Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIV/07

Protokół Nr XIV/07

Numer dokumentu: 14
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr XIV/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
22 listopada 2007 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja z przygotowania do sezonu zimowego
6. Informacja Komisji Gospodarczej z posiedzenia wyjazdowego w jednostkach GOK
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2008 rok,
- Zmiany w budżecie na 2007 rok,
- zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje
10. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Łękawicy
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XIV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Kasperski Stanisław – na ul. Kargowskiej w Brennie nie zostały naprawione słupki,
Lis Zbigniew – czy nie można byłoby ustawić znaku , gdzie autobus zatrzymywałby się na
ul. Leszczyńskiej na żądanie.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnim czasie:
- spotkanie z okazji Dnia Seniora w Lipnie,
- 05.11. – razem z kierownikiem ref. Budownictwa uczestniczyłem w spotkaniu w NFOŚ w Warszawie ,
- 09.11. – spotkanie z zarządem koła Emerytów i Rencistów,
- 11.11. – obchody Dnia Niepodległości,
- 13.11. – spotkałem się z przedstawicielem firmy TEW, dotyczyło to spotkanie selekcji odpadów i opłat za nie selekcjonowane odpady,
- 14.11. – uczestniczyłem w pogrzebie byłego wójta Gminy Lipno Pana Juliana Pazoły,
- 14.11. – również tego dnia, wieczorem brałem udział w posiedzeniu ZOG ZOSP RP w Brennie,
- 15.11. – gościłem Starostę i Wicestarostę powiatu leszczyńskiego. Tematem spotkania było omówienie potrzeb remontowych na drogach powiatowych, budowa chodników,
- 17.11. – uczestniczyłem w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Przedszkole Samorządowe w Wijewie,
- 19.11. - uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Organizacji Leszno Region, które odbyło się w Nowym Bylęcinie w gospodarstwie agroturystycznym.
- spotkałem się z prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźni Politycznych
p. Kazimierzem Dederkiem .

Ad. pkt. 5

Informacje z przygotowania do sezonu zimowego przedstawił Kier. Referatu Budownictwa Krzysztof Grabsztunowicz. Poinformował, że
- będzie rozwieziony na terenie gminy piasek,
- za kilka dni podpisana zostanie umowa na odśnieżanie dróg gminnych,,
- na odśnieżanie dróg powiatowych umowę podpisała SKR.
- Sołtysi winni zgłaszać każda potrzebę wyjazdy sprzętu celem odśnieżania dróg gminnych
- czas przystąpienia do odśnieżania dróg wojewódzkich wynosi 6 godzin.

Ad. pkt 6

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej przedstawiła informację z odbytego posiedzenia wyjazdowego po jednostkach GOK dotyczące stanu technicznego sal w poszczególnych miejscowościach.
Protokół z posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uwagę wniósł Sołtys wsi Zaborówiec wskazując na potrzebę wymiany okien.

Ad. pkt. 7

1/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych na 2008 rok przedstawił przewodniczący komisji Józef Kubicki.
Uchwała Rady Gminy NR XIV/ 90 / 07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4


2/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2007 rok przedstawiła skarbnik gminy.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.,
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/ 91 /07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 rok przedstawiła Elżbieta Wolnik.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.,
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/ 92 /07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przedstawiła Skarbnik – Elżbieta Wolnik.
Wyjaśnił, że ustalone wcześniej stawki nie uległy zmianie , zmiana dotyczy nazewnictwa budynków.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.,
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/ 93 /07 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 8

Cecylia Gąda - podziękowała za otrzymaną dla wsi szlakę na wyrównanie dróg wiejskich,
Henryk Rygusik – zwrócił uwagę na potrzebę ustawienia słupków przy moście Potrzebowo Sława
Edwin Wojciech - ograniczyć ilość piasku do posypywania dróg,
Sławomir Zając - ogrodzenie przy szkole w Zaborówcu jest zniszczone , zaproponował jego
rozbiórkę.
Hieronim Jóźwiak - zwrócił uwagę na potrzebę obniżenia krawężników przy ul. Zachodniej przy
zjeździe z drogi wojewódzkiej,
Adam Zielnica – na ul. W. Witosa kostka chodnikowa jest luźna,
Edwin Wojciech - obcięcia wymagają gałęzie drzew przy drogach polnych.

Ad. pkt. 9

Na zgłoszone interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt – Ireneusz Zając.
1/ ustawienie słupków przy ul. Kargowskiej należy do Zarządu Dróg w Nowym Tomyślu.
2/ utworzenie przystanku na żądanie wiążę się z pewnymi kosztami i musi być zatwierdzone przez PKS.. Należy zastanowić się nad przeniesieniem obecnego przystanku na plac po byłym wysypisku.
3/ w sprawie n odśnieżania drogi w Przylesiu należy porozmawiać z Starostwem we Wschowia ,
4/ uzupełnienie słupków przy moście w Potrzebowie należy do ZD w Lesznie.
5/ jestem za rozebraniem ogrodzenia w Zaborówcu, będzie to pewne usprawnienie przy budowie chodnika, który po części będzie przebiegał w posesji.
6/ przy przebudowie drogi wojewódzkiej zostaną obniżone krawężniki
7/ sołtysi poszczególnych wsi zgłaszają potrzeby obcinania i wycinania drzew i krzewów na drogach polnych i gminnych. Będziemy zmuszeni przeprowadzić przetarg na usługi
Ponadto Wójt poinformował, że :
- w sprawie obiektów GOK w pierwszej kolejności należy naprawić dachy a później najbardziej potrzebne sprawy w budynkach. Komisja dokonała dokładnej lustracji i wyszczególniła potrzeby remontowe.
- skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1.01.2008 roku zostanie poszerzony o osobę Kierownika Rewiru Dzielnicowych.
- dziś 22.11. rozpoczynają się prace przy budowie ulicy Wczasowej w Zaborówcu a 27.11. na ul. Podgórnej w Brennie

Przewodniczący rady poinformował, że w pierwszej dekadzie grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Stałych RG a przed świętami posiedzenie Rady Gminy.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący RG – Stanisław Kasperski poinformował, zainteresowanych, że wyjazd do gminy Łękawica pow. Żywiec celem zwiedzania oczyszczalni jest o godz 10.3o

Ad. pkt. 11

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw