Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 20/04

Protokół Nr 20/04PROTOKÓŁ NR 20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 04 i 06 października 2004 roku.
============================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Leszek Piotrowski - Kier. Ref. Budownictwa
Jarosław Dokurno - insp. Referatu Budownictwa
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy
Marek Michalewicz - wykonawca

Porządek posiedzenia :

1. Kontrola spraw związanych z remontem pałacu. :
1/ przetarg,
2/ wydatki .
2. Opracowanie planu pracy na 2005 rok.

Ad. pkt. 1

1/ Wójt - poinformował, że zamysł wprowadzenia urzędu gminy do pałacu powstał wraz z zamiarem reaktywowania gminy w 1982 roku. Zamiar ten nie został zrealizowany ponieważ
Gmina nie posiadała mieszkań zastępczych dla osób mieszkających w pałacu . Dla lekarza mieszkanie przy środku była zaplanowane. Dla P. Płudowskiego zwolniło się mieszkanie w szkole po P. Lissak i można było przystąpić do remontu. Decyzje o remoncie pałacu przyspieszyła decyzja SANEPIDU o konieczności przeprowadzenia przedszkola.
Staramy się o względy konserwatora, który ma określić w jakim zakresie i co można zrobić w otoczeniu pałacu.
Wartość przetargowa na pałac przekroczyła 6 tys. E wobec czego należało przeprowadzić przetarg do którego mogą przystąpić firmy deklarujące wykonanie całości prac.
W przypadku braku fachowców muszą zatrudnić podwykonawców. Stający do przetarg otrzymują specyfikacje zadań i kosztów w których musza się zmieścić. Do ceny przetargu możliwy jest wzrost ceny o 20 % w przypadku prac nieprzewidzianych .
Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacja przetargowa - kosztorysem, umową właściwą oraz na dodatkowe prace w ramach 20 % poza kosztorysem.
Szczegóły wyjaśnił P. Jarosław Dokurno.
 • Oferta przetargowa - 236 590,54 zł.
 • cena oferenta - 229 300 ,- zł
 • prace dodatkowe na kwotę 26 283,57 zł

Genowefa Zielnica - obecnie klasy „O” są przy szkole czy po przeniesieniu przedszkola będą oddziałami przedszkolnymi czy szkolnymi.
Wójt - do końca roku kalendarzowego na pewno będą przy szkole. Uważam , że tak pozostanie do końca roku szkolne. Zobaczymy z końcem roku. Gdyby przenieść do przedszkola należy zmienić wszystkie arkusze organizacyjne a jest to dość kłopotliwe
Józef Pukacki - czy są zaplanowane pomieszczenia dla organizacji.
Wójt - na parterze są 4 pomieszczenia, które można wykorzystać na siedziby organizacji.
Genowefa Zielnica - organizacje wspólnie z urzędem w jednym budynku będzie to
praktyczne i bezpieczne.
Wójt - do zagospodarowania zostały jeszcze piwnice, gdzie są duże ładne pomieszczenia.
2/
Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją przedszkola ( przedmiarem robót, kosztorys ofertowy, inwestorski w poszczególnych branżach.)
Leszek Piotrowski wyjaśnił, że kosztorys jest wykonywany na poszczególne branże oddzielnie.,
Genowefa Zielnica , kto korzysta z kosztorysów opracowywanych przez urząd.
Piotrowski - każdy kto zgłasza się do przetargu otrzymuje kosztorys ofertowy obejmujący zakres prac bez cen. Taki kosztorys po uzupełnieniu według kosztów i cen danej firmy jest przedkładany w ofercie i jest przedmiotem analizy komisji przetargowej.
Kosztorys inwestorski jest sporządzany na potrzeby gminy , określa koszt inwestycji.
Józef Pukacki - na jakich zasadach są dokonywane zmiany w planowanych pracach
Marek Michalewicz - każda zmiana jest uzgadniana z P. Piotrowskim. Wykonanie jej mieści się w kosztach poprzednio zaplanowanego wariantu. Jeśli są to prace nieprzewidziane to zostają ujęte w umowie dodatkowej.
Piotrowski - poinformował, że zlecona została konserwatorowi przyrody ocena dendrologiczna parku celem określenia , które drzewa można wyciąć i jakich nasadzeń dokonać. Będziemy się starać o dofinansowanie tych prac z Funduszu Ochrony Środowiska
Genowefa Zielnica -zaproponowała , aby urządzenia placu zabaw pozostawić dla dzieci
wiejskich, a dla przedszkola zakupić nowe.
Piotrowski - jeśli PZU ubezpieczy nam plaxc zabaw i nie będzie wymagał certyfikatu urządzeń to jest to do przemyślenia. I zrobienia we własnym zakresie z wyciętych topoli.
Genowefa Zielnica - w pałacu funkcjonują dwie instalacje CO , należy uszczelnić balkon
lub poprawić odpływ wody, podczas ulewy zalane jest przedszkole.
Piotrowski - w planie pomieszczenia dla policji miały być przekazane wcześniej, wówczas by się wszystko zgrało. W tej sytuacji będzie trzeba zrobić płukanie całej instalacji po podłączeniu policji , oczywiście na ich koszt.Balkon będzie trzeba skuć i zrobić nowy odpływ. Na przyszłość planuje się wymianę okien, dachu oraz schodów.
Genowefa Zielnica - czy jest uchwała Rady Gminy o przeniesieniu Urzędu do pałacu.
Elzbieta Wolnik - była to uchwała Nr XIV/78/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 16.12. 2003 r.
dotycząca wyrażenia opinii o celowości utw3orezenia nowej bazy lokalowej dla przedszkola w Wijewie
Uchwała ta skutkowała utworzeniem pomieszczeń dla urzędu w pałacu.
Poinformowała, że pieniądze zaplanowane na rok bieżący na remont pałacu zostały wykorzystane w 100 % i wypłacone nie wystarczy na zrobienie dojazdu
Piotrowski - na dojazd z kostki musi być zgoda, chyba, że tylko utwardzimy.
Józef Pukacki - czy rachunek nie powinien obejmować całości prac.
Wolnik - umowa przewiduje fakturowanie częściowe prac w trakcie .
Genowefa Zielnica - jeśli koszty remontu przejdą na rok następny to nie będzie można
zaplanować innych prac z braku funduszy.
Wolnik - prawdopodobnie taka sytuacja zaistnieje. Ponieważ na pałac wydano już 200 tys. a na przedszkole 19 tys.

Członkowie komisji stwierdzili, że
 1. Remont pałacu był konieczny , że względu na pogarszający się stan techniczny budynku, oraz konieczność przeniesienia urzędu.
 2. Nie stwierdzono uchybień w dokumentacji przetargowej na wykonanie prac w Pałacu.
 3. Stwierdza się właściwą organizację prac remontowych. Prace wykonywane są oszczędnie , systemem gospodarczym
 4. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady o zaplanowanie środków na
  zagospodarowanie terenów wokół budynku..

  Ad. pkt. 2

  Członkowie komisji opracowali prac pracy na 2005 rok . który stanowi zał. Nr 2

      1.      Pukacki Józef .............................................

 1.   Zielnica Genowefa .....................................

 1.   Wolniczak Alojzy ......................................Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie