Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/04

Protokół Nr 6/04
PROTOKÓL Nr 6
Z posiedzenia Komisji Gospodarczej oraz Socjalno Budżetowej Rady Gminy odbytego w dniu 30 stycznia 2004 roku.W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z lista obecności. .
Lista obecności stanowi zał. nr 1
oraz :
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy

Porządek posiedzenia :

1. Sprawy bieżące
2. Opracowanie planów pracy komisji na 2004 rok.

Ad. pkt. 1

Przewodniczący rady poinformował o podjętych postanowieniach dot. czytania na posiedzeniach rady protokołów z przeprowadzonych przez komisje kontroli.

Wójt poinformował o bieżących sprawach gminy :
1/ podkreślił fakt uchwalenia przeze nowego planu zagospodarowania gminy. Nie posiadanie takiego dokumentu stwarza wiele problemów zwłaszcza dla inwestujących. Obecnie osoby starające się o zezwolenie na budowę nie zobowiązane do uzyskania z gminy decyzji o warunkach zabudowy.
2/ W ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzańskich został opracowany wstępny plan zagospodarowania ścieków . Pierwsza wersja opiewała na 7,2 mil. Z czego
25 % stanowią koszty własne gminy. Jak na gminę Wijewo jest kwota którą budżet może udźwignąć. Sugerowany przez Woj. Fundusz Środowiska podział na mniejsze zarządy może zwiększyć koszty o podatek Vat, które należy płacić z pieniędzy własnych a nie z konta dotacji.
W związku z możliwością budowy oczyszczalni rozpatrywana jest potrzeba wbudowania na ul. Biedaszkowo kanalizacji ściekowej. Zwiększy to koszt budowy o ok. 100 tys.
3/ odbyłem spotkanie z przedstawicielem SANEPIDU P. Rogalka oraz projektantem w sprawie adaptacji pomieszczeń na przedszkole. Zgodnie z wymogami na urządzenie prze4dszkola 3 oddziałowego potrzebne są pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku , biblioteka oraz kuchnia. Jeśli klasy „0” będą mogły być przy szkole wówczas pozostania do zaadaptowania pomieszczenia na 1 oddział . Zmniejszą się wymogi.
Radosław Zamiatała - na kiedy przewiduje się przeniesienie przedszkola.
- gdzie będzie miała swoją siedzibę klasa „O”
Wójt - planujemy przeniesienie przedszkola we wrześniu , od nowego roku szkolnego.
W tej sytuacji urząd musiałby przejść do pałacu na początku wakacji. Pałac planujemy remontować w ramach bieżących prac, będzie to szybciej i taniej.
Są trzy wersje funkcjonowania przedszkola :
1/ jako 3 oddziałowe z klasami „0” ,
2/ jako jedno oddziałowe z klasami „0” przy szkole,
3/ jako 5 godzinne, bez kuchni ,
Radosław Zamiatała - czy w pałacu planuje się pomieszczenia dla organizacji społecznych
Jest duże zainteresowanie pomieszczeniami.
Wójt - dół pałacu będzie przeznaczony dla biblioteki, policji i organizacji społecznych.
Stanisław Kasperski - jaki jest zainteresowanie działka po byłym SKR w Brennie.

- jakie są plany wobec rozpoczętej budowy Ośrodka Zdrowia, zaproponował postawienie tablicy z napisem „na sprzedaż i Nr telefonu”.


Wójt - posiadam upoważnienie RG na sprzedaż tej działki wiatą. Jest wykonana wycena na kwotę 56 tys. Obecnie wpłynęły 4 oferty wobec czego zostanie ogłoszony przetarg.
Ośrodek zdrowia był inwestycją wspólna z NFOZ, który roszczy sobie prawo do 30 % wartości. W ich mniemaniu jest to 30 tys. Cena realna spada, może się okazać, że przy tych roszczeniach dla gminy nie pozostanie wiele. Swoje zainteresowanie tym obiektem zdradził P. Hamperlski, jeśli się zdecyduje to sprzedamy to w tym roku.
Stanisław Kasperski - jak zostanie rozwiązana sprawa sprzedaży budynku po byłej szkole w Potrzebowie wnioskowanej przez Komisje Gospodarczą.
Henryk Rygusik - mieszkańcy Potrzebowa, którzy budowali ta szkołę są zaniepokojeni , ponieważ rezultat ich pracy niszczeje.
Wójt - nie jest jeszcze nasz obiekt. Jeśli zostanie przekazany przez wojewodę jak wnioskował Starosta na rzecz gminy to będzie można podjąć konkretna decyzję o sprzedaży lub innej formie zagospodarowania.
Henryk Rygusik - czy jest prawda, że plac za remiza OSP jest na sprzedaż.
Wójt - aby sprzedać jakiekolwiek minie gminne wymagane jest zachowanie odpowiedniej procedury. Przede wszystkim należy uzyskać zgodę rady w postaci uchwały, takiej zgody rada nie wyraziła ponieważ nikt się o nią nie zwracał, należy dokonać wyceny i ogłosić przetarg.
Część szkoły w Zaborówcu można sprzedać w drodze bez przetargowej, ponieważ przeprowadzone już 2 przetargi nie dały rezultatów.

Ad. pkt. 2

Członkowie komisji dokonali w grupach uzgodnili proponowane tematy do planu pracy na 2004 rok.
Projekty plany pracy stanowią załączniki do niniejszego protokołu.Na tym posiedzenie zakończono.
PLAN PRACY
Komisji Budżetowo Socjalnej Rady Gminy Wijewo
na 2004 rokTERMIN


TEMAT


REALIZACJA


STYCZEŃ1. Opracowanie planów pracy na 2004 rok.

  1. Informacja Wójta o bieżących sprawach gminy.MARZEC


1. Analiza wykonania budżetu za 2003 rok.

MAJ
CZERWIEC1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.WRZESIEŃ1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.
Posiedzenie wspólne


PAŹDZIERNIK
LISTOPAD


1. Analiza propozycji stawek podatkowych na 2005 rok.
Posiedzenie wspólne

GRUDZIEŃ
1. Opracowanie projektu budżetu na 2005 rok.
2. Opracowanie planów pracy na 2005 rok.
Posiedzenie wspólneKomisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych tematów w zależności od potrzeb.
PLAN PRACY
Komisji Gospodarczej Rady Gminy Wijewo
na 2004 rokTERMIN


TEMAT


REALIZACJA


STYCZEŃ


1. Opracowanie planu pracy na 2004 rok.
2. Informacja Wójta o bieżących sprawach gminy.

MARZEC1. Kontrola stanu dróg gminnych.
2. Stan drożności studzienek kanalizacji deszczowej.


MAJ
CZERWIEC


1. Przygotowanie do sezony letniego ( wspólnie z K.Rewizyjną)
2. kontrola zakrzaczeń przydrożnych - głownie przy skrzyżowaniach.


WRZESIEŃ


1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
Posiedzenie wspólne.PAŹDZIERNIK
LISTOPAD


1. Stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
2. Analiza prpopozycji podatkowych na 2005 rok.
Posiedzenie wspólneGRUDZIEŃ1. Opracowanie projektu budżetu na 2005 rok
2. Opracowanie planu pracy na 2005 rok.
Posiedzenie wspólne

Komisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych tematów w zależności od potrzeb.
PLAN PRACY
Rady Gminy Rady Gminy Wijewo
na 2004 rokTERMIN


TEMAT


REALIZACJA


LUTY1. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych.
2. Działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SANATIO”


MARZEC1. Stan zagrożenia przeciw pożarowego na terenie gminy Wijewo.
2. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.


KWIECIEŃ


1. Absolutorium.

MAJ1. Przygotowanie do sezonu letniego 2005.

  1. Gospodarka odpadami na terenie gminy.CZERWIEC1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

  1. Uchwalenie Statutu Sołectw .SIERPIEŃ


1. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

WRZEŚIEŃ1. Ocena stanu sanitarnego na terenie gminy.

  1. Podsumowanie akcji letniej .
PAŹDZIENIK


1. Stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
2. Oświetlenie uliczne - dziś i jutro.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.


LISTOPAD
1. Ustalenie stawek podatkowych na 2005 rok.

  1. Stan zdrowotności zwierząt na terenie gminy.
GRUDZIEŃ1. Przyjęcie budżetu na 2005 rok.
2. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych.


Rada zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych tematów
w zależności od potrzeb.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie