Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/05

Protokół Nr 17/05
PROTOKÓŁ NR 17
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych w dniu 11 marca 2005 r.

-================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :


1/ regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2/ sprzedaży działki zabudowanej w Potrzebowie,
3/ sprzedaży działki zabudowanej w Brennie

3. Zaopiniowanie projektu Statutu Sołectwa.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zwiedzanie przedszkola.Ad. pkt. 1.

Wspólnym posiedzeniom komisji stałych Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji oraz gości w osobach : Ireneusza Zająca - Wójta Gminy oraz Elżbietę Wolnik - Skarbnika Gminy.
Przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek obrad., który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy dla uczniów omówił :
Wójt - poinformował , że zakres i rodzaj pomocy jest bardzo szeroki (odzież, książki, koszty przejazdu ) Najważniejszy jest status ucznia i jego stan majątkowy a nie wyniki we nauce i zachowanie. Zasiłek ten obejmował będzie okres 10 miesięcy - roku szkolnego.
Do końca marca musi być uchwalony regulamin przyznawania. Wypłaty będą realizowane po jego przyjęciu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Do 15 września będą zbierane wnioski na rok następny.
Maria Nowicka - kwota stypendium określona została według widełek
najniższe - 44,80 zł
najwyższe 112 zł.
Podstawa przyznania stypendium jest dochód na osobę w danej rodzinie, który nie może przekraczać kwoty 316 zł. na osobę, oraz dodatkowym warunkiem mogą być występujące nałogi i patologie. Przysługuje wszystkim uczniom szkól publicznych w wieku od 6 do 24 lat

Radosław Zamiatała - jak będzie forma wypłaty.
Wójt - bezie to forma finansowa. W przypadkach niebezpieczeństwa , że gotówka może być wykorzystana nie właściwie można żądać rachunków lub je zrefundować.
Stypendium będzie wypłacane w formę stypendium oraz zasiłku w przypadkach losowych, na które zabezpiecza się kwotę stanowiącą 5 % ogólnej sumy stypendium.
Wójt zaproponował rozgraniczenie wysokości stypendium wg grup dochodowych
I grupa przy dochodzie do 160 zł/ osobę
II grupa powyżej 160 zł/osobę
Na dzień dzisiejszy nie mamy pewności jakie będzie finansowanie, czy 100 % potrzeb .
Aleksander Poszwińskji - uważam, że wszyscy którzy maja poniżej 312 zł/ na osobę nie są
bogaci i nie powinniśmy różnicować.
Nowicka - z pisma wynika, że Minister chce znać zapotrzebowanie na osoby od 6 do 18 lat. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że cała potrzebna kwota nie zostanie zrealizowana przez Ministerstwo
Genowefa Zielnica - zaproponowała ustalenie niższego stypendium ale równego dla wszystkich dzieci.
Marian Zając - uważam, że powinniśmy zrobić progi ponieważ dochody są bardzo różne.
Urszula Rimke - w sprawie progów poczekajmy do sesji, może będzie można porównaćz innymi gminami.
Ustalono, że stypendium dla dzieci z gminy Wijewo będzie wynosiło 80 % kwoty maksymalnej tj. 89.60 zł.

2/ projekt uchwały w sprawie zbycia działki w Potrzebowie .
Wójt wyjaśnił, że uchwała ta została przygotowana w wyniku wniosku zebrania wiejskiego wsi Potrzebowo. Sprzedaż obiektu przed upływem 10 lat od przekazania na rzecz gminy przez Starostę wiąże się z koniecznością zwrotu 25 % wartości . Część pieniądzu uzyskanych z ewentualnej sprzedaży zostaną przekazana na drogę w Potrzebowie.
Sprzedaż może być dokonana tylko w drodze przetargu nieograniczonego.
Henryk Rygusik - jestem za sprzedażą obietu po byłej szkole. Należy zabezpieczyć leżace tam dokumenty szkolne ( dzienniki).
Wójt - dzienniki szkolne są dokumentami archiwalnymi tylko do 3 lat, później można je zniszczyć.
Do projektu nie wniesiono uwag,.

3/ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki po byłej szkole w Brennie przedstawił Wójt
Nie jest to zamieszkałe oraz nowa ustawa przewiduje sprzedaż tylko w drodze przetargu nieograniczonego. Budynek ten posiada teren przylegający jako współwłasność z obecnym właścicielem drugiej połowy budynku.
Do projektu nie wniesiono uwag,.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący obrad poinformował, że załączony Statut Sołectwa został przekazany do zapoznania i konsultacji. Na najbliższej Sesji będzie podjeta uchwała z uwzględnieniem ewentualnych uwag.

Ad. pkt. 4

Henryk Rygusik - na projekcie budowy drogi są skreślone zjazdy na drogi gminne i polne. Nikt nie potrafi wytłumaczyć dlaczego i czy będą.
Wójt - stało się tak prawdopodobnie, ponieważ każdy zjazd wymaga indywidualnego uzgodnienia , a wniosek o dofinansowanie należało złożyć w odpowiednim terminie.
Aby otrzymać dotację. Zrobiono to kosztem zjazdów, które myślę że zostaną zrobione.
Dlatego też przeciąga się sprawa uzgodnienia przebiegu wodociągu na Kalek
Marian Zając - zjazdy sa nie trzeba ich wytyczać i tak pozostaną w najgorszym wypadku nie będą utwardzone
Radosław Zamiatała - kto będzie remontował ul. Krótką po awarii wodociągu..
Wójt - Związek Wodociągów we Wschowie zapewnił, że jak poprawi się pogoda to naprawia ten odcinek,
Marzanna Daleka - czy to prawda , że Dyrektor GOK odchodzi i kto go zastąpi..
Wójt - kandydaci śą zgłoszeni, kto obejmie to stanowisko rozstrzygnie się 21 marca br.
Wyjaśnił, odpowiedz na pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie zatrudnienia pracowników w programie „ROWY”
Wyjaśnił zasady zatrudnienia oraz obciążenie jakie z tego tytułu ponosi gmina. Stwierdził, że jest to zadanie WZMiUW a większość kosztów ponowi gmina.
Na warunkach z 2004 roku zatrudnienie 5 pracowników kosztowałoby gminę 12 tys. zł.
Józef Pukacki - koszenie po kilku latach i w okresie letnim , gdzie przyrosty są duże nie daje dużych efektów .
Wójt - postaramy się wejść w ten program ale na innych warunkach bardziej korzystnych dla gminy.
Aleksander Poszwiński - 13 pensje płaciła tylko gmina Wijewo, Były wcześniej też uzgodnienia, że jeden dzień w tygodniu robili na majątku gminy.. że chorowali, to nie można nikogo obwiniać
Genowefa Zielnica - na jakim etapie załatwiania jest wniosek o dofinansowanie zespołu pałacowego.
Wójt - otrzymaliśmy promesę Ministra Kultury na 80 tys. zł. Obecnie wniosek został złożony do SPOR -u o dalsze dofinansowanie.
Marzanna Daleka - drogi są odśnieżane za późno.
Wójt - drogi maja różne kategorie odśnieżania w zależności czy jest to wojewódzka, powiatowa , czy gminna,. Drogi gminne i powiatowe odśnieża SKR. Wyjeżdżają w teren kiedy dostana dyspozycję z Leszna Jeśli widza Państwo potrzebę odśnieżenia proszę zgłaszać w Zarządzie Powiatowym w Lesznie
Aleksander Poszwiński - kto odśnieża drogi gminne.
Wójt do zgłaszania potrzeb w tym zakresie na drogach gminnych upoważnieni są sołtysi.

Ustalono, że sprawy zaopiniowane na dzisiejszym posiedzeniu zostaną ostatecznie rozstrzygnięte na Sesji w dniu 30.03.2005 o godz, 11.oo
Wcześniej o 10,oo odbędą się Komisje.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw