Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/04

Protokół Nr 13/04
PROTOKÓŁ NR 13
z posiedzenia Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 30 września 2004 roku.
============================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

2. Informacja z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Analiza możliwości pozyskania dodatkowych funduszy,

4. Sprawy bieżące.Ad. pkt, 1.

Wspólnym obradom Komisji Gospodarczej i Socjalno Budżetowej rady gminy przewodniczył Henryk Rygusik - przew. Kom., Budżetowej
Przedstawił proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił przewodniczący Józef Kubicki.
Informacja stanowi zał. Nr 2
Radosław Zamiatała - w jakich dniach i godzinach jest czynny klub AA
Józef Kubicki - klub AA jest czynny w e wtorki od 18.oo do 19.oo a w okresie
Letnim dodatkowo w czwartki, ponieważ uczęszczali ludzie z poza terenu, wypoczywający na naszym terenie.
Urszula Rimke - kto opłaca osoby prowadząca AA.
Aleksander Poszwiński - czy praca i wiadomości OPS są wykorzystywane w pracy Komisji. Jak zachęca się ludzi do uczestnictwa w spotkaniach klubu.
Józef Kubicki - Pan prowadzący zajęcia na wniosek Komisji przeprowadza indywidualne rozmowy w domu kandydata i zachęca do udziału. W przypadkach przemocy i interwencji Policja - zobowiązuje do uczestnictwa w spotkaniach.
Radosław Zamiatała - jeśli ktoś jest uzależniony od alkoholu a nie awanturuje się , w jaki sposób można go zgłosić na badanie
Józef Kubicki - jeśli rodzina uzna ,że domownik nadużywa alkoholu można zgłosić taką osobę do leczenia poprzez złożenia wniosku o skierowanie na badanie lub ewentualne leczenie.

Ad. pkt. 3

Wójt - poinformował, że obecnie gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie budowy ul. Piaski. Koszt opracowania dokumentacji ( studium wykonalności oraz studium finansowe) wyniesie 15 000 zł. Wnioskując o dofinansowanie należy rozdzielić poszczególne elementy. Nie można łączyć w jednym wniosku kanalizacji burzowej i ściekowej.
Aby uzyskać pozwolenie na budowę z wbudowana kanalizacją ściekowa musi być zakończenie tego odcinka w postaci szamba, jest to dodatkowe utrudnienie ale ni można budować drogi a za rok burzyć aby zrobić kanalizację ściekową. Wnioski będą składane w październiku.
Musimy mieć na uwadze budowę kanalizacji na terenie całej gminy. Czy będzie możliwe przyłączenie się do Wolsztyna jeszcze nie wiadomo.
Możliwość dodatkowych pieniędzy będzie 7.10. br kiedy to odbędą się negocjacje
W sprawie sprzedaży bazy SKR w Brennie, ponieważ dotychczasowe przetargu nie przyniosły rezultatów. Jest nowa forma przeprowadzania negocjacji. Informacja musi być wywieszona na tablicy. Oferty składa się na piśmie . Oferta nie musi być przyjęta.,
NFOZ blokował sprzedaż ośrodka zdrowia. Gdyby odstąpili od należnej części to będzie większa możliwość sprzedaży tego obiektu.
Bardziej atrakcyjny byłby Radomyśl gdyby dokonać podziału na dwie odrębne części.
W przypadku Potrzebowa - jesteśmy już właścicielami. Można sprzedać lub zrobić mieszkania, nie ma możliwości przekazania na cele komunalne. Jeżeli sprzedamy przed upływem 10 lat to musimy zwrócić wojewodzie 25 procent wartości.
Obiecane - prawie pewna jest dotacja na drogi w wysokości 32 tys.
Aleksander Poszwiński - czy w studium będą ujęte zadania zgłoszone przez rady sołeckie.
Wójt - wszystkie zadania zgłoszone we wnioskach będą ujęte w Programie Rozwoju Regionalnego. Studium wykonalności jest opracowywane dla poszczególnych zadań oddzielnie w kolejności ich wykonalności.
Aleksander Poszwiński - czy będzie możliwość dofinansowana pałacu jeśli wszystko będzie zrobione.
Wójt - będzie jeszcze robiony projekt zagospodarowania parku oraz stawek. Próbuje spotkać się z konserwatorem zabytków aby uzyskać dotacje.. W poniedziałek jestem umówiony z pracownikiem konserwatora , który ma ocenić projekt renowacji stawku i parku.
Stanisław Kasperski - zaproponował, aby w celu dobrej informacji dla radnych zrobić wykaz wszystkich nieruchomości .

Aleksander Poszwiński - jaki kierunek powinna mieć dyskusja na temat kierunków działania i sposobów pozyskiwania pieniędzy.
W przypadku budowy plaży wiejsko gminnej mamy zgodę właściciela gruntu na sprzedaż po cenie użytku rolnego oraz zapewnienie Ośrodka Rekolekcyjnego
Wójt - każde przedsięwzięcie musi być rozpatrzone pod względem finansowym. Do czasu jak nie ma zabezpieczenia na piśmie trudno mówić o pieniądzach, niezbędne jest podpisanie stosownych umów. Jeśli rada zadecyduje o potrzebie plaży w Zaborówcu to podejmiemy stosowne kroki.
Przy dofinansowaniu ważne jest jaki procent udziału będzie obciążał nasz budżet.
Jeśli jest inwestor i możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy to należy z tego skorzystać.
Aleksander Poszwiński - zaproponował w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy zwodociągowanie terenów wypoczynkowych oraz sprzedaż szkoły, która będzie za chwile wymagała remontu.
Zawnioskował o wydzielenie działek w celu ich sprzedaży na terenie przyległym do boiska sportowego., stanowiącym własność gminy.
Wójt - jest w zamyśle aby w Brennie zrobić mieszkanie i przenieść P. Olech. Być może Zaborówiec w całości będzie bardziej atrakcyjny.
- plan wodociągowania działek w Zaborówcu jest zrobiony. Czekamy aż będzie więcej chętnych lub więcej w jednym punkcie
Urszula Rimke - co z pomieszczeniem na rehabilitację, która P. Kaczmarek chciała uruchomić.
Wójt - pomieszczenia w Brennie na sali nie odpowiadają normom, zbyt dużo zakrętów, sanepid nie wyraził zgody. Z wyremontowania sali w szkole w Brennie P. Kaczmerek zrezygnowała.
Roman Jęśkowiak - robimy różne ustępstwa dla Ośrodka Zdrowia z ich strony nie ma żadnych ulg. Badania Strażaków robiliśmy u innego lekarza, za sportowców otrzymaliśmy kolosalny rachunek.
Wójt - SANATIO płaci mniejsze podatki ale wynika to z przepisów ustawy a nie naszych zwolnień. Ukłonem był fakt przystosowania mieszkania .
Marian Zając - czy nie można skorzystać z kredytów pomostowych.
Wójt - kredyt można uzyskać, ale należy przedstawić zabezpieczenie na odpowiednie zadanie w odpowiedniej wysokości. Gminy wypuszczają obligacje jako zabezpieczenie środków.
Aleksander Poszwiński - dodatkowo pozyskane środki mają osiągnąć kwotę ok. 200 tys. na jakie zadania zostaną przeznaczone.
Wójt zadań które realizuje gmina jest wiele,( dowozy, wynagrodzenia, świadczenia OPS, drogi ) dotacje nie obejmują tylko inwestycji. Na ul. Biedaszkowo otrzymaliśmy 56 tys. Co prawie pokryło koszt kanalizacji.

Ad. pkt. 3

Marian Zając - duże młodzieży z naszego terenu dojeżdża do szkoły do Sławy, czy można przedłużyć kurs autobusu szkolnego za pewna odpłatnością.
Wójt - nie ma takiej możliwości, gminy nie mogą prowadzić działalności zarobkowej.
Marzanna Daleka - czy jest możliwość, że dzieci ze szkoły wracają w przepełnionych
autobusach. Czy istnieje coś takiego jak stypendia Wójta dla dzieci uzdolnionych.
Wójt - odbyłem właśnie naradę z dyrektorami , kierowcami i konwojentami. Przepełnienia są wówczas kiedy osoby zaplanowane na pierwszy kurs jada drugim.
Stypendia Wójta istnieją ale dla dzieci pracowników PGR
Marian Zając - czy można zrobić aktualizację ulic i Nr domów aby służby energetyczne, straż mieli do dyspozycji celem usprawnienia poszukiwań przy wezwaniach.
- dokonać aktualizacji oznakowania posesji celem ułatwienia dla w/w służb.
Urszula Rimke - czy w nowo adaptowanych budynkach są przewidziane podjazdy dla niepełnosprawnych.
Wójt - żadna instytucja nie otrzyma zezwolenia na działalność bez zapewnienia podjazdów jak to rozwiążemy w pałacu - należy uzgodnic z konserwatorem gdzie i jak to widzi.
Zmianie ulegnie również działalność apteki - wymogi SANEPIDU to dwa oddzielne wejścia i dodatkowe pomieszczenia. W związku z czym nastąpi przebudowa kosztem pomieszczeń obecnej kuczni.
Radosław Zamiatała - zaproponował wydłużenie czasu pracy apteki.
Wójt - czas pracy apteki ustala Starosta po zaopiniowaniu przez gminę. Można wystąpić o zmianę

Ustalono, że na następnej Sesji , która odbędzie się w pałacu zaproszeni zostaną wykonawca oraz osoby , które przyczyniły się do reaktywowania gminy.

Ad. pkt. 4

Przewodniczący komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie