Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/04

Protokół Nr 14/04
PROTOKÓŁ NR 14
z posiedzenia Komisji wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 24 listopada 2004 roku.
============================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Leszek Piotrowski

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

2. Analiza projektów uchwał podatkowych.

3. Omówienie Planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy Wijewo

4. Sprawy bieżące.

5. akończenie.
Ad. pkt. 1

Obrady komisji stałych prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej Henryk Rygusik.
Powitał zebranych członków komisji oraz gości. Przedstawił proponowany porządek obrad. do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt - poinformował. że zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o finansach publicznych jestem zobowiązany do przedłożenia projektu budżetu na rok następny Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada. Niepodjęcie uchwały budżetowej w określonym terminie skutkuje zarządem komisarycznym
Przy tworzeniu budżetu bierze się pod uwagę dyspozycje otrzymane z zewnątrz - dochody własne oraz przewidziane wydatki.
Budżet przewidziany na 2005 rok jest budżetem zrównoważonym tz., że nie przewiduje się pożyczek. Dochody są równe wydatkom. Zaplanowana na rok bieżący pożyczka być może nie będzie potrzebna. Sprawa będzie jasna kiedy będzie finansowy zakończony rok około marca.
Kwota zebrana z podatków stanowi około 50 procent dochodów. Przewidziany wzrost w poszczególnych pozycjach wynosi średnio 3,2 % co stanowi wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych przyjęty .
1. Podatek rolny
Wójt wyjaśnił zasadę funkcjonowania obniżek proponowanych stawek podatkowych
Stawka maksymalna na 2005 rok wynosi 37,67 zł., propozycja wójta 36 zł.
Zgłoszono następujące propozycje :
Urszula Rimke - 33 zł.
Marian Zając - jeśli obniżymy o 5 zł to stracimy zbyt dużo - zaproponował 35 zł.

Elżbieta Wolnik - w roku ubiegłym z powody obniżki straciliśmy 5 tys. z podatku i 5 tys. z dotacji.
Marzanna Daleka - zaproponowała stawkę 35 zł.
Henryk Rygusik - zaproponował 34 zł.
W wyniku przeprowadzonego głosowania większością głosów przyjęto stawkę 34 zł.

2. Podatek od nieruchomości.
Podatek od gruntów :

1/ związanych z prowadzona działalnością gospodarczą - przyjęto propozycje 0.66 zł.
2/ pod jeziorami lub zbiornikami wodnymi - zgodnie z propozycja - 3,52 zł.
3/ pozostałe w tym na działalność związaną z działalnością pożytku publicznego.
Zbigniew Lis - czy pozycja ta obejmuje również drogi przy gruntach uprawnych.
Henryk Rygusik - dlaczego mamy płacić za drogi jeśli użytkowane są również przez innych bez korzyści z naszej strony.
Wójt - przepisy o drogach są niespójne. Do 2005 r. wszystkie drogi, gdzie jest więcej niż jeden użytkownik są zaliczane do publicznych i podlegają opłacie. Gmina może wykupić drogi jeśli są ważne dla rozwoju gminy ale nie ma takiego obowiązku.
Radosław Zamiatała - co zrobić, jeśli nie ma drogi dojazdowej do działki.
Wójt - są to rezultatu podziałów robionych bez uzgodnień i samowolnie.
Alojzy Wolniczak - sytuacja podobna jest na Ostrowie, czy można to uporządkować.
Wójt - jest to możliwe do zrobienia ale bardzo kosztowne . Musielibyśmy przeznaczyć na ten cel budżet z paru lat.
Elżbieta Wolnik - drogi polne są oznaczone na wykazie nieruchomości odpowiednim symbolem. Można dokonać zwolnienia i wydzielić oddzielna stawkę.
Ostatecznie postanowiono pozostawić proponowana stawkę 0,13 zł.

Podatek od budynków :
1/ od budynków mieszkalnych,
Przyjęto proponowana stawkę 0.54 zł
2/ budynki związane z działalnością gospodarczą.
Ustalono stawkę 17 zł.
3/ zajętych na działalność - sprzedaż nasion
pozostawiono stawkę maksymalną 8,37 zł.,
4/ zajętych na działalność gospodarcza w zakresie służby zdrowia
pozostawiono stawkę proponowana .

Aleksander Poszwiński - z powodu opłat za drogi rolnicy zaorują je. Jako gmina turystyczna powinniśmy dbać o drogi, są one atrakcją krajobrazową.
Genowefa Zielnica - wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od lat nie było podnoszone. Zaproponowała podwyższenie do 4% od zebranej kwoty.
Aleksander Poszwiński - fakt, że sołtysi roznoszą nakazy jest ich dobra wolą. Jeśli rosnąstawki podatku to automatycznie rośnie prowizja od zebrane kwoty.
Józef Pukacki - 2 % wynagrodzenia było ustalone przed laty, kiedy sołtys miał inneobowiązki. Obecnie jest ich coraz mniej i automatycznie ewentualne wynagrodzenie jest również mniejsze.
Aleksander Zamiatała - jeśli zdecydujemy , że sołtysów należy lepiej wynagradzać to zróbmy to w formie nagrody po 100 zł. Dla mniejszych wsi i 120 dla większych.
Radosław Zamiatała - uważam, że należy uhonorować ich prace.
Stanisław Kasperski - prowizja odzwierciedla wykonana pracę . Ponadto Sołtysi uczestnicząc w Sesjach przeciętnie raz w miesiącu, otrzymują dietę .Czego nie praktykuje się w innych gminach.

Marian Zając - prowizja jest wynagrodzeniem adekwatnym do wykonanej pracy.
Wójt - sołtysi poprzez swą prace tworzą i realizują budżet dlatego powinni być wynagradzani, jednak wynagrodzenie miesięczne byłoby dyskryminacją dla radnych, którzy za swoja prace otrzymują tylko dietę.
Za propozycja podniesienie prowizji do 4 % opowiedziało się 10 radnych , 1 był przeciwny i 1 się wstrzymał.
Ponadto postanowiono, że wynagrodzenie dla sołtysów od pozostałych kwot zebranych wyniesie 3 %.

3. Podatek od środków transportowych..
Wójt - wyjaśnił, że dotychczasowe stawki uchwalone na rok bieżący nie budziły większych zastrzeżeń, Należny podatek spływa dobrze. Proponowane stawki zostały podniesiony tylko o wskaźnik 3,2% ,
Radosław Zamiatała - ile wyniósł podatek za rok 2004.
Wolnik - według ustalonych stawek 96 762 zł. Kwota obniżek wynosi 60 tys.
Postanowiono zatwierdzić proponowane stawki.

4. Podatek od psów.
Stawkę podatku należnego od 1 psa poza zwolnieniami ustalono na kwotę 15 zł.

5. Opłata miejscowa.
Stawkę opłaty miejscowej za 1 dobę pobytu ustalono w wysokości 1,67 zł.

6. Wzory formularzy.
Elżbieta Wolnik omówiła wzory formularzy do podatku rolnego , leśnego oraz od nieruchomości. Poinformowała, że zmiany były potrzebne ze względu na zmianę siedziby urzędu oraz uproszczenie formularzy , poprzednie niejednokrotnie sprawiały trudności w wypełnieniu.

7. Opłata Targowa.


Stawki opłaty targowej nie zostały zmienione , pozostawiono na dotychczasowym poziomie.


Ad. pkt. 3

Leszek Piotrowski - wyjaśnił, że opracowanie takiego planu jest niezbędne aby można starać się o dodatkowe fundusze z różnych fundacji na inwestycje związane z zagospodarowaniem odpadów. Plan został opracowany i przedstawiony Staroście, który wydał decyzje pozytywna przyjmującą rozwiązania w nim zawarte.
Obejmuje on przede wszystkim szacunkowe ilości odpadów w poszczególnych latach do 215 roku z uwzględnieniem segregacji i odzysku wtórnego. Założenia programowe
Stanisław Kasperski - czy jest określony termin przyjęcia tego planu przez radę.
Leszek Piotrowski - nie ma takiego terminu .
Marian Zając - jak będzie rozwiązana gospodarka ściekami.
Leszek Piotrowski - jest to całkiem inny temat i będzie opracowany oddzielnie. Jako gmina wystąpiliśmy do Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków , gdzie można uzyskać dodatkowe środki. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi .
Radosław Zamiatała - czy Przemęt jest zainteresowany współpracą z nasza gminą w sprawie wspólnej oczyszczalni.
Alojzy Wolniczak - czy sprawa przyłączenia do oczyszczalni w Wolsztynie jest nadal aktualna.
Leszek Piotrowski - była to inicjatywa SGN obecnie sytuacja się zmieniła i co będzie z wcześniejszych planów nie wiadomo.
Wójt - w budżecie na 2005 rok zaplanowaliśmy następujące inwestycje

  • ul. Piaski
  • ul. Wschowska,
  • renowacje zespołu parkowo pałacowego,

Z chwila kiedy Marszałek Województwa ogłosi termin składania wniosków będziemy starać się o dotacje na te inwestycje. Aby można wystąpić o dotacje musza być ujęte w budżecie.
Posiadamy ocenę dendrologiczna zespołu parkowego należy jeszcze opracować projekt renowacji.
W trakcie realizacji jest Plan Rozwoju Lokalnego , który obejmuje inwestycje i zadania zgłoszone przez poszczególne sołectwa.
Realizacja planu oczyszczania ścieków w ramach SGN jest watpliwa ponieważ do końca marca 2005 gminy powinny mieć opracowany plan kanalizacji do czego wymagany jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Większość gmin SGN nie posiada takiego planu a jego opracowanie trwa długo.
Do 2006 roku musi być skanalizowane Brenno, Wijewo i Ostrów dlatego w najgorszym wariancie będziemy zmuszeni wziąć pożyczkę.
Najgorszym rozwiązaniem byłoby tłoczenie ścieków do Leszna lub Wolsztyna. Najprościej wybudować własna oczyszczalnie lub partycypować w rozbudowie Wielenia.
Została podpisana umowa z ENEĄ na modernizacje oświetlenia ulicznego,
Spłata należności będzie w KW przez okres 5 lat.
Postanowiono zaprosić na następne posiedzenie komisji Zarząd Powiatu Leszczyńskiego i omówić inwestycje na drogach powiatowych na terenie gminy.
Na inwestycje - modernizacja ul. Piaski mamy 400 tys. Wykonana jest dokumentacja, jeśli nie otrzymamy dotacji to będzie to inwestycja 2 letnia i będziemy zmuszeni zrezygnoważ z ul. Wschowskiej.
Aleksander Poszwiński - w I półroczu rozmawialiśmy o inwestycji w Zaborówcu. Jak widać z projektu budżetu Zaborówiec znów wypadł na rzecz parku czy ul. Wschowskiej o której wcześniej się nie mówiło. Nie widzę pilnej potrzeby zagospodarowania parku
Wójt - na ul. Wschowską była podejmowana uchwała o celowości modernizacji, będzie robiona tylko wtedy gdy dostaniemy pieniądze na ul, Piaski. Jeśli dostaniemy na Wschowska to powinno zostać i będzie można zacząć coś innego.
Renowacja samego parku nie jest pilna, jednak dojazd do urzędu powinien być porządny. Pieniądze mamy szansa otrzymać jak będzie to projekt na cały kompleks.
W Zaborówcu droga nie jest nasza i inwestować powinien powiat.
Stanisław Kasperski - na najbliższej sesji będzie temat dróg. Zaprosiły Starostę i zapytamy o szczegóły inwestycji drogowych na terenie gminy,
Marian Zając - jak wygląda sprawa finansowania rurociągu do Kalku
Wójt - corocznie Zakład Usług Wodnych we Wschowie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od kwoty za sprzedaną wodę. W 2003 dla naszej gminy wyniosło to 31 tys. w 2004 będzie trochę więcej. Pieniądze te miały być przeznaczone na budowę zbiornika ciśnieniowego w Radomyślu. Spraw własności gruntów utrudnia postęp prac. Niewykorzystane pieniądze miały być przeznaczone na budowę rurociągu do Kalku. Starostwo ma uwagi do projektu i nie wydało zezwolenia. Na budowę. Budowa tej sieci jest jednak ujęta w PRL naszej gminu i Związku Komunalnego.
Henryk Rygusik - oznakowanie zakrętu przy moście zostało zniszczone.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z treścią pisma jakie wpłynęło od Towarzystwa Głuchych o wsparcie finansowe,
Skarbnik wyjaśniła, że pomoc taka wymaga uchwały o wolontariacie , której nasza gmina nie posiada. Dziecko korzystające z pomocy stowarzyszenia jest objęte indywidualnym torem nauczania
Urszula Rimke - przekazała opinie społeczeństwa, które twierdzi, że Święto 11 listopada należy obchodzić właśnie w tym dniu . Przekładanie na inny dzień jest nie dobre. Nie wszystkim pasuje, ponieważ pracują.
Radosław Zamiatała - jeśli jest ustanowiono święto to należy je uczcić w ten dzień..
Józef Pukacki - ze względu na pracę nie mogłem znaleźć 3 osób do sztandaru.
Marian Zając - bez względu na termin budujące było to ,ze uczestniczyło tak wiele dzieci i młodzieży, w dzień świąteczny może nie być takiej frekwencji.
Wójt - uroczystość była dobrze zorganizowana , ale trochę długi i między innymi dlatego frekwencja była niska. W dniu 11 będzie uczestniczyła tylko młodzież występująca ponieważ nie można nikogo zmusić do uczestnictwa w dzień wolny.
Alojzy Wolniczak - obchody świat państwowych mogłyby być bardziej reklamowane przez Proboszcza.
  • lampy nie świecą w odpowiednich godzinach wymagają przestawienia.
  • na Brennie Ostrów są poniszczone znaki,
  • tablice ogłoszeń są zaśmiecone pineskami i zszywaczami.

Marzanna Daleka - w Miastku na przystanku braknie kosza .

Ad. pkt. 4

Przewodniczący uznał porządek posiedzenia za wyczerpany i zakończył obrady.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie