Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr X/07

Protokół Nr X/07

Numer dokumentu: 10
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr X/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
27 czerwca 2007 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
- przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu
Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Wijewo we władzach
stowarzyszenia.
- zmiany uchwały NR III/19.06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 20078 rok.
- zmiany w budżecie gminy na 2007 roku.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8 Zapoznanie się z eksploatacja kotłowni pokazowej na drewno, brykiet, pelet
w firmie Art. Termo w Lesznie
9 Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom IX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, wyjaśnił.
Zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone.. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Adam Zielnica – na jakim etapie są przygotowania do budowy ul. Kępińskiej

Przewodniczący obrad oddał głos Pani Anecie Karkosz przedstawicielowi Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Lesznie , która przedstawiła zasady funkcjonowania funduszu.
Podkreśliła, że jest to forma zabezpieczenia kredytowego dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających do 250 osób.
Fundusz jest dokapitalizowany z Banku Gospodarki Krajowej. Miejscem działania są małe miejscowości . Obszar samorządów , które przystąpią do funduszu mają większa możliwość kredytowania. Walne Funduszu ustaliło, że nie będą udzielane poręczenia podmiotom z gmin, które nie przystąpiły do funduszu. Jest to forma wspomagania drobnej przedsiębiorczości.
Stwierdziła, że gminy , które przystąpiły do funduszu są z niego zadowolone.
Wójt – na spotkaniu wójtów i burmistrzów był temat omawiany, moja wstępna deklaracja o ewentualnym przystąpieniu była wątpliwa. Zwrócił się o wyjaśnienie co gmina z tego może mieć.
Aneta Karkosz – fundusz ma przede wszystkim na celu lepszy dostęp podmiotów gospodarczych do kredytów a raczej jego poręczenie co powoduje ich lepszy start. Czas załatwienia takiego wniosku trwa 7 dni. Fundusz ze swoich środków zabezpiecza 70 % kredytu. Korzyścią gminy jest podatek jaki przedsiębiorca płaci od prowadzonej działalności oraz satysfakcja z udzielonej pomocy.
Alojzy Wolniczak – ile kosztuje gminę przystąpienie do funduszu.
Aneta Karkosz – ilość posiadanych udziałów nie jest sztywno określona. Jeden udział kosztuje 1000 zł.
Najmniejsza pula to 15 tys. Fundusz jest spółka z o.o. , działa w oparciu o dotacje z UE. Prowizja uzależniona jest od sytuacji finansowej klienta i wynosi os 05 do 3 % . Średnio wynosi on 1,1 %
Roman Jęśkowiak – jeśli gmina nie przystąpi to nasi mieszkańcy nie mają szans na poręczenie.
Czy w działalności były udzielone poręczenia nietrafione.
Aneta Karkosz - walne zgromadzenie postanowiło, że nie będą obsługiwani mieszkańcy gmin , które nie przystąpiły do funduszu. Zdarzył się 1 przypadek nietrafionego poręczenia, jednak w drodze ugody pieniądze zostały odzyskane.
Radosław Zamiatała – czy istnieje maksymalna kwota poręczenia dla jednego mieszkańca.
A. Karkosz – udzielamy poręczenia do kwoty 250 tys.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie tematu i udzielone wyjaśnienia. Stwierdził, że decyzja o ewentualnym przystąpieniu będzie podjęta w najbliższym czasie.
Oferta stanowi załącznik NR 4

Ad. pkt. 4

W okresie od ostatniego posiedzenia sesji miały miejsce następujące wydarzenia :
10.06 – odbyły się zawody konne w Brennie na Misiowej łące.
12.06 – spotkałem się z Starosta oraz Kier. ZDP w sprawie utrzymania dróg powiatowych. Planowanego remontu drogi Leszno Włoszakowice- Wijewo .
13.06 – przeprowadzono kontrole jednostek OSP systemu krajowego,
14.06 - odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa energetycznego kraju.
17.06 – gminne zawody sportowo pożarnicze w Wijewie,
- gościliśmy Chór św. Grzegorza z Katowic
18.06 – wspólnie z Dyr. GOK p. Wolniczak , kier, Wydziału Spraw Społecznych P. Starczewskim omówiliśmy przebieg dożynek powiatowych,
22.06 – wspólnie z Przewodniczącym uczestniczyliśmy w zakończeniu roku szkolnego
23.06 – nad jeziorem w Brennie odbyło się Noc Świętojańska.
25.06 – spotkałem się ze Starosta Wschow i ustaliliśmy zakres prac na drogach łączących gminę Wijewo i Wschowa.
- przeprowadziłem rozmowę z Wójtem gminy Wierzchosławice na temat funkcjonowania kanalizacji sanitarnej – podciśnieniowej jako pierwszej w kraju tego typu. Koszt budowy 40 % niższy od tradycyjnej (mniej przepompowni, nie zapycha się,
26.06 – odbyło się Walne Zgromadzenie WOKiSS oraz spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu drogi 305. Uzgodniono projekt, gdzie ujęto nasze sugestie dot, zjazdów i chodników oraz dodatkowo lewoskręt na ul. Kargowską.
W Radomyślu ścieżka może powstać pod hasłem chodnik ale wymagane jest wykup terenu od lasów
27.06 – rozmawiałem z P. Królem Kier. ZDP na temat kosztów budowy chodnika w Zaborówcu (170 tys.)

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Wijewo we władzach
stowarzyszenia. Przedstawił przewodniczący obrad.
Roman Jęśkowiak – zaproponował aby do reprezentowania gminy wyznaczyć
Przewodniczącego RG i Wójta .
Wójt - wyjaśnił, że powołanie tego Stowarzyszenia ma na celu uzyskanie możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na budowę sal gimnastycznych. Rozwiązanie nastąpi z chwila zakończenia budowy sal objętych programem.
Do treści projektu oraz zgłoszonych kandydatur nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 56/ 07 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Wijewo we władzach stowarzyszenia podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR III/19.06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. przedstawił Stanisław
Kasperski
Radosław Zamiatała - kwota wprowadzona do programu jest mniejsza niż widniejąca w
wymienionych punktach.
Józef Kubicki – kwota jest nie zgodna ponieważ w dziale Profilaktyka pkt. 3 widniała wcześniej kwota
800 zł. i z tego powodu powstała niezgodność.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 57/ 07 w sprawie zmiany uchwały NR III/19/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. przedstawił podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok przedstawił Przewodniczący
Rady Gminy.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą przyjęcia kwoty na zwiększenie gminnego programu profilaktyki, zmniejszenia nadwyżki i zwiększenia wynagrodzeń w Przedszkolu i GOK, przekazania 1000 zł. na sztandar do SOP Wijewo, oraz zwiększenia opłaty produktowej,
Radosław Zamiatała – czego dotyczy opłata produktowa.
Skarbnik – są to pieniądze uzyskane z recyklingu – zaplanowano 200 zł. a obecnie jest już 800 zł.
Do treści projektu nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 58/ 07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

Ad. pkt. 6

Dorota Wolniczak - złożyła podziękowanie za pomoc w realizacji poczynań i zamierzeń jakie
realizowało Przedszkole w minionym roku szkolnym.
Cecylia Gąda – podziękowała Wójtowi za wynajem autobusu na wycieczkę do ZOO z dziećmi
z Radomyśla.
Alojzy Wolniczak – tablica przy TPD nie została ustawiona.
- dach na przystanku w Brennie przecieka,
Barbara Wojciech - czy kandydaci na ławników musza ponosić koszty wymaganych zaświadczeń.
Adam Zielnica - furtka szkolna przy posesji P. Napieralskiego otwiera się na chodnik i stwarza
zagrożenie.
Przewodniczący obrad poinformował o otrzymanej odpowiedzi w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego jaka wróciła od Marszałka z Poznania.

Ad. pkt. 7

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ na rok bieżący mamy zaplanowane 4 inwestycje drogowe w tym ul. Kępińska złożyliśmy wnioski o
dofinansowanie ale szanse są małe. Postaramy się aby w tym roku je ukończyć.
2/ naprawa furtki lub jej zabezpieczenie zostanie zgłoszone,
3/ naprawa dachu na przystanku zostanie zlecona,
4/ tablica na ostrowie zostanie postawiona.
Przewodniczący obrad ł zebranych z odpowiedzią ZDP na wcześniejsze wnioski jakie zostały zgłoszone na posiedzeniu sesji.
Urszula Rimke - kiedy będzie robiona wycinka zakrzaczeń przy drogach
Wojt – jeśli jest to na grodze gminnej to możemy zlecić wycięcie jeśli na powiatowej lub wojewódzkiej to zgłosimy odpowiednim służbom.
Krzysztof Grabsztunowicz - problem był zgłaszany, maja program wykaszania ale kiedy to będzie na naszej gminie nie potrafią powiedzieć.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący RG zaprosił wszystkich do udziały w zapoznaniu się z eksploatacja kotłowni na drewno w firmie ArtTermo w Lesznie.

Ad pkt. 9

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za czynny udział w obradach i zakończył posiedzenie .Przewodniczący obrad
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw