Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/04

Protokół Nr 15/04
PROTOKÓL NR 15/04
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 16 GRUDNIA 2004 roku w salce narad Urzędu Gminy
=======================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Andrzej Malatyński - autor Planu zagospodarowania odpadami na terenie gminy
Wijewo.
Dominik Kubicki - pracownik UG


Porządek posiedzenia.

1 . Otwarcie .

2. Omówienie Planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy Wijewo

3. Analiza projektu budżetu na 2005 r.

4. Zapoznanie się z regulaminami premniowania nauczycieli w zakresie

  • dodatku funkcyjnego,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • nagród,

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.  Ad pkt. 1

  Obradom komisji przewodniczył przewodniczący - Stanisław Kasperski.
  Powitał zebranych oraz poprosił o zreferowanie założeń Planu Gospodarki Odpadami autora P. Andrzeja Malatyńskiego.

  Ad. pkt. 2

  Gospodarka odpadami jest częścią ochrony środowiska . Gmina z mocy ustawy jest zobowiązana do popracowania takiego planu. Plan gminny musi stanowić integralna część planu powiatowego i wojewódzkiego. Większość gmin przystąpiła do Spółki w Trzebani.
  Opracowanie planu gospodarki odpadami ma na celu zmniejszenie ich ilości poprzez zagospodarowanie i segregację. Jest tendencja do tworzenia wielkich zakładów segregacji ni utylizacji śmieci.
  Z dokonanych analiz wynika, że na terenie gminy co drugie gospodarstwo wykazuje śmieci. Zagospodarowanie śmieci na terenach wiejskich jest większe. Z czasem planuje się jednak zwiększenie produkcji odpadów.
  Wybudowane w Brennie w 1994 r. wysypisko dziś nie odpowiada obowiązującym normom. Jego zapełnienie w 2002 roku wynosiło 14 %. Z tego powodu jest ono przewidziane po przejęciu przez spółkę do zapełnienia poprzez przywóz śmieci również z innych gmin. Do roku 2008 wszystkie wysypiska będące na terenie działania spółki Trzebania musza zostać zrekultywowane. Koszty rekultywacji oraz monitoringu przez następne 20 lat, w tym przypadku ponosić będzie Spółka.
  Odbiór śmieci z gminy będzie odbywał się na zasadzie wyboru przewoźnika w drodze przetargu, może to być obecna firma.
  Henryk Rygusik - budując wysypisko w Brennie robiliśmy je zgodnie z przepisami. Czy za kilka lat nie okaże się ,że Trzebania jest nie zgodna z przepisami,.
  Andrzej Malatyński - nowe składowisko jest robione zgodnie z wymogami europejskimi i nie sadze, aby te przepisy się szybko zmieniły.
  Radosław Zamiatała . do 2008 maja być zapełnione wysypiska, czy są podpisane jakieś umowy.
  Andrzej Malatyński - śmieci z Leszna będą dowożone nie tylko do gminy Wijewo, również do Krzemieniewa i Śmigla.
  Urszula Rimke - droga na wysypisko jest gruntowa, wielkość i ilość dowożących śmieci samochodów zniszczy ją. Czy jest możliwość jej utwardzenia w ramach spółki.
  Marian Zając - roczny koszt utrzymania wysypiska to 100 tys. czy jesteśmy w stanie tyle zebrać aby wyjść na czysto. Ile należy podnieść opłaty.
  Andrzej Malatyński - budowa drogi dojazdowej nie jest przewidziana w projekcie. Należy w tej sprawie rozmawiać na posiedzeniu Spółki. Być może że jest to możliwe.,
  Stanisław Kasperski - aby podnieść rentowność wysypiska należy ustalić stawki
  a w przypadku odbioru śmieci od wszystkich należy przekwalifikować je na międzygminne.
  Marian Zając - zwiększona ilość śmieci jest przyczyna większych opłat, tak więc na ilości nie da się zarobić.
  Elżbieta Wolnik - według kalkulacji , aby wyjść na „O” należałoby ustalić stawkę za 1 m3 w wysokości 15 zł.
  Alojzy Wolniczak - na jednym z poprzednich posiedzeń P. Karpiński zapewniał, że stawki za śmieci będą równe dla wszystkich i że składowisko w Trzebani będzie na 20 lat, a co dalej.
  Aleksander Poszwiński - P. Karpiński mówił o równej cenie dla wszystkich członków spółki za 1 m3 śmieci ale nie za dowóz.
  Andrzej Malatyński - każde wysypisko ma swój cennik za odbiór śmieci i obowiązuje on wszystkich bez względu nas odległość. Dowóz to koszty przewoźnika, które płaci producent śmieci.
  Aleksander Poszwiński - czy odpady z Leszna gdzie są również odpady przemysłowe nie będzie zagrożeniem dla środowiska. Wysypisko nie jest przystosowane to tego typu śmieci.
  Marzanna Daleka -w jeden z piezometrów stężenie azotu przekracza normy, czy zagrożenie nie będzie większe kiedy składowisko zostanie zapełnione w 100 %.
  Andrzej Malatyński - Każde składowisko ma instrukcję, co można składować, jeśli w Brennie nie składowiska odpadów przemysłowych to takie nie zostaną tu skierowane. Obowiązująca dotychczas instrukcja będzie funkcjonowała do zapełnienia wysypiska.
  Przekroczenie stężenia dotyczy azotanów i tylko w jednym punkcie, istnieje podejrzenie, że są to przecieki z gruntów przyległych do wysypiska w innym przypadku przekroczenie mogłoby występować w pozostałych punktach również.
  Rekultywacja polega na przykryciu całej powierzchni folią lub gliną aby wody deszczowe nie przenikały do wód gruntowych
  Wójt - jeśli będziemy zarządca wysypiska to nikt nam nie pomoże w zrobieniu drogi. Możemy wystąpić do funduszy na utwardzenie drogi. Można także wprowadzić takie zadanie do budżetu na 2005 r. Międzygminny Związek Oczyszczania nie będąc właścicielem nie będzie zainteresowany . Aby zrekompensować koszty utrzymania wysypiska należy opracować kompleksowy regulamin opłat, nie będzie to z pewności decyzja popularna. Niezbędne będzie kontrolowanie przestrzegania zasad składowaniu na wysypisku i zagospodarowania śmieci w gospodarstwach
  Dyrektor GOK przedstawił zebranym wydatki i dochody jednostki. Szczególną uwagę zwrócił na luki finansowe, które stanowiły w roku ubiegłym dochód.
  Zwrócił się z prośba o uwzględnienie potrzeb finansowych i zwiększenie budżetu na rok 2005 .
  Aleksander Poszwiński - jakie koszty GOK ponowi na utrzymanie pracowników i lokali.
  Genowefa Zielnica - jeżeli klasa „O” należy do szkoły to może szkoła zrefundować podobnie jak przedszkole, które posiada swój budżet.
  - czy sala w Zaborówcu została już przekazana pod zarząd GOK.
  Radosław Zamiatała - na klasę „O” nie ma subwencji, pomimo, że jest od 1.09.br,
  obowiązkowa, to dlaczego szkoła ma dokładać z własnych pieniędzy.
  Zbigniew Wojciechowski - na sale w Zaborówcu przeznaczone jest 1000 zł. Oficjalnie nie został jeszcze spisany protokół przekazania. Sala wymaga remonty z pewnością to nie wystarczy.

  Ad. pkt. 3

  Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu na 2005 rok.
  Poinformowała ,że projekt budżetu opracowany został zgodnie z uchwała RG oraz ustawa finansowa i samorządzie gminnym.
  Budżetu na 2005 rok jest budżetem zrównoważonym tz. że nie przewidziano konieczności zaciągania pożyczki.. Zawiera wydatki na zadania własne i zlecone oraz dochody własne oraz pochodzące z subwencji..
  Na rok 2005 zmieniła się klasyfikacja budżetowa.
  Omów9iła poszczególne paragrafu dochodów i wydatków które zostały przyjęte na wysokości wykonania roku bieżącego powiększone o wskaźnik wzrostu 3.2 %/
  Otrzymaliśmy w porównaniu z rokiem ubiegłym dotacje na :
  • administracje publiczną
  • obronę cywilna,
  • zasiłki i ubezpieczenia społeczne,
  • utrzymanie OPS,

  Przedstawiony projekt budżetu na 2005 został przedstawiony do akceptacji RIPO, która wydała opinię pozytywna z zastrzeżeniami co do błędów pisarskich i rachunkowych .
  Wójt - budżet jest zrównoważony. Jeśli koncepcja Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich dotycząca oczyszczania ścieków zafunkcjonuje to może być potrzeba zaciągnięcia pożyczki. Obecnie posiadamy zapewnienie gminy Przemęt na odbiór naszych ścieków przez Wieleń. Konieczność budowy - ewentualnie własnej oczyszczalni nie będzie sprawiać kłopotów ponieważ mamy to zaprojektowane w planie zagospodarowania przestrzennego.
  Ilość ścieków produkowana przez naszą gminę jest zbyt mała na oddzielna oczyszczalnie. Korzystanie z Wielenia i partycypacja w kosztach rozbudowy kosztowała by gminę ok. 1,5 ml. zł. natomiast budowa nowej 3,5 ml.zł.
  Deficyt budżetu na 20904 rok wynosi obecnie 50 tys. Nie są jeszcze rozliczone wszystkie miesiące. Może nie będzie potrzeby zaciągania pożyczki.
  Aleksander Poszwiński - na zagospodarowanie parku jest zaplanowane 50 tys. a na remont 110, czy to będą już wszystkie wydatki związane z adaptacja pałacu.
  Skarbnik - są to kwoty , które są niezbędne do pokrycia kosztów prac już wykonanych.
  Wójt - mieliśmy zaplanowane na remont 200 tys. .Koszt całkowity wyniósł 310 dlatego należy dołożyć 110. tys. Obecnie brak zainteresowania adaptacją pozostałych pomieszczeń przez Policję. Jest możliwość uzyskania dotacji na centrum Kulturalne. Przymierzamy się do takiej koncepcji.
  Alojzy Wolniczak - co zrobimy za Gminnym Ośrodkiem Kultury.
  Aleksander Poszwiński - Dyrektor GOK nie przedstawił konkretnie na co i w jakiej ilości braknie .
  Wójt - liczyłem ,że dyrektor przyjdzie z konkretna propozycja lub inicjatywa naprawy sytuacji.. 1000 zł. na salę w Zaborówcu to jest na utrzymanie świetlicy a nie remonty.
  Sala w Brennie wymaga wymiany pieca, na takie inwestycje można dostać z Funduszu Ochrony Środowiska jeśli zastosuje się odpowiednie rozwiązanie.
  Zebrani zdecydowali, że w przypadku trudności finansowych GOK decyzje o przekazaniu dodatkowych kwot będą podejmowane na bieżąco w trakcie roku.
  Aleksander Poszwiński - otrzymany wykaz inwestycji jest bardzo skromny. Czy nie możnaby zrobić informacji bardziej rozbudowanej zawierającej lata realizacji i kwoty.
  Wójt - ul. Wschowska ma kosztować 240 tys. Oferty przekraczające wartość kosztorysu są odrzucane z pozostałych należy dokonać wyboru. Jeśli jest to inwestycja w ramach własnych środków nie trzeba jej ogłaszać w Biuletynie
  Aleksander Poszwiński - skąd weźmiemy pozostałe pieniądze, braknie na Wschowska i na Piaski .
  Wójt - ul. Wschowska będzie robiona tylko wtedy, gdy dostaniemy dotacje na Piaski . jeśli będzie brakowało pieniędzy to Wschowska nie będzie robiona w tym roku.

  2/ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki zabudowanej w Potrzebowie przedstawił przewodniczący obrad.
  Wójt - jest to działka na której stoi zawalająca się stodoła należy cos z tym zrobić aby nie doszło do nieszczęścia.
  Do projektu nie wniesiono uwag,

  3/ projekt uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej przedstawił Stanisław Kaspoerski
  Wójt wprowadzenie opłaty adiacenckiej może zapobiec dzikim podziałom gruntów. Jest to opłata wynikająca z podniesienia wartości grunty powstałej w wyniku podziału lub uzbrojenia terenu
  Do projektu nie wniesiono uwag.

  Ad. pkt. .4

  Kierownik Referatu Obywatelskiego Maria Nowicka przedstawiła zebranym projektu uchwał w sprawie
  1/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
  funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
  szczególne warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe
  warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  prowadzonych przez Gminę Wijewo.
  2/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo
  3/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  prowadzonych przez Gminę Wijewo.
  Do przedstawionych projektów nie wniesiono uwag.

  Ad. pkt. 5

  Przewodniczący obrad przedstawił pismo organizatorów zawodów w Żaglówkach sterowanych o sfinansowanie części kosztów organizacyjnych.
  Postanowiono, że gmina nie posiada uchwały o finansowaniu organizacji wobec czego można udzielić tylko pomocy rzeczowej i organizatorskiej oraz c puchary wzorem lat ubiegłych.

  Aleksander Poszwiński - zwrócił z się z prośba o wystosowanie pisma dotyczącego
  konkretnego terminy oraz zakresu prac jakie Powiat przewiduje na odcinku drogi powiatowej w Zaborówcu.
  Wójt w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu do roku 20076 nie ma Zaborówca. Jeśli chcemy zrobić to sami musimy uzyskać tylko zgodę Zarządu Dróg ale wówczas nie dostaniemy żadnej dotacji.
  Genowefa Zielnica - kiedy będzie remontowana druga część GOK , czy Chór wróci do tych pomieszczeń.
  Wójt - po dokonanym remoncie Chór wróci do obecnego pomieszczenia.

  Ad. pkt 6

  Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący obrad zakończył obrady.


  Na tym posiedzenie zakończono.
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Protokoły komisji
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2005-07-22
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie  Valid XHTML 1.0 Transitional  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw