Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVII/08

Protokół Nr XVII/08

Numer dokumentu: 17
Rok: 2008


PROTOKÓŁ Nr XVII/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 stycznia 2008 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie :
1/ przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina
Lasów I jezior.
2/ udzielenia dotacji dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
3/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9 Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XVII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.Ad. pkt. 3.

Alojzy Wolniczak – ostatnie kolizje, które wydarzyły się na terenie Brenna wskazują na potrzebę
Usytuowania na drodze powiatowej pasów dla pieszych. Najpilniejsza potrzebę widzimy przy
skrzyżowaniu z droga Biedaszkowo i Powstańców Wlkp. Oraz przy przejściu z ul. Źródlanej.
Zbigniew Lis - zaproponował wystąpienie do Instytutu Metereologi z wnioskiem o ustawienie
stacji pomiaru wielkości opadów na terenie naszej gminy jest to pomocne w staraniu się
o odszkodowania.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnim czasie:
01.01 – powitaliśmy Nowy rok, w różnych miejscach naszej gminy,
03.01 - spotkałem się z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. Omówiliśmy inwestycje drogowe na 2008 r.
04.01 - podpisałem aneks do umowy o finansowaniu Zakładu Oczyszczania Miasta Leszna dotyczący udziałów budowie składowiska w Trzebani.
- odbył się comiesięczny konwent Burmistrzów Wójtów i Starosty, omówiono tematy :
1/ przedszkoli domowych 2/ zaawansowania budowy Trzebani, 3/ sprawowania całodobowej opieki przez szpital, 4/ wyznaczenia stref konserwatorskich.
05.01 – uczestniczyłem w Poznaniu w spotkaniu noworocznym z udziałem Marszałka województwa i Wojewody.
12.01 – dokonano wręczenia Sztandaru Powiatowemu Związkowi Hodowców Koni. .
- odbył się na terenie gminy Bal Sportowców.,
13.01 – odbył się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podziękował za wsparcie i udział drużyny radnych.
16.01 – GOPS zorganizował dzień seniora połączony z dniem Babci i Dziadka.,
- dokonaliśmy odbiory ul. Podgórnej i Wczasowej na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 60 tys..
17.01 – uczestniczyłem we wręczeniu nominacji na nauczyciel a dyplomowanego P. Barbarze Wilińskiej, Dorocie Pytlik i Agacie Sadowskiej,
- odbyło się w Potrzebowie pierwsze z serii sprawozdań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy
18.01 – zorganizowaliśmy wspólny wyjazd do Kina
20.01 - odbyła się w Brennie 14 edycja spotkań - Strażacy Społeczeństwu.
23.01 - gościłem przedstawicieli MZWiKW we Wschowie. Omówiliśmy inwestycje na rok bieżący
( wodociągowanie ul. Młyńskiej w Wijewie i Orzeszyn w Zaborówcu. )
- w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej odbyło się podsumowanie roku. Gmina Wijewo należy do najlepszych w powiecie.
24.01 – spotkałem się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy wnioskowali o dofinansowanie z PFRON-
- gościłem Starostę Leszczyńskiego – omówiliśmy sprawę zakończenia chodnika w Zaborówcu
( jest materiał wykonawcę mamy znaleźć sami)
25.01 - zostałem zaproszony na spotkanie noworoczne organizowane przez Starostę Wolsztyna.
28.01 – odbył się ogłoszony przetarg na remont kuchni w Brennie (złożono ofertę na kwotę 128 t)
29.01 – minął termin rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż Holendrów – nie zgłosił się nikt chętny. Należy zastanowić się co dalej.
- złożyliśmy materiały reklamowe, które będą promowały nasza gminę na targach targi
turystyczne w Łodzi.
Ad. pkt. 5

Informacje na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy złożył Kierownik Rewiru dzielnicowych w Wijewie - Bogdan Jawornicki.
Poinformował, że sprawozdanie obejmuje okres 10 miesięcy tj. czas w jakim P. jawornicki pełnik obowiązki Kierownika Rewiru. Skład osobowy zespoły wynosi : kierownik, 2 dzielnicowych oraz 1 osoba oddelegowane z prewencji z Leszna. Na okres sezonu letniego komisariat jest wspomagany przez dodatkowego funkcjonariusza, który pełni dyżur na Brennie Ostrowie.
W okresie sprawozdawczym odbyto 264 patrole tj o 57 więcej, oraz 340 obchodów patrolowych tj o 56 więcej. Przeprowadzono wspólnie z innymi strażami następujące kontrole z SANEPID-em – 25, ze strażą leśna – 2, ze strażą rybacka – 2 z WOPR-m - 26. Odbyto 10 spotkań z młodzieżą wypoczywającą nad jeziorami.
Przeprowadzono kontrole wywozu nieczystości wspólnie z UG oraz zabezpieczano imprezy masowe na terenie gminy.
Dokonano zatrzymań 33 osób w tym 8 na gorącym uczynku, zatrzymano 24 osoby w stanie nietrzeźwym oraz wykryto 3 kłusownictwa rybackie.
Z poród zatrzymanych 20 osób myło mieszkańcami gminy. Odnotowano 3 przestępstwa. Sporządzono 18 wniosków do Sadu o ukaranie. Wystawiono 214 mandatów w tym za wykroczenia drogowe 174. Odbyto 285 spotkań ze społeczeństwem, 22 zdarzenia kryminalne tj o 5 mniej.
Sezon turystyczny należy potraktować jako udany , odnotowano mniej zdarzeń co było spowodowane większą ilością patroli.
Kierownik Rewiru podziękował za współprace i wsparcie finansowe zna zakup paliwa.

Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Lesznie Andrzej Kuciak poinformował, że
Cieszą wyniki rewiru w Wijewie, w porównaniu z ubiegłymi latami są leprze. Komenda Miejska również odnotowała spadek zdarzeń o 321 przestępstw. Udało się ograniczyć przestępczość kryminalna, gdzie wykrywalność wyniosła 60,3 %. W roku ubiegłym nie odnotowano zabójstw.
Kradzieże z włamaniem 238 ( mniej o 44), kradzieży rzeczy 514, kradzieży z samochodów 40 ( głownie osoby z poza powiatu leszczyńskiego), rozboje 17, bójek 25, handlu narkotykami 88.
Wzrosła przestępczość z kwalifikacja uszczerbek na zdrowiu, oraz o 34 % wykroczeń przeciw funkcjonariuszom.
Odnotowano mniej spraw przeciw mieniu (o 22%), na drogach (o 13,2), kradzieży z włamaniem
(o 10.9 %) , 72 % zdarzeń występuje na terenie miasta Leszna oraz w sezonie na terenach letniskowych. Na terenie odnotowano 24 zdarzenia drogowe w tym 8 z ofiarami przy 1 ofierze śmiertelnej. Podkreślił, że większość zdarzeń została popełniona w godzinach nocnych.
Podziękował władzom gminy za wsparcie rewiru w Wijewie.
Wójt – najlepszym miernikiem skuteczności policji są odczucia społeczne, jeśli mieszkańcy czuja się bezpiecznie to znaczy, że trud włożony w utrzymanie porządku jest właściwy i skuteczny.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa
Działania Kraina Lasów i jezior. Przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt wyjaśnił, że jest możliwość pozyskania pieniędzy dla organizacji z poza samorządu, dla inicjatywy oddolnej. Powstanie Stowarzyszenia ma na celu możliwość ubiegania się o takie dotacje. W działaniu tym uczestniczy pracownik UG P. Leszek Józefczak oraz P. Maria Rak z Brenna. Wstępnie na opracowanie programu działania grupa otrzymała 30 tys. zł.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/ 104/ 08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów I jezior. Podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 4


2/ projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt – na tomograf daliśmy 15 tys, mniej niż pozostali. Fakt utworzenia podstacji pogotowia we Włoszakowicach pozwala na lepsza opiekę medyczna dla naszej gminy bez j obciążania jej kosztami utrzymani. Jest to wyraz przychylności szpitala co należy zrobić w drugą stronę.
Zaproponował przekazanie 10 tys. na zakup kolonoskopu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/ 105/ 08 w sprawie udzielenia dotacji dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła skarbnik gminy.
Wyjaśniła , że proponowane zmiany dotyczą głownie zwiększenia budżetu po stronie wydatków dotyczących : zakupu telefonu komórkowego dla OC, dofinansowania kolonoskopu, budowy Sali gimnastycznej, budowy drogi kępińskiej.
Zwiększa się dochody w dziale porządek publiczny na zakup komputera dla policji.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/ 106/ 08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 6

Ad. pkt. 7

Barbara Wojciech – co z sala w Potrzebowie jaki będzie zakres prac remontowych i kiedy się
rozpoczną…
Edwin Wojciech - kanał Sarnka wymaga czyszczenia na całym odcinku. Wyczyszczenie tylko odpływów nie zdaje egzaminu.
Przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Lesznie dotyczące odpowiedzi na wcześniejszy wniosek w sprawie czyszczenia Sarnki.
Ryszard Woźniak – na jakim etapie jest postępowanie w sprawie przekształcenia działek w Miastku.
Stanisław Kasperski – podziękował radnym za udział w XV Finale WOŚP.
- zwrócił się z zapytaniem, czy będzie więcej pojemników na śmieci segregowane, obecna ilość nie zaspakaja potrzeb,
- przetarg na Holendry nie odbył się , co dalej, termin wycięcia drzew się zbliża,
Urszula Rimke – na jakich zasadach są sprzątane pojemniki na śmieci segregowane.

Ad. pkt. 8

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ przejście dla pieszych w miejscach zagrożenia jest ważne. Przepisy wymagają aby było to z chodnika na chodnik, dlatego musimy wybudować od ul. Biedaszkowo kawałek chodnika. Przy ul. Źródlanej będzie kłopot ponieważ droga nie jest utwardzona. Należy zapytać fachowców.
2/ kanał Breński jest w gestii MZKiUW - wyślemy stosowny wniosek,
3/ stacja pomiaru ilości opadów na danych terenie jest wiarygodnym urządzeniem. Zakupienie aparatury nie jest problemem, ale kto będzie to obsługiwał, musi być odpowiedni nadzór.
4/ remont Sali w Potrzebowie rozpoczniemy od wymiany dachu, jeśli pozostaną pieniądze to kolejne prace. W jakiej kolejności to zależy od harmonogramu, który należy ustalić.
5/ w sprawie kanału Sarnka możemy tylko pisać może to przyniesie efekty, choć otrzymana odpowiedz nie jest zadawalająca.
6/ opracowanie zmian do Studium jest realizowane zgodnie z planem.
K. Grabsztunowicz wyjaśnił, że obecnie zmiany są ogłoszone w prasie i podlegają dyskusji społecznej, po zakończeniu dyskusji można dopiero wysłać do wojewody do zatwierdzenia.
6/ kontenerów na śmieci segregowane zakupiliśmy tyle na ile wystarczyło pieniędzy. W roku bieżącym planujemy zakup kolejnej partii.
Obecnie pojemniki opróżnia P. Frankowski. Należy jednak ogłosić przetarg. Bęsia to zależało od kwot jakie zostaną zaproponowane za ta usługę.
8/ nad sprzedażą Holandrów co zrobić należy się zastanowić, czy obniżenie ceny i ogłoszenie kolejnego przetargu będzie dobre, czy pozostać, przy obecnie proponowanej. Należy liczyć się z kosztami wycinki drzew, w zamian których należy nasadzić nowe do 2011 r.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby wyrazić opinie w sprawie nowego przetargu , czy obszyć
cenę, czy nie.
Radosław Zamiatała – zaproponował, aby nie obżąć ceny, Będziemy zmuszeni we własnym zakresie
dokonać wycinku drzew co będzie już obniżeniem kosztów dla nabywcy.
Urszula Rimke – zaproponował a dokonani wycinki i poczekać Az będzie zainteresowanie,
Henryk Rygusik – jestem za sprzedażą
Wójt – wycinka będzie prowadzona na zasadzie, że będzie przetarg na usunięcie tych drzew a drewno będzie sprzedane po wycenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o utrzymanie dotychczasowej ceny w kolejnym przetargu.
Za przedstawiona propozycja utrzymania ceny opowiedzieli się wszyscy radni. Wniosek zaopiniowano jednogłośnie.
Wójt poinformował, że wszyscy otrzymali harmonogram zebrań wiejskich, Najwcześniej
w Brennie ponieważ przystępujemy do remontu Sali Kierownik Rewiru przygotuje wykaz telefonów na jakie można dzwonić dna do Policji. Jeśli sołtysi życzą sobie na zebraniu kogoś z pracowników gminy lub inne osoby to proszę zgłaszać.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady gminy podziękował za udział i zaprosił na uroczysty poczęstunek połączony z opłatkiem i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie