Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVIII/08

Protokół Nr XVIII/08

Numer dokumentu: 18
Rok: 2008


PROTOKÓŁ Nr XVIII/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
23 marca 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2007 r.
6. Informacja z działalności Biblioteki Gminnej za rok 2007 r.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie :
1/ zmiany uchwały Nr XVII/106.08 RG Wijewo z dnia 30.01.2008 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r.
2/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
3/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XIV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Stanisław Kasperski
1/ przy pomniku św. Józefa maja się odbywać uroczystości powiatowe należy uporządkować
otoczenie wokół,
2/ odznaka za zasługi dla gminy Wijewo jest nieaktualna , a są ludzie którym można by Wręczyc,
za prace na rzecz gminy,
3/ krzewy przy drogach proszą się o wycięcie,

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z funkcjonowania gminy w okresie pomiędzy sesjami złożył Wójt :
31.01 – uczestniczyłem w spotkaniu w MZO Leszno gdzie omówiono projekt przetargu na wykonawstwo Trzebani. Zwiększyły się koszty ponieważ ilość odpadów do utylizacji jest znacznie większa niż obliczano wstępnie.
02.02.- podziękował za udział w Balu Wójta.
04.02 – odbyło się spotkanie miłośników Koni i jazdy konnej. Nadleśnictwo Włoszakowice ma wyznaczyć szlaki gdzie można jeździć konno.
05.02 – przeprowadziłem rozmowy kwalifikacyjne z nowymi pracownikami wyłonionymi w drodze konkursu.
06.02 - dokonaliśmy oceny kontroli RIO.
07.02 - odbyło się zebranie wiejskie w Brennie,
09.02 – strażacy z OSP Wijewo dokonali podsumowania rocznej działalności na walnym zebraniu
13.02 - zebranie sprawozdawcze w OSP Radomyśl.
14.02 - spotkałem się z Dyr. Szpitala Zespolonego w Lesznie,
- uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty SGiPW, gdzie omówiono obowiązek przedszkolny pod 5 lat, oraz idee przedszkoli domowych, zmiany w karcie nauczyciela,
- OSP Zaborówiec - ze branie walne.
15.02 – odbyły się obchody związane z powstaniem Wielkopolskich i patronem Zespoły Szkól w Brennie.
19.02 - uczestniczyliśmy w zebraniu wiejskim w Potrzebowie,
21.02 - podsumowania roku 2007 dokonało SGiPW na walnym zebraniu,
- odbyło się zebranie wiejskie we wsi Wijewo,
22.02 – gościłem Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, omówiono sprawę wspólnych inwestycji na drogach powiatowych.
25.02 – podziękował za uczestnictwo w pogrzebie naszego pracownik śp. Józefa Kubickiego.
26.02 – spotkałem się z przedstawicielami firmy RODRIGEL w sprawie instalacji podciśnieniowej kanalizacji ściekowej. Zadeklarowali nieodpłatne sporządzenie kosztów części kanalizacji , która będzie miała charakter podciśnieniowy. Zaprosili do obejrzenia kolejnej takiej instalacji działającej w Polsce.
- uczestniczyłem w pożegnaniu Kom. Powiatowego Policji, który odchodził na emeryturę
26.02 – odbyło się zebranie wiejskie w Miastku ,- podziękował P. Walkowiakowi za udostępnienie salki.
28.02 - spotkałem się z mieszkańcami Radomyśla na zebraniu wiejskim,
29.02 - uczestniczyłem w konwencie wójtów i burmistrzów. Omówiono temat obiegu elektronicznego dokumentów, budowę sal gimnastycznych w powiecie, oraz rozdysponowanie pieniędzy w ramach LIEDERE.
03.03 – odwiedziłem najstarszą mieszkankę, która ukończyła 103 lata.
04.03 – wspólnie z P. Pukackim uczestniczyłem w walnym zebraniu MZWiKW we Wschowie gdzie dokonaliśmy podwyżki ceny wody ( z 2,55 na 2,75) podyktowane to było względami ekonomicznymi.
- dyżur pełniki pracownicy Woj. Biura Planowanie w związku z opracowywanymi zmianami do planu zagospodarowania gminy,
- odbyło się zebranie mieszkańców wsi Przylesie.
06.03 – z Komendantem Policji Henrykiem Kośińskim dokonaliśmy podsumowania pracy rewiru dzielnicowych w Wijewie.
- zakończyliśmy serie zebrań wiejskich spotkaniem z mieszkańcami Zaborówca,
07.03 – spotkałem się z mieszkańcami Brenna głownie ul. Łękowej I sportowej w sprawie melioracji i odwodnienia działek, Cieki tam się znajdujące należą do melioracji szczegółowej, gdzie nadzór sprawuje spółka wodna i Starosta.
08.03 – KGW i OSP z Brenna zorganizowali wyjazd do Wrocławia z okazji Dnbia Kobiet,

11.03 -0 wspólnie z Przewodniczącym RG uczestniczyliśmy na zaproszenie Wójta Waligóry w spotkaniu w sprawie przebudowy drogi Jezierzyce – Boszkowo oraz obwodnicy i ronda we Włoszakowicach,
12.03 - odbyło się posiedzenie komisji rady gminy,
13.03 - gościłem kierownika ZDP w Lesznie , omówiliśmy sprawę przejścia dla pieszych przy ul. Biedaszkowo, dokończenie chodnika w Zaborówcu, naprawy dróg, (skrzyżowanie w Brennie) budowę progu zwalniającego na ul. Leszczyńskiej,
- otrzymaliśmy wstępny projekt Sali gimnastycznej ,
15,03 v- zlokalizowano niewybuch, zabezpieczono i został wywieziony przez saperów
z Głogowa,
18.03 - z inicjatywy GOK odbyła się w parku impreza dla dzieci z całej gminy p.t. ZAJĄC,
- uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty SGiPW, gdzie uczestniczył Dyr. Departamentu w Ministerstwie Kultury i Sportu P. Wiktor
19.03 – rozstrzygnięto konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wijewo.
20.03 - odbyło się posiedzenie Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Region Leszno” – gdzie omówiono sposób pozyskiwania pieniędzy na popularyzację walorów regionu.

Ad. pkt. 5

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Robert Baran złożył informacje na temat stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego na terenie gminy Wijewo w 2007 roku.
Informacja stanowi załącznik NR 4 do niniejszego protokołu.

Dodatkową informacje na temat działalności OSP na terenie gminy złożył Prezes ZG Z OSP Stanisław Wolniczak .
Poinformował, że na terenie gminy mamy 384 członków OSP w rym czynnych 252 14 honorowych i 1 wspierającego. W 2007 roku odnotowano w Brennie 17 wyjazdów w tym 6 pożarów w Wijewie 11 wyjazdów w tym 2 pożary w Potrzebowie 1 wyjazd.
Członkowie Osp posiadają przeszkolenie oraz pełne ubezpieczenie. Na wyposażeniu jednostek sa zestawy do ratowania R1 i aparaty tlenowe. Jednostki ratownictwa krajowego wyposażono ostatnio w :
Wijewo w agregat prądotwórczy i utwardzono plac przed remizą
Brenno w sprężarkę. Wyciągarkę do węży, pomieszczenia socjalne(łazienkę),
Członkowie Osp czynnie uczestniczą w organizowaniu życia kulturalnego wsi , oraz uroczystościach religijnych w Wieleniu, Górce Duchownej oraz Borku. Corocznie dokonywany jest przegląd sprawności hydrantów.
Stanisław Kasperski – potrzeby modernizacyjne straży są duże , większość z obecnych to rozumie ze względu, że członkowstwo w OSP
Robert Baran - napływ nowej sił jest słabszy. Spowodowane jest to tym, że wielu młodych wyjechało do pracy. Do OPSP może należeć każdy w wieku 18 – 65 lat posiadający odpowiedni stan zdrowia , przeszkolony i ubezpieczony.
Alojzy Wolniczak – czy zwyczaj palenia śmiercichy powinien być zgłaszany do straży, zdążają się przypadki sa zgłoszenia jako pożar.
Robert Bran - powinny być zachowane odległości p.poż. Zgłoszenie nie byłoby złą praktyką.
Henryk Rygusik – w jednostce jest ubezpieczonych 5 osób wg. stanu samochodu. Jeśli pojada inni czy mogą i czy dostana ekwiwalent za uczestnictwo w akcji.
Robert Baran – jest propozycja do ustawy aby ubezpieczenia nie były imienne ale na ilość osób . Wysokośc i sposób wypłacania ekwiwalentu ma tez być w kompetencji rady. Jeśli w akcji uczestniczy więcej strażaków to należy to uwzględnić w meldunku wówczas ekwiwalent przysługuje wszystkim.
Wójt – ochrona przeciw pożarowa będąca w gestii Wójta jest w dobry m stanie . Posiadamy 2 jednostki w systemie krajowym, dobrze wyposażone. Przy ratowaniu ludzi i mienia ważne jest czym jednostka dysponuje i jak potrafi to wykorzystać. Ważnym elementem statusy są też wyniki kontroli.

Ad. pkrt. 6

Informacje z działalności Gminnej Biblioteki złożyła Kierownik Grażyna Adamczewska.
Informacja stanowi zał. Nr 5

Ad. pkt. 7

Informacje z działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła Dyrektor Agnieszka Jurgawka. Informacja stanowi zał. Nr 6

Ad. pkt. 8

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106.08 RG Wijewo z dnia 30.01.2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik
Poinformowała, że RIO zakwestionowała brzmienie paragrafu dotyczącego rezerwy i jej zmniejszenia . Wobec czego § 5 otrzymuje nowe grzmienie.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/107/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106.08 RG Wijewo z dnia 30.01.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

2/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt wyjaśnił, że temat był już sygnalizowany. Po rozliczeniu ul. Kępińskiej pozostała pewna nadwyżka, która chcemy przekazać jako pomoc dla powiatu na prace remontowe i inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie naszej gminy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/108/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik.
Poinformowała, że zwiększa się dochody i wydatki o kwotę pochodzącą z nadwyżki budżetowej za 2007 rok oraz dotrzymanej dotacji ogólnej.
Wpływy zwiększa się z oszczędności z ul.. Wczasowej oraz z czynszów.
Wydatki zostaną zwiększone na wynagrodzenia nauczycieli, na ront y dróg powiatowych, oczyszczenie stawu na Kępinie na tworzenie lokalu socjalnego i odpisy na świadczenia socjalne.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/109/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

Ad. pkt. 9

Urszula Rimke – od kiedy będą obowiązywały nowe ceny za wynajem Sali. Czy będą analizowane
jeszcze propozycje.
Barbara Wojciech – droga do Potrzebowa wymaga naprawy,
- czy będzie w gminie P pracownik ARiMR odbierał wnioski o dopłaty.
Radosław Wojcieszyk - dlaczego prób jest zakładany, mieszkańcy Brenna nie popierają tego
pomysłu,
- krzewy na ul. Okrężnej ograniczają widoczność, należy je przyciąć,
- jak było mierzone drewno na Holandrach , byłem zobaczyć i nie sposób się doliczyć ile jest metrów,

Radosław Zamiatała – przy ograniczeniu drogi 305 mieszkańcy ul. W. Witosa będą zalewani , czy
można to zgłosić aby uwzględnili przy budowie drogi.
Marian Białas – czy można wyrównać drogę do Linia
Edwin Wojciech – kiedy zostaną rozpoczęte prace czy budowie wodociągu na Młyńskiej i stawie
przy Kepińskiej.
Hieronim Jóźwiak – przystanek na Kalku przestawić ponieważ przeszkadza przy wyjeździe z
posesji.
Wiesław Schwarz – co z nagrodami dla strażaków za 2007 r.
Dorota Wolniczak – dyr. Zespołu szkól przedstawiła protokół z przeglądu budynków szkolnych, który odbywa się co 5 lat.
Sala gimnastyczna – zaczęła siadać, założono plomby zabezpieczające, na razie jest dobrze.
Budynek szkolny – rury spustowe wód opadowych biegnące pod dachem zalewają elewacje należy sprawdzić oraz wymienić lub pomalować rynny pionowe,
Dach – w stanie dobrym, należy wymienić pokrywy kominowe, pomalować oraz zrobić nowy właz na dach. Część drewnianą dachu zaimpregnować środkiem p. poż i p. grzybom.
Korytarze – wymienić luksfery, które dają duży ubytek ciepła lub je uszczelnić,
Przebudować skład opału., pomieszczenia lekcyjne wymagają malowania, okna pomalować lub wymienić, naprawić parapety.
Ogólny stan budynków dobry, do odnowienia elewacja.
Adam Zielnica – co jest przyczyna częstych wyłączeń prądu.,

Przewodniczący rady odczytał pismo starosty w sprawie finansowania inwestycji drogowych w powiecie leszczyńskim.
Poinformował, że ustalanie stawek za wynajem lokalu w budynkach gminnych leży w kompetencji Wójta. Dyskusja jest jednak możliwa i wskazana.
Przedstawił treść wniosku P. Romana Ratajczaka w sprawie sprzedaży budynku w którym obecnie zamieszkuje w Przylesiu.
Edmund Wojciech – wyjaśnił, że droga do Jezierzyc jest zrobiona dlatego należy kontynuować dalej aby była ciągłość, Na wykup gruntów pod obwodnicę potrzeba ok., 2 mil.. Zaplanowano rozpoczęcie inwestycji od budowy ronda we Włoszakowicach a następnie w kierunku Jezierzyc.
Kontynuacja drogi w Potrzebowie była zgłoszona na sesja powiatu jako interpelacja.
W sprawie progu zwalniającego w Brennie jeśli są argumenty przeciw to można wstrzymać jego budowę. Drogę do Lginia można wyrównać, nie powinno być problemów.

Wójt - przedstawił nowo przyjętych pracowników Urzędu Gminy
P. Renatę Drożdżyńska , która została przyjęta do ref. Finansów, oraz
P. Agnieszkę Seifert, która będzie pracowała w ref. Budownictwa.

Na zgłoszone i interpelacje i zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt ;
1/ zobaczymy co można zrobić przy Pomniku św. Józefa aby upiększyć otoczenie.
2/ jeśli jest potrzeba odnowienia odznaczenia gminnego to na komisji gospodarczej można dokonać wybory wzoru,
3/ krzewy przy drogach są wycinane w ramach porządków wiosennych, myślę, że niebawem będą wycina i na naszym terenie,
1/ podwyżki cen zawsze budzą emocje . Dyrektor GOK zwracając się o zapoznanie się ze stawkami i opinie okazała jawność postępowania. Ustalanie stawek jest w kompetencji Wójta.
Jeśli będą sprzeciwy to możemy nie podnosić ale wówczas będą mniejsze dochody i mniej się zrobi. Należy uwzględnić fakt, że koszt utrzymania budynków ciągle rośnie.
2/ naprawa drogi do Potrzebowa była już zgłaszana,
3/ zwrócimy się z zapytaniem do ARiMR czy będą również w tym roku dyżurować na terenie gminy przyjmując wnioski,
4/ na ul. Leszczyńskiej w Brennie będzie zrobiony próg na wniosek mieszkańców, którzy czuja się niebezpiecznie mieszkając na łuku tej drogi. Jeśli są sprzeciwy to musza być poparte podpisami.
5/ krzewy na ul. Okrężnej zostaną obcięte, aby nie ograniczały widoczności.
6/ drewno na Holandrach było mierzone w m3. Obecnie nie jest poskładane aby utrudnić ewentualna kradzież.
7/ przy budowie drogi 305 nie będzie indywidualnych odwodnień posesji. Można jednak taki problem zgłosić przy uzgadnianiu inwestycji z mieszkańcami, którzy otrzymają odpowiednie zawiadomienie.
8/ równanie drogie do Lginia Wschowa zleca nam , natomiast Leszno robi we własnym zakresie.
9/ projekt budowy wodociągu jest na ukończeniu , opóźniło się z powodu braku mapek ostatnich działek, które nie były uwzględnione,
10/ czyszczenie Kepiny nastąpi w tym roku, dokładny terminu trudno określić.
11/ uzgodnić z właścicielem terenu w które miejsce można przestawić wiatę przystankową na Kalku
12/ w ubiegłych latach praktykowaliśmy, że strażacy otrzymywali nagrody raz albo dwa w roku. RIO podczas kontroli zakwestionowała taki sposób postępowania. Wróciliśmy do podpisywania umów z kierowcami. Stawki są wyższe aby zrekompensować rob bieżący.
Ekwiwalent za udział w zdarzeniach przysługuje osobie , która utraciła dochody. Rolnicy, emeryci i bezrobotnym nie przysługuje się .Jest to wyrok NSA. Są proponowane zmiany, gdzie stawki za udział w pożarze będzie ustalała Rad Gminy.
13/ Dyrektor ZSZ w Brennie zapoznała nas z brakami jakie stwierdzono w trakcie kontroli, ale nie powiedziała ile potrzeba na ich usunięcie.
Dorota Wolniczak - do najpoważniejszych wydatków będą należały wymiana okien i malowanie. Uważam, że jest to zbyt duży koszt i będzie trzeba postarać się o dodatkowe pieniądze z funduszy.
14/ jeśli wyłączenia prądu są uciążliwe to poprosimy o wykaz wyłączeń na terenie naszej gminy.
15/ pieniądze przekazane do Starostwa na inwestycje drogowe nie koniecznie musza trafić na drogę Włoszakowice Jezierzyce.. Zasada finansowania wspólnych inwestycji to 1 zł. : 1 zł..
Ponadto Wójt poinformował, że otrzymaliśmy ze Starostwa Wydz..Ochrony Środowiska 14,5 tys. zł. na zakup kolejnych koszy do segregacji śmieci.
16/ P. Ratajczak zamieszkuje w budynku gminnym od 1990 r.. Obecnie sprzedaż jest niemożliwa, ponieważ zalega z czynszem. Jeśli sprawy finansowe zostana uregulowane to wówczas można wniosek rozpatrzyć ponownie.
Marian Białas – dokonano wycinki drzew na ul. Staroleszczyńskiej. Czy są planowane nowe nasadzenia.
Krzysztof Grabsztunowicz – są zakupione krzewy i w przyszłym tygodniu można sadzić,
Urszula Rimke – kiedy będziemy dyskutować nad stawkami za salę.
Stanisław Kasperski - sprawę odznaczenia i stawek proponuje omówić na najbliższym posiedzeniu komisji 16. kwietnia.
Poinformował, że termin składania oświadczeń majątkowych mija z dniem 31 kwietnia. W celu usprawnienia do odbioru oświadczeń majątkowych radnych upoważnia pracownika biura rady Dorotę Mitrus.


Ad. pkt. 10

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie