Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVI/07

Protokół Nr XVI/07

Numer dokumentu: 16
Rok: 2007


PROTOKÓŁ Nr XVI/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
28 grudnia 2007 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik – Elżbieta Wolnik

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
- zmiany do uchwały z 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 r.,
- przyjęcia planów pracy Rady Gminy
- przyjęcia planów pracy Komisji Stałych,
- stawki opłaty za korzystanie z przedszkola,
- celowości modernizacji ul. Prostej w Brennie
- celowości modernizacji ul. Marszałka Piłsudskiego w Wijewie.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady XVI Sesji otworzył ze względu na chwilowa nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Gminy Roman Jęśkowiak.
Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.Ad. pkt. 3.

Ryszard Woźniak - rozpatrzyć w roku przyszłym możliwości utwardzenia drogi gminnej
w Miejscowości Miastko od figury w kierunku P. Walkowiaka
Ad. pkt. 4

Okres od ostatniej sesji był krótki. Należy jednak podkreślić, że jest to koniec roku , który obfituje w rozliczenia finansowe. Udało się nam załatwić jeszcze dodatkowe pieniądze z województwa w kwocie ok. 100 tys. na dofinansowanie budowy dróg.
Ostateczne podsumowanie kontroli urzędu przez RIO da pełen obraz działalności gminy.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. przedstawił przewodniczący
obrad.
Skarbnik wyjaśniła, że uchwała ta zwiększa dochody o kwotę uzyskanych dochodów w Przedszkolu, Zespole Szkól w Brennie oraz otrzymana dotację na rekompensatę za szkolenie młodocianych pracowników. Dokonano przeniesienia w dziale wydatki bieżące na zakup zestawu komputerowego, składki do SGN i pokryto dodatkowe koszty ulicy Podgórnej.
Zmniejszono deficyt do zera
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 95 /07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, przedstawił Roman Jęśkowiak.
Skarbnik wyjaśniła, że zobowiązanie to dotyczy ul. Kępińskiej, gdzie z zaplanowanych pieniędzy wypłacono tylko 27 tys. a reszta będzie [płatna w 2008 r. Pozostałe pieniądze należy przenieść na rok następny jako nadwyżkę.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 96 /07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

3/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnik – podobna uchwała była podejmowana wcześniej. Zmieniły się jednak warunki rozliczenia kredytu wobec czego należy dostosować do nich poręczenie kredytowe gmin. Nowa wersja rat została zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 97 /07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały z 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian do
budżetu gminy na 2007 przedstawiła skarbnik.
Wyjaśniła, że jest to sprostowanie błędu jaki stwierdziła RIO w poprzedniej zmianie do budżetu.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 98 /07 w sprawie zmiany do uchwały z 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

5/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Gminy podkreślając, że
w pilnych przypadkach zawsze można dokonać korekty.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 99 /07 w sprawie planu pracy Rady Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych RG przedstawił
Stanisław Kasperski
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 100 /07 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych RG podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

7/ projekt uchwały w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w
Wijewie przedstawił Wójt.
Wyjaśnił, że koszty utrzymania przedszkola rosną. Jest to podwyżka doraźna. Należy dokonać zreformowania finansów przedszkola. Obecnie ze względu na sprawy chorobowe pracowników zmuszeni byliśmy do zatrudnienia dodatkowych osób, co również wpłynęło na zwiększenie kosztów utrzymania. Należy dostosować opłaty do ilości godzin pobytu w przedszkolu. Odpowiedniego wyliczenia wymaga stawka żywieniowa. Propozycje nowych zreformowanych stawek przedstawię w połowie roku.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/101/07 w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

8/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Prostej w Brennie
Przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt - wyjaśnił, że posiadanie takiej uchwały o celowości inwestycji jest przydatne a nawet niezbędne w Przypadku starania się o dodatkowe fundusze na realizację zadania.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 102 /07 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Prostej w Brennie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

9/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Marszałka Piłsudskiego w Wijewie przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/ 103 /07 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Marszałka Piłsudskiego w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

Ad. pkt. 6

Alojzy Wolniczak – jakie jest zadłużenie gminy na koniec roku,
Urszula Rimke – wnioskowała o zakup busa dla gminy, jak ta sprawa jest załatwiona,
- czy na wysypisku są problemy ze śmieciami, sterty leżą aż przy bramie,
Marian Biała - w imieniu mieszkańców wsi Zaborówiec podziewał za utwardzenie ul., Wczasowej
oraz część chodnika przy drodze powiatowej.
Edwin Wojciech – jak jest zaprojektowana ul. Kępińska z chodnikami, czy tak jak Lipowa.
Marzanna Daleka - zaproponowana do utwardzenia droga w Miastku jest krótka, może przy okazji
zrobić jeszcze jedną w kier. Do P. Szulc.

Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z pismami w sprawie :
1/ pismo Zarządu Hodowców Koni w Lesznie o dofinansowanie sztandaru związku.
Wójt – przedstawiony projekt sztandaru obejmuje również herb naszej gminy, uważam, że uczestnicząc w tej uroczystości należało by przekazać jakąś kwotę.
2/ P. Monika Mis z Wijewa zwróciła się o przekształcenie w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy działki rolnej na budowlana
Wójt - uważam, że wniosek można załatwić pozytywnie ale w terminie późniejszym. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowanie zmian. Należy zbierać wszystkie możliwe wnioski i dokonać ich weryfikacji a zrealizować po zakończeniu obecnie prowadzonych procedur.
3/ odpowiedz Zarządy Dróg Powiatowych na wnioski RG w sprawie lustra na ul. Wiatracznej oraz nierówności na drodze i chodniku w Potrzebowie.
Józef Pukacki - wyjazd z ul. Wiatracznej jest naprawdę niebezpieczny. Jadąc samemu ma się ogromne kłopoty z widocznością,
Wójt – postaramy się załatwić to we własnym zakresie.

Ad. pkt. 7

Na zgłoszone interpelacje i zgłoszone wnioski odpowiedzi udzielił Wójt
1/ droga w Miastku nie jest ujęta w budżecie, jak dostaniemy zwrot za wykonane drogi to zobaczymy czy wystarczy aby zrobić w przyszłym roku,
2/ na koniec roku nie mamy żadnego zadłużenia choć rozpoczęliśmy z planem 600 zł. deficytu,
3/ z zakupu busa będą się tłumaczył przy sprawozdaniu z wykonania budżetu. Zakup jest możliwy, jednak koszty utrzymania ( oddzielny kierowca) są niewspółmierne z wykorzystaniem tego samochodu.
4/ Grabsztunowicz poinformował że śmieci zalegające przy wjeździe są powodem awarii, której uległ jeden z dostawców. Do końca roku będzie sprawa uregulowana i śmieci przepchnięte na tyły.
5/ ul. Kępińska w niektórych miejscach jest bardzo wąska. Przy budowie będziemy starali się ustalić właściwe granice, jeśli będzie taka potrzeba to b. wnioskować o rozbiórki.
6/ prozę sprawdzić koszt lustra ulicznego i postaramy się je zamontować we własnym zakresie.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jęśkowiak
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie