpowiadać pewnym zasadom określonym przez instytut i komisje heraldyki.
Większość mieszkańców z pewnością nie zna pochodzenia herbu.
Umieszczenie takiej tabliczki może kłóci się z w estetyką.

1/ ponowimy prośbę o sprzątnięcie pnia,
2/ w sprawie drogi 305 - plany są do wglądu zainteresowani mogą się zapoznać z projektem,
3/ wielkość dofinansowania będzie zależała indywidualnie od gminy. Zależy od źródła lub funduszu z którego gmina będzie się starała o dofinansowanie.
4/ gmina nie może inwestować na drogach powiatowych, może uczestniczyć w budowie lub remoncie na zasadzie współfinansowania.
5/ część procedury przygotowania do budowy wodociągu, która należała do gminy zrobiliśmy, drugi etap wraz z budowa należy do MZWIKW we Wschowie.
W przypadku budowy nowej linii elektrycznej wszystkie przejścia przez drogę lub chodnik będą prowadzone w ziemi na zasadzie przecisku, nic nie będziemy rozbierać.
6/ opóźnienia ZDW w porządkowaniu rowów są spowodowane być może planowanym remontem tej drogi.
7/ w planach budowy chodnik jest zaplanowany do posesji P. Malczyka , przejście przez ciek wodny wymaga jednak dodatkowych uzgodnień, musi być specjalny certyfikat,
8/ zawnioskujemy o położenie krawężnika ograniczającego wymywanie mostu,
9/ z praktyki wiem, że zebrania w dużym gronie nie przynoszą efektów, jeśli mieszkańcy są zainteresowani tematem to zapraszam do urzędu. Plan wodociągowania działek w Zaborówcu jest w trakcie realizacji.
10/ w sprawie rozwiązania i pomysłu na budowę kuchni w Radomyślu czekam na inicjatywę mieszkańców.
11/ w żadnym wypadku nie wolno eksploatować wyrobiska, żwir można pozyskiwać tylko za zezwoleniem. Na terenie gminy zezwolenie takie posiada P. Umiński.
12/ P. Zaczyk jest Pan w Brennie krótka nie zna historii tego ośrodka. Robiąc plan zagospodarowania gminy i tego tereny przed 35 laty popełniono błąd za który płacimy do dziś. Zapisana możliwość dzielenia terenu na wniosek właściciela. W ten sposób zatracono klimat tego terenu. Nie będzie dobrze dopóki nie zmienia się radykalnie przepisy. Po raz pierwszy udało się nam wyegzekwować od właścicieli remont lub partycypacje w remoncie drogi. Wojewoda jest na etapie opracowania planu ochrony środowiska co zapewni pewne zachowania .Otrzymaliśmy aktualne mapy z legalnymi budowlami, co umożliwi egzekwowanie legalizacji lub rozbiórki nielegalnych budynków od których nie płacony jest podatek.
Jak co roku będziemy sprzątać teren będący nasza własnością i zapewnimy bezpieczeństwo na plaży ogólnodostępnej.
Droga jest mało widoczna ale nie możemy zakazać siać rolnikom zbóż lub innych wysokich roślin.
Planujemy w przyszłości wybudować ścieżkę rowerowo pieszą co zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeństwo
13/ na inwestycje drogowe wspólnie z powiatem mamy 200 tys. ile za tą kwotę uda się zrobić będzie zależało od przetargu, za jaka kwotę zostaną złożone oferty.
M. Zaczyk – jestem za porozumieniem. Działki na tamtym terenie mamy wszyscy, tak przyjezdni jak i miejscowi. Dlaczego nie wszyscy płaca podatek, skoro mieszkają. Nie może być tak, że ktoś inwestuje a drugi tylko zarabia.
Wójt - podatek od nieruchomości można naliczyć zgodnie z wypisem z rejestru gruntów . Jeśli jednak budynek nie jest oddany oficjalnie do użytku to on nie istnieje i nie można naliczyć podatku. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione.
M. Zaczyk – szkoda aby przez przepisy do doszło do degradacji środowiska a głownie jeziora, które wykazuje oznaki zanieczyszczenia.
Wójt - w przeszłości zdarzało się , że wydawano zezwolenia na budowę budynku, który został usytuowany na drodze.
Krzysztof Grabsztunowicz – poinformował, że przetarg na sprzedaż Holandrów nie odbył się, pomimo, że był ogłoszony w prasie ogólnokrajowej.
Roman Jęśkowiak – zaproponował aby na następne posiedzenie zastanowić się czy obniżamy cenę , czy idziemy w dzierżawę, co mogłoby być korzystniejsze.
Agnieszka Jurgawka - omówiła program obchodów Dnia Powiatu w Rydzynie.

Ad. pkt. 9

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za czynny udział w obradach i zakończył posiedzenie .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie