Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIX/08

Protokół Nr XIX/08

Numer dokumentu: 19
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XIX/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
23 kwietnia 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej :
1/ opinia do wykonania budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji rewizyjnej,
3/ dyskusja,
8. Podjęcie uchwały w sprawie :
1/ udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
2/ zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.
3/ zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 RG Wijewo z dnia 28.12.2007r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
4/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wijewo
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XIX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Nie zgłoszono

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że okres sprawozdawczy od ostatniej sesji obejmuje następujące wydarzenia :
28.03 – odbył się konwent Wójt o i burmistrzów w Lipnie, gdzie omówiono możliwości pozyskania inwestorów , warunki budowy elektrowni wiatrowych. Poruszono sprawę wypłacania zasiłków alimentacyjnych przez gminy.
29,03 – odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie ul. Wczasowej w Zaborówcu
30.03 – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RG w sprawie oceny wykonania budżetu gminy,
- gościłem mieszkańców ul. Kepińskiej w sprawie ustalenia terminu uroczystego oddania drogi.
07.04 – odbyło się walne posiedzenie MZO w Lesznie . Omówiono zagospodarowanie odpadów i rekultywacje wysypisk., realizacje projektu budowy i związane z tym problemy spowodowane spadkiem wartości Euro. Powołano nową radę nadzorczą.
08.04 – gościłem delegacje mieszkańców Ostrowa w sprawie braków i uwag a przede wszystkim drogi. Nasz odcinek drogi naprawi ZDP z Leszna a odcinek drogi należący do P. Gądy SKR.
Urząd Gminy odwiedzili gimnazjaliści w ramach godziny wychowania obywatelskiego, zapoznali się z zadaniami urzędu .
09.04 - w Poznaniu uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym z Ministrem Ochrony Środowiska
Przedstawił programy kluczowe realizowane z programów operacyjnych, które pochłaniają 2/3 funduszy przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy,. Brak deklaracji o wysokości dofinansowania inwestycji ochrony środowiska.
10.04 – podpisałem wspólnie ze Skarbnik umowę z ZDP o wspólnym finansowaniu inwestycji drogowych na terenie gminy.
- odbyło się posiedzenie Zarządu Poddziału Gminnego OSP w Radomyślu, gdzie omówiono obchody Dnia Strażaka oraz zasady nagradzania kierowców i strażaków biorących udział w akcjach.
11. 04 - gościli1)śmy w urzędzie kolejna klasę gimnazjum.
14.04 – odbyło się zebranie Stowarzyszenia Region Leszno, gdzie podsumowane produkty które przyjęto do promocji.
- posiedzenie Stowarzyszenia RL podsumowujący działalność za 2007 rok.
15.04 - odbyły się posiedzenia Rady Gminy
18.04 - walne posiedzenie MZWiKW w Wschowie podsumowano rok 2007 ,
- dokonano uroczystego otwarcia posterunku policji,
22.04 – zjazd walny SGiPW , podsumowano rok 2007, udzielono absolutorium zarządowi , odbyło się ;posiedzenie komisji Oświaty w ramach SGiPW na którym podsumowano konkurs bibliotek, dofinansowanie do inwestycji sportowych.

Ad. pkt. 5

Wójt poinformował, że szczegółowa analiza wykonania budżetu za 2007 rok została omówiona na posiedzeniu komisji. Sprawozdanie jest dokumentem jawnym i ogólnodostępnym , każdy kto ma ochotę może zapoznać się z jego treścią w urzędzie lub na stronie internetowej.
Przez lata sprawozdanie z wykonania budżetu zmieniło się znacznie. W latach 90- siątych wynosiło kilka stron, dziś jest to około 70 stron. Szczegółowość informacji pozwala na dogłębna analizę wykonania każdego działu i paragrafu.
Dochody zostały wykonane w 97,76 % co jest dobrym wskaźnikiem.
Natomiast wydatki wykonano na poziomie 90,53 %, jest to niskie wykonanie ale nie zależne od nas. Spowodował to fakt, że ul. Kępińska została zakończona w późniejszym terminie i pieniądze zaplanowane na ta inwestycje nie zostały wydane.
Do treści sprawozdania nie wniesiono uwag.
Sprawozdanie stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 6

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2007 rok. oraz wnioskiem o absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo za 2007 rok odczytał członek KR Henryk Rygusik.
Wniosek oraz sprawozdanie z kontroli stanowią załącznik Nr 5

Ad. pkt. 7

1/ uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia o[pinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2007 rok przedstawił Wójt Gminy Wijewo Ireneusz Zając.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

2/ uchwałę Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii do wnioski Kom misji Rewizyjnej RG Wijewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo z wykonania budżetu gminy za 2007 br. przedstawił Przewodniczący RG Wijewo
Stanisław Kasperski
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

3/ w dyskusji opinię w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok w imieniu komisji stałych Rady Gminy Wijewo przedstawił przewodniczący Komisji Budżetowej Zbigniew Lis.
Opinia stanowi załącznik Nr 8 .

Ad. pkt. 8

Przed przystąpieniem do omawiania uchwał przewodniczący obrad stwierdził, że na 15 radnych obecnych na sali jest 14 wobec czego podejmowane decyzje i uchwały będą prawomocne.

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XIX/110/08 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 27
marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
Ze wskazania RIO zmienia się § 2 wcześniejszej uchwały zwiększając go o nieujęta a przekazana dotacje na remont dróg powiatowych w kwocie 100 tys. zł.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XIX/111/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10
3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok. przedstawiła Skarbnik.
Dokonane zmiany polegają, na zwiększeniu dochodów o wpływy z sprzedaży działki, otrzymanej dotacji dla gminy, dotacji na zakup pojemników do segregacji śmieci.
Dokonano przesunięć w budżecie UG i Przedszkola, oraz z rezerwy ogólnej na remonty dróg powiatowych.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XIX/112/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 RG Wijewo z dnia 28.12.2007r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
przedstawiła Elżbieta Wolnik
Wyjaśniła, że temat był wyjaśniony na komisjach. Zaznaczyła, że nie zmieniła się kwota, z, oenił się tylko harmonogram spłaty poszczególnych kwot.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XIX/113/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 RG Wijewo z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XIX/114/08 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijew podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13

Ad. pkt. 9

Radosław zamiatała – czy wiadomo coś więcej na temat remontu drogi 305.
Stanisław Wolniczak – dojazd do przedszkola od boiska , gdzie było bezpiecznie został utrudniony,
Jeśli samochody przeszkadzają autobusowi to wprowadzić ograniczenie tylko w pewnych godzinach lub wyznaczyć miejsce dla autobusu, gdzie nie będzie można parkować.
Zaprosił wszystkich chętnych na uroczystości Floriana do Radomyśla.
Henryk Rygusik - nadal dziury na drodze do Potrzebowa nie zostały naprawione.
Adam Zielnica – czy obecność parku na naszym terenie nie będzie przeszkoda w budowie elektrowni wiatrowych.

Ad. pkt. 10

1/ w sprawie drogi 305 jesteśmy po zaopiniowaniu projektu wymiany instalacji wodociągowej. Wymieniona zostanie cała sieć na koszt ZDW. Sukcesywnie będą uzgadniane pozostałe elementy.
2/ znak zakazu miał być postawiony przy urzędzie aby samochody ciężarowe nie niszczyły krawężników.. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Kierowcy autobusu skarżą się na problemy przy wysiadaniu przedszkolaków ponieważ nie można wjechać. Bezpieczeństwo najmłodszych jest najważniejsze.
Propozycja P. Wolniczaka jest do przyjęcia. Poprosił zainteresowanych o spotkanie i uzgodnienie rozwiązania.
3/ dziury na drodze do Potrzebowa będą zgłoszone,
4/ dokumentacja do elektrowni wiatrowych jest opracowywana pod kątem ochrony środowiska. Jeśli nie jest to teren szczególnie chroniony to nie ma problemów. W pierwszej kolejności należy dokonać badań wietrzności terenu, czy będą korzystne wiatry.
Edmund Wojciech - dziury będą się robić ponieważ droga ta nie jest skończona, będzie to sukcesywnie naprawiane.
Józef Rimke – jako członek Rady Sołeckiej wsi Brenno podziękował za dokonane remonty i zrozumienie potrzeb lokalowych radnych i wójta.

Ad. pkt. 11

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany i zakończył obrady. Zaprosił wszystkich obecnych na przedstawienie sztuki W. Szekspira ‘’ Poskromienie złośnicy” w interpretacji uczniów Zespołu Szkól w Brennie.

Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie