Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XIX/114/2008 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo

Uchwała nr XIX/114/2008 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo

Numer uchwały: 114
Numer sesji: 19
Rok: 2008

UCHWAŁA nr XIX/114/2008
Rady GMINY Wijewo
z dnia 23 kwietnia 2008 r.


w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wijewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wijewo nr XXXVII/202/06 z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo, Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo” w części:
a. obszar działek na południe od drogi nr 712537 do brzegu jeziora Linicjusz i jeziora Brzeźnie położonych we wsi Miastko
b. obszar działek o numerze ewidencyjnym 486, 487, 488/1, 488/2, 489/2, 489, 490, 491, 492, 933, 483, 484, 485 położonych we wsi Wijewo,
2. Ze względu na brak uzgodnienia projektowanej zmiany studium dla obszaru działek numer ewidencyjny 351/2, 351/4, 351/5, 351/7 i 352/3 położonych we wsi Zaborówiec, odstępuje się od zmiany Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo dla tego terenu.
3. Integralną częścią zmiany studium jest:
a. Zaktualizowany rysunek jednolity studium w skali 1: 10 000, zawierający zmiany,
o których mowa w ust. 1,
b. Zaktualizowany tekst jednolity studium, zawierający aktualizacje i rozszerzenia zapisów, dotyczących kierunku rozwoju zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wijewo.

§ 2

Ustalenia zmiany studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisłąw Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie