Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/02

Protokół Nr 2/02


PROTOKÓŁ NR 2/02
z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 6 grudnia 2002 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy
Aleksander Poszwińcki
Marzanna Daleka
Wiesław Schwarz - radni

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Omówienie projektu budżetu na 2003 r.
  3. Wolne głosy.
  4. Zkończenie.


Ad. pkt. 1

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Pukacki.
Powitał obecnych na sali członków komisji , radnych z poza komisji oraz Przewodniczącego Rady i Wójta gminy po czym udzielił głosu Wójtowi.

Ad. pkt. 2

Wójt - podjęte na dzisiejszym posiedzeniu decyzje w sprawie budżetu będą tworzyły jego obraz. Zatwierdzeniem dzisiejszych decyzji będzie podjęcie uchwały na najbliższej Sesji. Bez względu na to jakie poparcie uzyska uchwała budżetowa realizować będziemy ja wspólnie wszyscy.
Uważam, że w pierwszej kolejności należy zakończyć rozpoczęte inwestycje .
Dzisiaj dyskutować będziemy nad budżetem określonej wielkości, w praktyce na koniec roku liczby się zmieniają i jest on zazwyczaj większy.
- sala w Brennie praktycznie jest oddana , pozostało jeszcze uzyskanie oficjalnego pozwolenia na użytkowanie przez służby specjalistyczne. Ostateczny koszt budowy został zwiększony o ok., 60 tys, ze względu na zmianę podłogi. Sala wymaga jeszcze doposażenia.
- ul. Lipowa została oddana do użytku przed terminem. Jednak w roku bieżącym musimy zapłacić resztę przewidzianych pieniędzy - 250 tys.
- wodociągowanie Zaborówca ma być zakończone w czerwcu 2003 r. Przeznaczone jest na ten cel 20 tys.
- kolejna poważna inwestycją jest plan zagospodarowanie gminy . Opracowanie tego dokumentu przeciąga się ale nie z winy urzędu. Po prostu zostały przedłużone terminy na opracowanie tego planu. Nowy pracownik został zapoznany z założeniami nowego planu.
- na oczyszczalnie roślinną w Wijewie jest przygotowany projekt . Jeśli zda egzamin może będziemy budować takich więcej,
Do budowy oczyszczalni mechanicznej może przymierzać się dopiero w 2005 r. Przystąpienie do UNI spowoduje zmianę wielu przepisów i warunki inwestowania mogą być lepsze. Bez dodatkowych środków nie jesteśmy w stanie wybudować oczyszczalni.
- na rok 2003 wprowadzone zostały do budżetu dwie nowe inwestycje budowa drogi Biedaszkowo oraz remont drogi Piaski . Do końca nie jest jeszcze wiadome w jaki sposób będą te inwestycje finansowane .
Budżet należy przedstawić radzie do 15 listopada . Obecne kwoty z pewnością ulegną zmianie . Wielka niewiadoma jest podatek od nieruchomości, gdzie będą składane nowe deklaracje są inne zasady naliczania i klasyfikowania dużo będzie zależało od zapisów
w ewidencji gruntów.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że budżet sporządza się na podstawie ustawy o dochodach gminy, finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy Wijewo dot. procedury tworzenia budżetu
Struktura budżetu składa się z działów , rozdziałów i paragrafów .
Omówiła załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej który zawiera dochody gminy sklasyfikowane w działach rozdziałach i paragrafach . Wyjaśniła, co w poszczególnych działach składa się na dochód gminy.
Załącznik Nr 2 stanowiący wydatki gminy nie został przygotowany w szczegółowości najważniejszych paragrafów.
Omawiając Dz. 010 Roz. -1009 skarbnik przedstawiła pismo Spółki Wodnej w Potrzebowie dot. podwyższenia dotacji do 1 ha zmeliorowanego w związku z tym, że stawka obecna jest stała od wielu lat.
Marian Zając - po przeliczeniu , podniesienie stawki o 3 zł. kosztowało by budżet
gminy 2 000 zł. a pomogło by spółkom, które mają skromne budżety,
Jeśli byłoby to sklasyfikowane jako udział to wówczas możemy dostać dotację
z województwa, dotacji nie przysługuje takie prawo
Skarbnik - zmieniła się klasyfikacja budżetowa, kiedy były robione preliminarze wydatków i można było to zakwalifikować jako wydatek bieżący . Obecnie funkcjonuje to jako dotacja celowa.
Wójt - spółka posiada osobowość prawna i jeśli windykacja składek jest niska może wystąpić do komornika o ich ściągnięcie.
Aleksander Poszwiński - w pracy spółek najbardziej kuleje dokumentacja i pilnowanie
płatności. Jeśli byłaby osoba, która z urzędu by to robiła byłoby łatwiej .
Wiesław Szwarz - ludzie nie płaca ponieważ rowy są nie wykoszone a za zalane pola
nie będą płacili..
Hgenryk Ryguusik - jeśli nie ma pieniędzy to nie można robi, a pieniędzy nie ma bo nie
płacą i koło się zamyka.
Jednogłośnie członkowie komisji opowiedzieli się za zwiększeniem dotacji na spółki.
Załącznik Nr 3 stanowi część pieniędzy stanowiących budżet gminy otrzymanych na dotacje celowe od wojewody .
Poinformowała, że GOK nie jest sklasyfikowany w budżecie gminy ponieważ jest to jednostka instytucji kultury i nie wymaga takiego zapisu.
Omówiono ponadto załączniki dot. środka specjalnego, inwestycji . Zwróciła uwagę na fakt że załącznikiem do budżetu jest również informacja o stanie mienia komunalnego oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do projektu budżetu poza zmianą w spółkach wodnych nie dokonano zmian.
Projekt uchwały
stanowi zał. Nr 2

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - na oczyszczalnie roślinna jest przeznacz0one 15 tys., zł. czy można
odstąpić od tego zamiaru i pieniądze przeznaczyć na inny cel.
Wójt - jest już zrobiony projekt i uzgodnienia ze służbami (SANEPID., ochrona środowiska, park krajobrazowy) na ta inwestycje dostaniemy 50 tys. Jest to zbyt daleko zaawansowane aby teraz rezygnować
Duża oczyszczalnia będzie kosztowała w granicach 4,5 mil. Wówczas będziemy zmuszeni do korzystania z funduszu spójności, który przysługuje podmiotom należącym np. do Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.
Roman Jęśkowiak - jakie będą dalsze losy pałacu, kiedy jest przewidziany remont.
Wójt - pamiętam o tym, mam plan jego modernizacji i przeznaczenia. W zależności od wysokości dochodów po półroczu rozpatrzymy możliwość przystąpienia do opracowania planu remontu w ramach rezerwy budżetowej. Wstępne decyzje konserwatora na remont już uzyskaliśmy.
Genowefa Zielnica - jeśli będzie remont pałacu to co się stanie z Przedszkolem .
SANEPID znów robi uwagi do stanu kuchni.
Wójt - SANEPID nie może zamknąć przedszkola , najwyżej ograniczy jego zakres działania i będziemy mieli placówkę 5 godzinną bez wyżywienia. Na czas remontu przedszkole planujemy wyprowadzić do pomieszczeń obecnej biblioteki. Remont kuchni przedszkolnej nie poprawi sytuacji na długo przy obecnych wymogach sanitarnych.
Aleksander Poszwiński - droga w Zaborówcu wymaga odwodnienia i położenia chociaż
krawężnika. Można by skorzystać z pieniędzy na bezpieczeństwo drogowe o
których mówili radni powiatowi.
Do opracowania tego projektu można by wykorzystać podkłady geodezyjne
sporządzone dla budowy wodociągu. Ważnym byłoby wprowadzenie tej
inwestycji do budżetu już w roku bieżącym.
Radosław Zamiatała - czy w ciągu roku będą robione dodatkowe inwestycje typu
chodnik, parkiet na sali w Wijewie
Roman Jęśkowiak - Zabortówiec posiada już inwestycje na ten rok, może zakończmy
najpierw jedną.
Zygmunt Jóźwiak - kiedy wejdzie do planu wodociąg na Kalek i Siedmiórki . Woda
jest tam potrzebna bardzo , jest to jedyny zakątek nie zwodowciągowany.
Wójt - w Zaborówcu jest to droga powiatowa i powiat również powinien być zainteresowany jej odwodnieniem . Zaproponował , aby sprawę odwodnienia drogi rozpatrzyć w II połowie roku kiedy będzie wiadomo jakie będą dochody gminy.
Stanisław Kasperski - poparł propozycje P. Poszwińskiego, stwierdził również, że chodnik w Zaborówcu jest również potrzebny ze względu na bezpieczeństwo ludzi.
Zaproponował zaprosić administratorów dróg na rozmowę.
Marian Zając - zaproponował poświęcić jedną z Sesji drogom i wówczas przedstawić
nasze uwagi ich stan i braki.
- kto będzie naliczał podatek od nieruchomości , co będzie trzeba deklarować.
Elżbieta Wolnik - wyjaśniła zasady naliczania podatku od nieruchomości.. Każdy otrzyma odpowiednią deklarację na której należy wpisać ilość gruntów budynków itd. Podatek od gruntów będzie naliczany według zapisy w rejestrze gruntów.
Wójt - dzisiaj trudno powiedzieć jak będzie wyglądało naliczanie ponieważ brak konkretnych wytycznych.
Marian Zając - jak powinna wygląda utylizacja padłych zwierząt. Obecnie rolnicy nie mają gdzie tego odstawić . Dotychczasowe zakłady odbierające padlinę nie chcą przyjąć bo gmina nie ma podpisanej umowy.
Wójt - gmina swego czasu miała podpisaną umowę na odbiór padliny z Trzepielówkiem jednak ze względu na nieuczciwości z ich strony umowa została zerwana. Decyzja wojewody każda gmina powinna mieć grzebowisko, jest to jednak droga inwestycja Na pismo dot., dotowania takiej inwestycji od wojewody nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ad. pkt. 4

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący obrad podziękował za udział
i zakończył obrady.


Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący KomisjiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie