Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XV/07

Protokół Nr XV/07

Numer dokumentu: 15
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr XV/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
21 grudnia 2007 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok
1/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2/ głosowanie poprawek,
3/ opinia Komisji Budżetowej RG,
4/ odczytanie projektu,
5/ głosowanie
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8 Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XIV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.

Henryk Rygusik - zawnioskował aby pomimo negatywnej odpowiedzi na wcześniejszy wniosek
zawnioskować ponownie o wyczyszczenie kanały Sarnka od strony Czernicy i Sławy

Ad. pkt. 4

23.11 – odbyliśmy wspólny wyjazd studyjny do Łękawicy k. Żywca aby zapoznać się ze
sposobami oczyszczania ścieków.
24.11 – uczestniczyłem w walnym zebraniu Koła Gminnego Diabetyków.
27.11 – spotkałem się P. Urbanem – prawnikiem specjalizującym się w obrocie nieruchomości w sprawie sprzedaży Holendrów,
28.11 - odbyło się walne zebranie ZKRPiBWP w Wijewie, gdzie zadecydowano o rozwiązaniu koła i połączeniu się z Włoszakowicami. Po namowach odstąpiono od tego zamiaru.
- odbyło się podsumowanie kontroli urzędu gminy
29.11 – gościłem na terenie gminy Wójtów i Burmistrzów powiatu Leszczyńskiego, gdzie poruszono następujące tematy,
- gospodarka śmieciami,
- stopień zaawansowania przy budowie sal gimnastycznych.
- prace remontowe na drogach powiatowych,
31.11 - uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty SGFi P W, gdzie poruszono tematy:
dofinansowania szkól, komputeryzacji oraz przebiegu konkursu wiedzy o Wielkopolsce.,
2.12 – odbyła się coroczna biesiada Chóru Hejnał
4.12 – gościłem Komendanta Hufca ZHP Wschowa P. Trybla, który odchodząc na emeryturę
przyjechał się pożegnać.
5.12 – odbyło się posiedzenie komisji stałych RG,
6.12 – w obecności P Mazurek oraz P. Drozda z RIO w Poznaniu podpisano protokół z kontroli
w urzędzie.
7.12 – urząd gminy odwiedziła klasa 6 szkoły podstawowej. Młodzież zapoznała się z zadaniami i funkcjonowaniem gminy.
10.12 – wspólnie z Kier. ZDP w Lesznie ustaliliśmy zakres prac na chodniku w Zaborówcu.
12.12 – dokonano odbioru ul. Podgórnej,
- odbyło się walne zebranie akcjonariuszy spółki oczyszczania miasta w Lesznie.
13.12 – uczestniczył w spotkaniu z wojewoda Jankowskim na temat finansowania inwestycji z funduszy operacyjnych,
14.12 – odbyła się sesja MZWiKW we Wschowie gdzie podsumowani rok 2007,
- zakończono turniej tenisa stołowego o puchar wójta,
15.12 – uczestniczyłem w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego w Lesznie,
19.12 – dokonano odbioru prac na ul. Wczasowej ,
- odbył się gminny opłatek strażacki w Brennie , Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Oraz w Przedszkolu w Wijewie.. Wójt podziękował za otrzymane od zuchów Światło Betlejemskie.

Ad. pkt. 5

Odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok zostało poprzedzone odczytaniem :
1/ uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie perojwktu budżetu na 2008 rok. Odczytał
Wójt Ireneusz Zając.
Uchwał a stanowi zał. Nr 4

2/ W przedstawionej uchwale RIO wskazała na pewne nieprawidłowości, które należy usunąć w drodze poprawek. Zakres proponowanych poprawek stanowi zał. Do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby poprawki przyjąć w jednym głosowaniu.
Zebrani nie wnieśli uwag co do złożonej propozycji.
Przedstawione poprawki zostały przedstawione i przegłosowane. Radni przyjęli je jednogłośnie.

3/ Opinie komisji budżetowej w sprawie budżetu na 2008 rok przedstawił Zbigniew Lis
przewodniczący Komisji Budżetowej RG.
Opinia stanowi załącznik Nr 6

4/ Projekt budżetu na 2008 rok z uwzględnieniem przyjętych poprawek przedstawił Stanisław
Kasperski – przewodniczący RG.
Do przedstawionego projektu budżetu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XV/94/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok przyjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7


Ad. pkt. 6

Adam Zielnica - podziękowała za rozpoczęcie prac na ul. Kępińskiej.

Ad. pkt. 7

Wójt nawiązał do przebiegu sesji, stwierdził, że goście mogą być rozczarowani jednomyślnością radnych w podejmowaniu decyzji. Bywa to różnie. Dzisiejszy temat został omówiony już wcześniej co pozwoliło na bezproblemowe przyjęcie budżetu na 2008 rok. Zapewnił, że nie zawsze bywa tak łatwo.

Sprawa melioracji poruszona przez P. Rygusika jest trudna. Nie jest to zadanie ciążące bezpośrednio na gminie czy Wójcie. Nadzór nad działalnością melioracji sprawuje Starosta i tylko on ma prawo podejmować działania uzdrawiające ich prace.

Ponadto Wójt poinformował o zakresie prac jakie zostały zaplanowane i wykonane na terenie gminy w 2007 roku.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady gminy podziękował za udział i zaprosił na uroczysty poczęstunek połączony z opłatkiem i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie