Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/105/08 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Uchwała Nr XVII/105/08 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Numer uchwały: 105
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVII/105/08
Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 stycznia 2008r.w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Wijewo na rok 2008 dotację w wysokości 10.000,-zł.
/słownie:Dziesięćtysięcyzłotych/ dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – kolonoskopu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e


do Uchwały Nr XVII/105/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zwrócił się do Wójta Gminy Wijewo o możliwość sfinansowania zakupu kolonoskopu jako aparatury medycznej niezbędnej do diagnozy przewodu pokarmowego. Wsparcie finansowe między innymi na zakup sprzętu medycznego umożliwia art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991r. Wójt Gminy Wijewo uznając społeczną potrzebę finansowego wsparcia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie proponuje przyznać dotację na ten cel z budżetu Gminy Wijewo w kwocie 10.000,-zł. w bieżącym roku budżetowym.Opracował:

Referat FinansówInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie