Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 19/04

Protokół Nr 19/04
PROTOKÓŁ NR 19
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 30 września 2004 roku.
============================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Leszek Piotrowski - Kier. Referatu Budownictwa

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie
  2. Weryfikacja propozycji rad Sołeckich do Planu Rozwoju Lokalnego.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zwiedzanie pałacu.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych rady gminy przewodniczyła przewodnicząca Komisji Gospodarczej Urszula Rimke.
Powitała obecnych na sali członków komisji. Przewodniczącego rady oraz Kier. Referatu Budownictwa Urzędu Gminy.
Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono poprawek.

Ad. pkt., 2

Leszek Piotrowski - przedstawił pismo P. Ireneusza Piasnego dotyczące wydzierżawienia części działki gminnej położonej przy remizie strażackiej celem usprawnienia dojazdu i funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Wniosek przekazał do rozpatrzenia komisji.

Przeanalizował zgłoszone przez poszczególne wsie propozycje inwestycji.
Podkreślił, że opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego oraz umieszczenie w nim najważniejszych zadań pozwoli w przyszłości na skorzystanie ze środków finansowych
asygnowanych przez budżet UNI.
Z otrzymanych propozycji do najczęściej wysuwanych potrzeb należą :
1/ oświetlenie uliczne , modernizacja i uzupełnienie oraz modernizacji linii elektrycznej.
Jest wskazane aby gmina , obecny jako płatnik za energie elektryczną szukała oszczędności a z tym związana jest modernizacja.
2/ kanalizacja gminy - temat na czasie . Należy zastanowić się jak to zrobić , etapami , wsiami czy kompleksowo.
3/ przebudowa dróg wojewódzkich i powiatowych z zwiększeniem nośności mostów
4/ gazyfikacja gminy - jako gmina nie stać nas na podłączenie do sieci gazowej średniego ciśnienie. Istnieje możliwość poprzez gromadzenie gazu w zbiornikach. Jest to jednak inwestycja droga i nie daje pewności ilu będzie odbiorców.
5/ przekształcenie terenów pod rekreacje i wypoczynek.
Poszczególne zadania należy pogrupować tematycznie. Wiele z przedstawionych propozycji ma charakter remontów bieżących, które mogą być uwzględnione w budżecie na kolejne lata .
Henryk Rygusik - most w kierunku Sławy tez nie posiada odpowiedniej nośności należałoby ja zwiększyć.
Leszek Piotrowski - planując modernizację np. drogi należy wyszczególnić poszczególne jej etapy i urządzenia towarzyszące.
Marzanna Daleka - czy gmina będzie dokładała do zadań z zakresu dróg wojewódzkich i powiatowych
Stanisław Kasperski - nie będziemy kwestionować zgłoszonych zapisów. Czy plan musi być zatwierdzony uchwałą Rady.
Leszek Piotrowski - zadań wojewódzkich i powiatowych nie będziemy finansować, musza jednak być ujęte w planie.
- plan musi by zatwierdzony uchwałą.
Przewodnicząca obrad odczytała poszczególne wykazy inwestycji zgłoszonych przez Rady Sołeckie.
Roman Jęśkowiak - plan nie wymaga zaszeregowania według ważności. Ważne aby było dane zadanie ujęte w planie i można by wnioskować o dofinansowanie.
Alojzy Wolniczak - ważność zadań skoryguje życie. Oczywiste, że kanalizacja jest
Ważniejsza niż gazyfikacja.,

Ad. pkt. 3

Józef Pukacki - firma remontująca drogę do Zaborówca wynajmowała plac po SKR . Opuściła go a plac nie jest zabezpieczony, bramy otwarte.
Radosław Zamiatała - czy sprzedaż Ośrodka Zdrowia w budowie jest nadal aktualna
Genowefa Zielnica - czy baza SKR w Brennie została sprzedana.
Aleksander Poszwiński - czy nie powinniśmy się spotkać w Radach Sołeckich i zastanowić się nad pozyskaniem dodatkowych pieniędzy. W Zaborówcu np. szkoła stoi pusta i niszczeje , Wydzielone zostało boisko sportowe, pozostał spory kawałek, gdzie można by wydzielić działki i sprzedaż.
Roman Jęśkowiak - wiele obiektów na naszym terenie było wystawionych na sprzedaż, gorzej jednak z potencjalnymi nabywcami.
Leszek Piotrowski - osoba, która deklarowała kupno ośrodka nie żyje, wobec czego sprawa jest nieaktualna.
Na sprzedaż bazy SKR w Brennie został ogłoszony przetarg jednak nie odbył się z powody braku uczestników.
Stanisław Kasperski - zaproponował, aby temat pozyskania dodatkowych funduszy omówić na specjalnym posiedzeniu komisji.
Marian Zając - tematem następnej Sesji maja być drogi, i komunikacja. Co z zatoczka przy szkole, czy jest to możliwe i jak to zrobić.
Leszek Piotrowski - był P. Zajączkowski oglądał i stwierdził, że po przestawieniu słupa nie ma problemów.
Przewodnicząca posiedzenia poprosiła o ustosunkowanie się do wniosku P. Piasnego przedstawicieli wsi Potrzebowo.
Henryk Rygusik - wnioskowana działka stanowi część działki na której znajduje się remiza. Remiza nadaje się do kapitalnego remontu. Zaproponował zaadaptowanie na potrzeby straży części po byłej szkole a działkę wydzierżawić w całości.
Marian Zając - w przypadku dzierżawy działka zawsze pozostanie nasz nie wyzbywamy się
majątku.
Roman Jęśkowiak - w sprawie wnioskowanej działki był wcześniej wniosek o sprzedaż
wnioskowanej działki.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na wydzierżawieniem wnioskowanej działki.
Stanisław Kasperski - sprawę dalszych losów szkoły w Potrzebowie można rozpatrzyć na
posiedzeniu Komisji.
Roman Jęśkowiak - zaproponował, aby przed następnym posiedzeniem dokonać wizji budynku szkoły oraz remizy.
Genowefa Zielnica - szkoła wymaga także remontu. W przypadku sprzedaży będzie właściciel i dbałość o stan budynku będzie większa.
Leszek Piotrowski - w przypadku rozbiórki remizy należy dokonać wcześniej ekspertyzy. Kapitalny remont może kosztować sporo, trudno przewidzieć co jest w środku.
Henryk Rygusik - zaproponował sprzedaż części mieszkalnej a szkolną przystosować na remizę.
Zbigniew Lis - należy skalkulować, czy adaptacja nie będzie droższa od budowy nowego.

Ad. pkt. 4

Członkowie komisji dokonali wizji w pomieszczeniach w Pałacu adaptowanych na urząd Gminy.

Na tym posiedzenie zakończono.
Wykaz inwestycji na lata 2004 - 2010
do ujęcia w Programie Rozwoju Lokalnego dla gminy Wijewo
Zadanie

Miastko

Potrzebowo

Radomyśl

Brenno

Wijewo

Zaborówiec

Przylesie

Kanalizacja ściekowa

X

X


X

X

X


Remont dróg powiat.

X

X


X

X

X


Modernizacja oświetl.

X

X

X

X

X

X


Utwardz. dróg lokal.

X

X

X

X

X


X

Remont sali widowis.


X

X

X

X

X


Plac zabaw dla dzieci


X


Wodociag - modernizacjaX


X


X

Mosty-zw. nośności

X

X


Melioracja- renowacja


XXkaplice


X


Remont remizy OSP


X


Ścieżka rowerowa

X


X

X

XRemont dróg wojewódz.X


X


X

Porzadk. parkówX


Xchodniki
X

X

X


Gazyfikacja
X

X

X


plaża
X


X


parking
X

XSala Sportowa

X


X

Udrożnienie kanałów

XPlan zag. - działki

XInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie