Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII/07

Protokół Nr XII/07

Numer dokumentu: 12
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr XII/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
10 października 2007 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie .
- ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo.
- nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie.
nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie.
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych
- zmiany uchwały Nr V/30/05 RG Wijewo z dnia 31.01.2007 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- zmian w budżecie gminy na 2007 r.
- rozpatrzenia skargi P. Trzcińskiego
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone.. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Radosław Zamiatała - została ustalona cena za wynajem sal widowiskowych na imprezy
rodzinne i rozrywkowe. W obecnej sytuacji, kiedy standard sal w Wijewie znacznie odbiega od
standardu sali w Brennie , zróżnicować cenę wynajmu. Zaproponował aby w Wijewie
pobierać 4 krotność a w Brennie 5 krotność ceny biletu.
Edwin Wojciech - wnioskował o utwardzenie placu targowego. Miejsca przed sklepami, bankiem
są w większości utwardzone a plac targowy szpeci tonąc w dni deszczowe w błocie,
Stanisław Kasperski – na ul. Młyńskiej jest coraz więcej budynków i wykupionych działek,
mieszkańcy zapytują o możliwość doprowadzenie wody.
Hieronim Jóźwiak - w pierwszej kolejności należy zakończyć inwestycje wodociągowania Kalku i Siedmiórek.

Ad. pkt. 4

Ze względu na nieobecność Wójta sprawozdanie z pracy urzędu i Wójta w okresie międzysesyjnum nie zostało złożone.

Ad. pkt. 5

Sprawozdanie z działalności Gminnej biblioteki Publicznej orasz Gminnego Ośrodka Kultury złożyły :
Ewelina Wolniczak – dyrektor GOK w Wijewie złożyła informacje z pracy ośrodka w minionym roku .
Radosław Zamiatała – wiele pieniędzy i prac włożono w obiekt w Brennie, widzę również konieczność wymiany parkietu na Sali w Wijewie i Potrzebowie. Musimy pamiętać o obiektach w całej gminie.
Stanisław Kasperski – sala w Wijewie należy do wielofunkcyjnych. Kiedy będzie wybudowana sala gimnastyczna przy szkole to będzie można pomyśleć o kapitalnym remoncie.
Informacja stanowi zał. Nr 5
Grażyna Adamczewska – Kierownik GBP w Wijewie, poinformowała o pracy biblioteki w minionym roku.
Do treści informacji nie zgłoszono uwag.
Informacja z pracy GBP stanowi zał. NR 4

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie .
Przewodniczący obrad poinformował, że wybór ławników zgodnie z ustawa – prawo o ustroju sadów powszechnych odbywa się w głosowaniu tajnym. Wobec powyższego zaproponował, żeby role komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie objęli członkowie komisji rewizyjnej.
Zebrani nie wnieśli sprzeciwu.

Genowefa Zielnica – jako kandydat na ławnika poinformowała, że jest to jej 2 kadencja jako ławnika. W kończącej się kadencji występowała w sprawach z zakresu prawa pracy. Dieta za posiedzenie wynosi 53 zł. bez względu na to ile jest spraw i jak długo trwają. Dotychczasowa praca dała mi obraz problemów i głębsze ich poznanie co pozwala na pomoc mieszkańcom naszej gminy w podobnych sprawach.
Radosław Zamiatała – czy ławnik bierze udział w sprawach z terenu swojej gminy.
Edmund Wojciech – czy ławnik może zakwestionować wyrok.
Genowefa Zielnica – tak zdarzyła mi się raz sprawa z terenu gminy. Ławnik bierze udział w orzekaniu wyroku , nie zdarzyło się aby ławnicy zakwestionowali decyzję sędziego..
Irena Talaga - od 2 lat jestem na emeryturze. Całe Zycie pracowała dla dobra dzieci i młodzieży. Obecnie współpracuje z PCPR, prowadzę świetlice środowiskową w szkole w Brennie.
Jestem dyspozycyjna i taka praca leży w mojej naturze.
Natalia Śliwa – w poprzedniej kadencji uczestniczyłam jako ławnik w sprawach rodzinnych. Jak wygląda praca przedstawiła P. Zielnica.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Rozdała je radnym oraz
dokonała liczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Przewodniczący komisji Józef Pukacki odczytał protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały.
Do treści projektu nie wniesiono uwag. –
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 63 / 07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Lesznie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

2/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił Stanisław Kasperski.
Poinformował, że treść uchwał nie uległa zmianie . Jest jednak obowiązek podejmowania ich co roku. Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 64 / 07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

3/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
Poinformował, że regulamin przyznawania dodatków jest podejmowany co roku bez względu na fakt czy są wprowadzone zmiany czy nie i obowiązuje tylko w danym roku kalendarzowym.
Do treści projektu nie wniesiono uwag. –
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 65 / 07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo
podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

4/ Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 66 / 07 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Wijewie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
5/ Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań.

Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 67 /07 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wijewie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

6 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła Skarbnik gminy Poinformowała, że zobowiązania finansowe zawarte w projekcie uchwały dotyczą płatności za opał i przewozy szkolne na kolejne 3 lata. Podpisana w ramach tego przetargu mowa w kolejnych latach może zostać zwiększona tylko o procent inflacji.
Do treści projektu nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 68 / 07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

7/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/05 RG Wijewo z dnia 31.01.2007
w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Skarbnik poinformowała, że dokonane zmiany mają na celu większą szczegółowość budżetu po stronie dochodów i wydatków co daje lepsza czytelność operacji finansowych.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 69 / 07 w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/05 RG Wijewo z dnia 31.01.2007 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

8/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił
przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 70/ 07 w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej
podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

9/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. przedstawiła skarbnik gminy.
Poinformowała, że w ramach projektu uchwały zwiększa się dochody własne i dotacje o kwotę 47.626 zł. z przeznaczeniem na wybory, zasiłki stałe i wypłaty za wyszkolenie młodocianych pracowników. Zmniejsza się dochody na wynagrodzenie dla pracowników publicznych oraz przeniesienie środków inwestycyjnych z ul. Podgórnej na ul. Wczasową.
Alojzy Wolniczak – dlaczego przenosi się środki z inwestycji ul. Podgórnej ponieważ środki zabezpieczone przekraczają wartość kosztorysu a na ul. Wczasowej będzie brakowało.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 71 / 07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14

10/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta
gminy Wijewo. przedstawił Przewodniczący RG.
Stanisław Krzyżaniak - wyjaśnił, że skarga, która wpłynęła na bezczynność wójta jest bezzasadna. Przeanalizowano tok postępowania w sprawie P. Trzcińskiego i stwierdzam, że bezczynność nie miała miejsca. Odpowiedz została udzielona w terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, czyli zachowano przewidziane przepisami terminy.
Krzysztof Grabsztunowicz - przedstawił treść zarzutu jaki złożył P. Trzciński a dotyczył wydania 2 różnych zaświadczeń o przeznaczeniu w planie na ta samą działkę.
Zapewnił, że zaświadczenia były tej samej treści. Ponadto w drugim zaświadczeniu wpisano dodatkowo obowiązujące tam zakazy, ponieważ była próba uzyskania pozwolenia na budowę a po decyzji odmownej próba sprzedaży.
Józef Pukacki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG stwierdził, że na zlecenie Przewodniczącego komisja zapoznała się szczegółowo z treścią skargi i wyjaśnieniami Wójta i stwierdziła, że faktycznie przedstawione zarzuty są bezpodstawne.
Do treści projektu nie wniesiono innych uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/ 72 / 07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15

Ad. pkt. 7

Barbara Wojciech – asfalt na drodze przez wieś kruszy się, niektóre krawężniki są po przechylane.
- kiedy rozpocznie się remont Sali w Potrzebowie.
Stanisław Kasperski - wniosek w sprawie drogi prześlemy do ZDP w Lesznie natomiast w sprawie sali będziemy rozmawiać na posiedzeniu komisji.
Józef Pukacki – wnioskowaliśmy o ustawienie lustra na ul. Kargowskiej i remont skrzyżowania.
W ostatnim okresie ustawiono nowe znaki a pozostałych rzeczy nie wykonano.
Radosław Zamiatała – zwrócił uwagę na niewłaściwe informacje umieszczane w gazetach lokalnych ABC i Panoramie Leszczyńskiej. Bank nigdy nie był tylko punktem kasowym. Ośrodek Zdrowia zawsze działał, a P. Wolniczak nie mieszka w Brennie.
Ukazał się również artykuł o Trzebani, planowany przetarg się nie odbył a miał być o 15 mil droższy, czy to jakoś wpłynie na płatności gminy.
Urszula Rimke – działka na budowę Sali w Wijewie została zakupiona , uważam, że zasadne
byłoby przeprowadzenie remontu Sali w Wijewie po zakończeniu użytkowania przez szkołę.
Stanisław Kasperski – pozwolenie na budowę Sali ma być w tym roku, nie jest to jednak jednoznaczne z rozpoczęciem budowy.
Genowefa Zielnica – poinformowała, że podjęła kolejna ważną decyzję , wyrażając zgodę na kandydowanie do Sejmu RP. Zwróciła się o parcie w nadchodzących wyborach.

Ad. pkt. 8

K. Grabsztunowicz
1/ w przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie kierownika ZDP w Lesznie z Wójtem, będzie można pokazać stan drogi w Potrzebowie i pozostałe uwagi.
2/ sala gimnastyczna w Wijewie obecnie jest w trakcie uzgodnień lokalizacyjnych, faktycznie pozwolenie na budowę ma być jeszcze w tym roku.
3/ remont sal w gminie należy rozpocząć od naprawy dachów. Popieram pomysł zwołania Komisji
Gospodarczej RG i dokonanie przeglądu potrzeb remontowych na obiektach gminnych.
4/ za 2 tygodnie będą pojemniki na śmieci segregowane. Poprosił sołtysów o wyznaczenie miejsca , gdzie maja być postawione.,

Ad. pkt. 9

Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział.
Na zakończenie z okazji zbliżającego się dnia Edukacji Narodowej złożył na ręce Dyrektorów szkól życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim nauczycielom.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie