Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIII/07

Protokół Nr XIII/07

Numer dokumentu: 13
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr XIII/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
31 października 2007 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Przewodniczącego o złożonych oświadczeniach majątkowych
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
- wyrażenia opinii dot. Celowości remontu stawu ziemnego w m. Wijewo na działce
Nr 519, w obrębie Wijewo.
- dzierżawy nieruchomości gruntowej , składającej się z działki geodezyjnych
Nr 348/1, 348/2, 348/5, 355 i 400 w Radomyślu,
- średniej ceny skupu za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- zwolnień z podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- poboru podatków w drodze inkasa,
- określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
- w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej
poboru,
- zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2007 r.
- zmiany uchwały Nr IX/71/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
- udzielania pomocy finansowej,
- zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wijewo.
- obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wijewo,
- określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych i płynnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
- wynagrodzenia Wójta ,
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie
Ad. pkt. 1

Obradom XIII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone.. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Urszula Rimke -na ul. Niwka przy posesji P. Wojciecha Misia zostało wycięte drzewo. Istniejący
tam chodnik nie posiada w tym miejscu krawężnika i płytki rozsuwają się. Chodzenie jest
utrudnione i ludzie korzystają z drogi co powoduje niebezpieczeństwo dla pieszych.
- droga na ostrów jest bardzo dziurawa, może naprawić ją choć na odcinku który należy
do gminy.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnim okresie :
1.10 - 25 rocznica reaktywowania Gminy Wijewo,
2.10 - uczestniczyłem w sympozjum poświeconym Zarządzeniu Oświata w Gminie.
3.10 - odbyła się narada z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jesteśmy zobowiązani do wyodrębnienia pieniędzy na remont zabytków. Dokonaliśmy weryfikacji wykazu otrzymanego z powiatu.
5.10 – odbyło się szkolenie dla jednostek organizacyjnych z gminy , które wprowadzają dane do BIP
6.10 - zostaliśmy zaproszeni na obchody 40 lecia TPD Jelenia Góra, które odbyły się na terenie ośrodka w Brennie Ostrowie.,
10.10 - odbyła się Sesja RG oraz uczestniczyłem w konferencji poświeconej oświacie i spotkaniu w sprawie dotacji na kanalizacje,
11.10 – gościłem delegację z Wielenia i Kaszczoru w sprawie przynależności do gminy Wijewo,
16.10 – gościliśmy Prezesa firmy BIOPAX, który zapewnia, że budowa oczyszczalni się opłaci Zaproponował zwiedzenie takiej oczyszczalni w okolicach Żywca. Zmiana koncepcji na własna oczyszczalnie wynika z faktu, że plany SGN rozpadają się. Partycypacja w koszty projektu rozbudowy oczyszczalni w Wieleniu jest b. wysoka , równa kosztom nowego projektu.
W poniedziałek jedziemy do Warszawy aby uzyskać informacje na temat finansowania budowy urządzeń sanitarnych,
- odbyło się posiedzenia komisji Gospodarczej RG
- otwarcie placu zabaw przy przedszkolu w Wijewie,
17.10 - wspólnie z przewodniczącym uczestniczyliśmy w pasowaniu klas pierwszych.
- odbyło się spotkanie SGN gdzie ponownie nie uczestniczyła firma WROTECH – przygotowująca projekt rozwiązań kanalizacji ściekowej,
18.10 - odbyło się spotkanie Wójtów i burmistrzów w ramach Klubu WOKISS gdzie omówiono budżet na 2008 rok oraz możliwości korzystania z regionalnych programów operacyjnych,
21.10 – wspólnie poszliśmy do urn wyborczych. Na gminie wygrał PSL przed PO i PIS-em
22.10 - odbył się przetarg na ul. Podgórna i Wczasową. Po podpisaniu umów firmy mogą przystąpić do prac.
24.10 - swoje posiedzenie odbyła Gminna Rada Sportu. Zaopiniowała projekt budżetu na działalność sportową oraz zapoznała się z nowymi zasadami funkcjonowania.
27.10 - gościłem na weselu z okazji 50 lecia ślubu gdzie wręczyłem 2 parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt wyjaśnił procedurę starania się i otrzymania medali z tego tytułu.
29.10 - gościliśmy przedstawicieli firmy, która będzie realizowała Plan Ochrony Przyrody dla Przemęckiego parku Krajobrazowego. Zwrócił się do sołtysów o wskazanie miejsc, które winny być chronione i ujęte w planie.
30.10 – uczestniczyłem w comiesięcznym spotkaniu Wójtów i Burmistrzów gdzie poruszono sprawy : podatków na 2008 r. planu ochrony zabytków, programu „LEIDER”, opłaty za składowanie śmieci.

Ad. pkt. 5

Przewodniczący rady poinformował, że po dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych, na podstawie posiadanych danych, stwierdził złożenie ich w terminie i nie stwierdzono błędu. Pewne niedociągnięcia stwierdził Urząd Skarbowy . Stwierdzone braki zostały przekazane zainteresowanym radnym.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. Celowości remontu stawu ziemnego w m.
Wijewo na działce Nr 519, w obrębie Wijewo przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
Wójt celem tego zadania będzie wyczyszczenie stawu przy ul. Kępińskiej, utwardzenie brzegów a przede wszystkim odcięcie nielegalnych przyłączy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 73/07 w sprawie wyrażenia opinii dot. Celowości remontu stawu ziemnego w m. Wijewo na działce Nr 519, w obrębie Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ Projekt uchwały w sprawie średniej ceny skupu za 1 q przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 74/07 w sprawie średniej ceny skupu za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego podjęta została stosunkiem głosów 13 za i 1 przeciw.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

3/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 75/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

4/ Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, przedstawił
Przewodniczący rady,
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 76/07 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

5/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
Transportowych przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 77/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

6/ Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa przedstawił Stanisław
Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 78/07 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

7/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wijewo.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 79/07 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

8/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień z tej
opłaty oraz sposobu jej poboru przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 80/07 w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11

9/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
6 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 81/07 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. podjeta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 12

10/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
10 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. przedstawił
Stanisław Kasperski
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 82/07 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 października 2007 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13

11/ Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej przedstawił Przewodniczący
Rady Gminy
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 83/07 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14


12/ Projekt uchwały w sprawie program współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 84/07 w sprawie program współpracy z organizacjami pozarządowymi podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15

13/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r przedstawiła Skarbnik Gminy
Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała rady Gminy Nr XIII/85/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16

14/ Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 85/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17

15/ Projekt uchwały w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika
Gminy Wijewo przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 86/07 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wijewo podjęta została większością głosów. ( 13 za , 1 wstrzymujący)
Uchwała stanowi zał. Nr 18

16/ Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych
i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 87/07 w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości podjęta została większością głosów ( 13 za przy 1 głosie wstrzymującym)
Uchwała Stanowi zał. Nr 19

17/ Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/ 88/07 w sprawie wynagrodzenia Wójta podjęta została większością głosów ( 13 za przy 1 głosie wstrzymującym)
Uchwała Stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 6

Radosław Zamiatała – dofinansowanie w ramach funduszu spójności wynosi 62 % a ilke możemy
otrzymać z innych funduszy (np. BIOS)
Henryk Rygusik – na Siedmiórkach rolnicy chcą poszerzyć drogę, Twierdza, że dostają
zezwolenie tylko na drobne odrosty a grube nadal przeszkadzają.
Urszula Rimke – na wysypisku jest dużo śmieci, które należy rozgarnąć, przy większych wiatrach
będą fruwać po polach.
- na cmentarzu są groby osób zasłużonych dla tego terenu ,którymi nikt się nie zajmuje.
Może w ramach planu ochrony zabytków uwzględnić ich renowację.
Adam Zielnica – dlaczego TP odmawia założenia neostrady na naszym terenie.
Marian Białas - ul. Staroleszczyńska na odcinku pod góra jest zarośnięta, w okresie letnim,
kiedy są liście utrudniają przejazd.
- jeśli to możliwe poprosił o wyrównanie ul. Lgińskiej w kierunku Lginia. Uzgodnić
wyrównanie odcinka należącego do Gm. Wschowa
- jak przedstawia się sprawa chodnika w Zaborówcu,
- na boisku szkolnym jest wiele liści. Jeśli by przysłać pracownika aby pozgrabiał to
własnym transportem odwieziemy.
Edwin Wojciech – wszystkie drogi polne gdzie rosną drzewa są coraz węższe. Należy
zobowiązać rolnika do ich wycięcia przy działce.
Stanisław Kasperski – poinformował, że dzisiejsza uchwałą gmina przekazuje na budowę chodnika w Zaborówcu kwotę 60 tys., zł.
Edmund Wojciech - w sprawie chodnika w Zaborówcu złożyłem na sesji Rady Powiatu 2 interpelacje. Obecnie powiat stara się o pozyskanie dodatkowych środków na prowadzone inwestycje.

Ad. pkt 7

Na złożone interpelacje i wnioski na posiedzeniu rady w dniu dzisiejszym oraz 10 października odpowiedział Wójt
1/ chodnik na ul. Niwka spróbujemy zrobić sami lub zlecić w zależności od zakresu prac.
2/ jaki będzie procent dofinansowania trudno określić. Szukamy różnych rozwiązań aby pozyskać najkorzystniejszego. Stopień dofinansowania zależy od różnych elementów. Przynależności do park. może być plusem lub minusem.
3/ K. Grabsztunowicz poinformował, że nikomu nie wydano decyzji odmownej na wycinkę drzew.
Wójt - nie otrzymali zgody na wycinkę w zamian za grube drzewa jak samo za[proponowali.
Jeśli droga jest nie przejezdna to wytniemy we własnym zakresie.
4/ K., Grabsztunowicz wyjaśnił, że sterta śmieci na wysypisku jest spowodowana faktem, że obecna maszyna spychająca jest zbyt słaba i nie radzi sobie z ta ilością. Jest decyzja o zakupie innego spycha o większej mocy i większych możliwościach
5/ jestem za dbałością o miejsca i ludzi zasłużonych. Cmentarz jest to jednak własność parafii i nie możemy tam wchodzić z własna inicjatywą. Można to zrobić po podpisaniu umowy o
pożytku publiczno prywatnym z parafią.
6/ możliwość przyłącza i odbioru neostrady uzależniona jest od możliwości przesyłowych istniejących łączy. Na terenie gminy są już przeciążone i dlatego spotykamy się w tym temacie z odmową.
Wchodzi nowy program pod nazwa „informatyzacja społeczeństwa” być może że coś w tym temacie się poprawi, będą możliwości dofinansowania i zmiany łączy.
7/ z wycięciem drzew nie ma problemu. Jeśli są to rolnika, możemy go zobowiązać, jeśli na drodze gminnej to wytniemy lub zlecimy. Wycięcie w zamian za drewno musi mieć odpowiednie zasady, musi być wycenione i rozliczone w zamian za prace.
8/ jeśli jest potrzeba wyrównania drogi, proszę to uzgodnić z operatorem P. Rygusikiem.
W sprawie równania dalszej części będziemy rozmawiać ze Starosta Wschowskim.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski z 10.10.br.

1/ kiedy GOK był jednostką organizacyjną gminy ceny ustalała rada obecnie kiedy jest to instytucja kultury wysokość stawek wynajmu sal leży w gestii Dyrektora GOK
Jeśli sala w Wijewie ma mieć charakter widowiskowej to musimy poczekać do czasu wybudowania Sali gimnastycznej. Będą obowiązywały wówczas inne parametry według których należy zrobić remont kapitalny.
2/ utwardzenie placu targowego jest słuszną uwagą, wymaga on również zabezpieczenia sanitarnego. Przy tej okazji spróbujemy przebudować ul. Handlową.
3/ budowa wodociągu na Kalek budziła wiele emocji, dziś 3 miesiące po wybudowaniu nie ma chętnych do przyłączenia się.
4/ każda budowa również drogowa ma swoja gwarancję, należy usterki zgłosić do ZDP to w ramach gwarancji naprawią.
5/ remont sali w Potrzebowie – jego zakres będzie zależał od radnych jak zdecydują o kolejności wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący rady poinformował, że kolejne posiedzenie komisji będzie poświęcone analizie wniosków Komisji Gospodarczej po wizytacji domów kultury.

6/ Komisja ZDP uznała , że lustro w tym miejscu ( Ul. Kargowska-Wiatraczna) nie ma podstaw i potrzeby jego zamontowania, Będziemy wnioskować po raz kolejny.
7/ uważam ,że artykuły prasowe nigdy nie powinny być traktowane jako potwierdzenie faktów historycznych zwłaszcza dla historyka. Jeśli jest niezbieżność faktów to należy to wyjaśnić
bezpośrednio u źródła. Jeśli dany tekst nie był autoryzowany to nie można mieć pretensji o przekłamania.
Radosław Zamiatała – może błędem było, że nie skonsultowałem z udzielającym wywiadu. Jednak niektóre fakty są zbyt uogólnione (np. że do dziś BS stanowi tylko kasa). Osoby z gminy i sąsiednich miejscowości przyjęły to jako prawdę.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw