Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XI/07

Protokół Nr XI/07

Numer dokumentu: 11
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr XI/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
06 września 2007 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Prezentacja instalacji podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Przygotowanie do roku szkolnego 2007/2008
7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zmiany w budżecie na 2007 r.
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
- zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wijewo.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XI Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone.. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Wójt – mamy zaszczyt gościć przedstawicieli firmy Reidiger Vacuum, która gościła nas w Niemczech i zaprezentowała kolejny sposób na budowę kanalizacji ściekowej. Dzisiejsza prezentacja ma na celu przybliżenia rozwiązania celem podjęcia decyzji o sposobie sanitacji gminy.
Grzegorz Machalski – podziękował za poświecony czas na prezentację oraz zaproszenie.
Firma ma swa siedzibę w Niemczech w Hanał, zatrudnia od 50-8- tys. osób. Posiada oddziały praktycznie na całym świecie. W Polsce siedziba znajduje się w Krapkowicach na Śląsku Opolskim.
Głównym obszarem zainteresowania firmy są kraje Unii Europejskiej choć nie stronimy od takich obszarów jak Afryka, i inne kontynenty. Firma prowadzi instalacje urządzeń sanitarnych podziemnych, zewnętrznych. W samolotach, pociągach i autobusach.
Proponowany system posiada konkurencyjność cenową. Zalecany jest głownie na terenach płaskich i mało pofałdowanych o wysokim poziomie wód. Bezpieczny dla środowiska zalecany na terenach wypoczynkowych, nad jeziorami.
Funkcjonowanie systemu polega na budowie stacji podciśnieniowej, która zasysa ścieki z gospodarstw domowych i przekazuje do punktu zrzutu. Dostawa ścieków może być sezonowa .
Na tym etapie nie jest wymagane zasilanie prądem oraz przepompownie. Pompy sa wykorzystywane głownie do wytworzenia podciśnienia. Szybkość przepływu 3,5 m/s, taka prędkość powoduje napowietrzanie ścieków i czyszczenie rur.
Awaryjność jest niska i szybko wykrywalna, nie powoduje przecieków do gruntu jak to się dzieje w kanalizacji grawitacyjnej. Objawem awarii jest spadek ciśnienia w rurach.
Instalacje systemu charakteryzuje szybki montaż, rury o małym przekroju oraz wykopy o małej głębokości.
Gmina Wierzchosławice zrezygnowała z posiadanego już projektu kanalizacji grawitacyjnej decydując się na podciśnieniową osiągając oszczędności rzędu 50 -60 %
Firma robi studia wykonalności , kalkulacje cenowe, służymy serwisem po wykonaniu prac.
Małgorzata Siekierska - podstacje zasysające ścieki mogą odbierać z odległości 4 km
Ireneusz Kubiak - .4 km to norma przy płaskim terenie. Odległości ta jest uzależniona od ukształtowania terenu, odległości na jaką są ścieki przesyłane ilości przepompowni. I innych czynników.
Małgorzata Siekierska – obecnie wszyscy korzystają z szamb przydomowych, czy te zbiorniki będą
wykorzystane, gdzie będzie przyłącze.
I. Kubiak – szamba nie będą wykorzystywane, przyłącze będzie instalowane na odcinku pomiędzy domem a szambem. Nie wskazane jest odprowadzanie wody deszczowej do systemu. Zwiększona praca przepompowni. Dla oczyszczalni wskazane są ścieki zagęszczone.
Małgorzata Siekierska – jakie są koszty eksploatacji systemu.
I. Kubiak – wymiana membramy jest przewidziana po 5 latach lub 250 tys. cykli. Statystyczna rodzina nie jest w stanie tego wykorzystać. Wymiana kosztuje 8 E. Awaryjność studzienek jest prawie żadna. Trudno określić koszty uzależnione jest to od wielu czynników każda instalacja może mieć inne parametry.
G. Machalski – koszty kształtują takie elementy jak budowa ( ilość przepompowni, głębokość wykopów, ilość przyłączy, zagęszczenie terenu) oraz eksploatacja (awaryjność, konserwacja ).
Radosław Zamiatała – gdzie najbliżej nas działa taki system i od jak dawna., czy serwis będzie prowadził człowiek od nas czy z firmy.
I. Kubiak - najbliżej taki system działa w Łagowie od 6 lat. Obsługę i konserwacje będzie prowadziła osoba miejscowa poi przeszkoleniu.
Stanisław Kasperski – mamy na ul. Biedaszkowo wbudowana kanalizacje grawitacyjną, czy można
to wykorzystać do podciśnieniowej.
Ireneusz Kubiak - w takich przypadkach można wykorzystać ta instalacje ale należy zbudować zbiornik z dodatkowym zaworem, który będzie wprowadzał ścieki do systemu podciśnieniowego.
Małgorzata Siekierska – na kogo koszt będą budowane studzienki na posesjach.
G. Machalski - studzienki montuje się na koszt inwestora w miejscu wskazanym przez właściciela posesji i dostępnym dla konserwatora.
Wójt – jest to jedno z rozwiązań korzystnych, godnych rozważenia. Z przeprowadzonych rozmów z konserwatorem w Łagowie i Wójtem Wierzchosławic wszyscy system chwalą.
Roman Jęśkowiak – czy można by opracować wstępna kalkulację, jakie będą oszczędności w przypadku zainwestowania w ten system tak przy budowie jak i eksploatacji.
Wójt - wstępne wyliczenia zostały już przez Panów wykonane .
Przewodniczący rady podziękował za prezentację i przedstawienie tematu.

Ad. pkt. 4

Adam Zielnica
1/ należy zastanowić się nad ogrodzeniem stawu w parku. Ostatnio wpadło dziecko.
2/ czy zwróciła się do gminy jakaś firma z propozycja ustawienia wiatraków wytwarzających
energię.
Radosław Zamiatała
1/ Na jakim etapie jest sprawa termoizolacji. W szkole w Wijewie wymiany wymagają okna.
Roman Jęśkowiak –
1/ kiedy będzie rozpoczęta rozbudowa oświetlenia ulicznego.
Edwin Wojciech
1/ Kanał Sarnka jak i Kępina nie były odmulane 2 lata. Przy większych opadach będą podtopienia.
Rowu są zarośnięte i nie odbiorą wody.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował o działaniach jakie były podejmowane przez urząd w okresie od ostatniego posiedzenia rady
28.06 – gościłem z pożegnalna wizyta ks. Adama Skrzypczaka, Dyr. Ośrodka Rekolekcyjnego w Zaborówcu, który odchodził na parafie.
- odbyła się próba alarmowania jednostek OSP,
1.07 – odbyła się Wijewiada, Wójt podziękował za przygotowanie i zaangażowanie,
3.07 – gościliśmy Mera gminy Łozowa na Ukrainie liczącej 3.2 tys. osób i 42 km 2 powierzchni.
5.07 – tradycyjnie jak co roku Wieleń gościł strażaków na uroczystościach odpustowych.
- odbył się odbiór techniczny płyty tanecznej przy GOK w Wijewie.
10.07 – spotkałem się z Rada Sołecka wsi Brenno w sprawie organizacji dożynek powiatowo -gminnych.
11.07 – gościliśmy komisje kontrolną SANEPID-u , która dokonała przeglądu przystanków autobusowych,
15.07 – na terenie Brenna Ostrów Ośrodka TPD odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych strażaków z terenu 3 powiatów.
18.07 - odbyło się oficjalne przekazanie tomografu komputerowego dla szpitala w Lesznie
20.07 – pożegnaliśmy 25 dzieci, które wyjechały na kolonie nad morze fundowane przez gminę,
23.07 – rozpoczęła się kontrola RIO, która potrwa do końca października,
26.07 – uczestniczyłem w uroczystych obchodach święta policji, które odbyło się w Lesznie.
30.07 - odbyłem spotkanie z Wójtem i Wice Wójtem Przemętu w sprawie przyłączenia się do oczyszczalni w Wieleniu.
1.08 - na stanicy w Lginiu uczestniczyłem w akcji „spotkanie ze wchodem słońca” zorganizowane z okazji 100 lecia skautingu.
- wspólnie z P. Grabsztunowiczem uczestniczyłem w Wolsztynie w spotkaniu w sprawie kanalizacji
- w Boszkowie uczestniczyliśmy w wodowaniu motorówek dla policji.
- w Lesznie odbyła posiedzenia Komisja kwalifikacyjna gdzie o stopień nauczyciela dyplomowanego ubiegała się nauczycielka z naszej gminy P. Beata Pukacka.
6.08 - przyjmowaliśmy komisje kontrolną z realizacji zadania „zespół Pałacowo Parkowy”
- odbył się przetarg na ul. Parkową do którego przystąpiła tylko jedna firma ,
- dokonałem na rzecz gminy zapisu notarialnego działki pod sale gimnastyczna w Wijewie.
8.08 – odbyło się walne posiedzenie Stowarzyszenia Region Leszno
9.08 =- spotkałem się z Nadleśniczym P. Łopusiewiczem w sprawie albumu Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Zadeklarowałem kupno 50 szt. Oraz wycinki drzew na Holandrach
12.08 – odbyły się zawody konne na Piaskach o puchar Wójta, Przewodniczącego oraz Sołtysa.
13.08 – spotkałem się z powiatowym Lekarzem weterynarii w sprawie zagrożenia pryszczycą.
Na temat zaleceń i sposobów zachowania się,
16.08 - dokonano zapisu notarialnego udziałów MZO- obecnie gmina posiada 93 udziały
19.08 – odbyły się w Brennie dożynki powiatowo gminne, Wójt podziękował wszystkim zagazowanym w przygotowanie/ całej uroczystości.
20.08 -= posiedzenie komisji RG
23.08 – przyjąłem delegacje Kaszczoru, Wielenia i Osłonina w sprawie przejścia do gminy Wijewo.,
24.08 – przewodniczyłem komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
25.08 – odbyły się dożynki wiejskie w Zaborówcu
26.08 – spotkałem się z dyrektorami szkół na temat organizacji roku szkolnego. Dyskutowaliśmy na temat zasadności utrzymania Liceum Ogólnokształcącego
29-30. 08 - wspólnie z Przewodniczącym RG i kier. Ref. Budownictwa odwiedziliśmy Hanał w Niemczech gdzie zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem kanalizacji podciśnieniowej.
5.09 – uczestniczyłem w Poznaniu w posiedzeniu Komisji Oświaty Stowarzyszenia Gmin I powiatów Wielkopolski. Tematem był stan oświaty w Wielkopolsce.
P. Grabsztunowicz uczestniczył w Poznaniu w spotkaniu na temat udziału gminy w projekcie kanalizacji przygotowywanym przez Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich.

Ad. pkt. 6

Sprawozdanie z przygotowania do roku szkolnego 2007/2008 złożyli :
1/ Dorota Wolniczak – dyrektor Zespołu Szkól w Brennie
Poinformowała, że w rozpoczętym roku szkolnym obsadzone są wszystkie etaty. Zatrudniamy 21 nauczycieli w ty, 17 na pełnych etatach.
Do szkoły uczęszcza 279 dzieci z tego do Gimnazjum 173. Zasadnicza Szkoła Zawodowa obejmuje 4 klasy oraz 2 klas liceum uzupełniającego
Obecny stan techniczny szkoły jest dobry. Wyremontowano w 2007 roku dach , które należały do zadań najpilniejszych. Następna inwestycja będzie malowanie.. Ze względu na fakt, że zakład krawiecki nie zdążył , mundurki będą obowiązywały od 15 września.
2/ Andrzej Siekierski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie. Poinformował o najważniejszych sprawach szkoły,
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 7

Skarbnik poinformowała, że szczegółowe omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2007 zostało omówione na posiedzeniu Komisji. Radni nie wnieśli dodatkowych uwag. Z uwagi na gości
poinformowała o podstawowych wskaźnikach wykonania i w poszczególnych działach tak po stronie wydatków jak i dochodów.

Ad. pkt. 8

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok przedstawiła skarbnik gminy
Poinformowała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji dofinansowania budowy ulic, rekompensata z Biura Pracy na pracowników publicznych, Przyjęcia darowizny na paliwo dla Policji. Przyjęcie dotacji ze Starostwa ma na zakup kontenerów do segregacji śmieci.
Radosław Zamiatała –w jakiej wysokości jest dofinansowanie ul. Kepińskiej,
Elżbieta Wolnik – otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 48 430 zł na utwardzenie dróg polnych oraz 20 tys. jak pomoc finansową.
Do projektu uchwały nie zgłoszono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/59/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 20076 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia
poręczenia wekslowego przedstawiła skarbnik.
Gmina przystępując do programu rekultywacji wysypisk i budowy składowiska w Trzebani przyjęła pewne obowiązki. Jako członkowie związku będziemy poręczycielami zaciąganych przez MZO pożyczek. Spłata będzie obowiązywała od 2010 roku w przypadku niewypłacalności MZO.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/60/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy.
Maria Nowicka wyjaśniła, że wysokość dochodu stosowana do stypendium została zwiększona Rozporządzeniem RM. Wobec faktu, że takim zapis był zawarty w regulaminie przyznawania należy również dokonać zmiany i aktualizacji.
Radosław Zamiatała – 351 zł na osobę to dochód ustalony przez Ministra.
Nowicka – zgodnie z nowym rozporządzeniem taka stawka obowiązuje obecnie.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/61/07 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wijewo. przedstawił Stanisław Kasperski
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/62/07 w sprawie z określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

Ad. pkt. 9

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo starosty w sprawie podziękowania społeczności gminy i wsi Brenno za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości dożynkowych
w dniu 19 sierpnia 2007 r.
Alojzy Wolniczak - na jakim etapie jest przekształcenie działek w Wijewie ,
- wierzba w Brennie na ul. Leszczyńskiej jest zbyt duża, należy ja obciąć przeszkadza samochodom ,które zjeżdżają do środka.
- wieszane na słupach ogłoszenia wyglądają nieestetycznie zwłaszcza wiejące się taśmy.
Marian Białas - jakie są możliwości wybudowania linii wodociągowej na działkach w Zaborówcu.
Mieszkańcy są zainteresowani ze względu na złe ujęcia.

Ad. pkt. 10

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ staw można ogrodzić siatka albo płotem betonowy,
Zielnica – myślałem raczej o krzewach.
Wójt zwrócił się o przemyślenie tematu i złożenie konkretnej propozycji na następnym posiedzeniu.
2/ dotychczas żadna firma nie zwróciła się o teren pod wiatrach produkujący energię. Z zapytaniem o warunki budowy takiego wiatraka wystąpiło 2 rolników. Jesteśmy w strefie , gdzie wiatry są pomyślne. Po wybudowania niejednokrotnie są kłopoty z energetyka aby włączyć się do sieci.
3/ do teju pory ogłoszono jeden nabór na termomodernizacje, który został anulowany. Obecnie z funduszu norweskiego można składać tylko na szkolenia i wycieczki .
Jeśli nie będzie naboru do kończ roku to będziemy robić salkę sukcesywnie z własnych środków.
3/ na rozbudowę oświetlenia ulicznego jest przeznaczone 50 tysięcy. Co robić i w jakiej kolejności należy zdecydować jaki projekt przygotować.
4/ w sprawie melioracji kanału Sarnaka Wójt odczytał pismo Dyr., Woj. Zakładu Melioracji w Lesznie p. Halca,
5/ wprowadzenie nowych działek do planu zagospodarowania jest pracochłonne , cały czas trwa procedura pozwalająca na uchwalenia takiej zmiany.
6/ obcięcie wierzby w Brennie zostanie zlecone pracownikom urzędu,
7/ na wieszanie reklam nie mamy wpływu możemy jedynie gonić tych co wieszaj…a na przystankach.
8/ w pierwszej kolejności należy wyodrębnić pieniądze na projekt linii głównej . Przyłącza będą robione indywidualnie. ZUW we Wschowie jest pozytywnie nastawiony na budowę linii.
Problemem jest duże rozproszenie zainteresowanych w terenie. Nie ma tez gwarancji, że będą się podłączać.
Przewodniczący zaproponował, aby każdy zastanowił się jakie są najpilniejsze potrzeby we wsi w oświetleniu ulicznym i zgłosi na nastypnym posiedzeniu.
Zaproponował, aby pojechać do Łagowa i zobaczyć na miejscu funkcjonowanie kanalizacji podciśnieniowej.

Wójt – nie można decydować od razu należy wybrać rozwiązanie najtańsze, i najlepsze, sprawdzone., Dotychczasowe opinie są pozytywne. Do czasu ostatecznego wyboru nie będziemy rezygnować z projektu prowadzonego przez Stowarzyszeni Gmin Nadobrzańskich.

Ad. pkt. 11

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący obrad

( Stanisław Kasperski)Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie