Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IX/07

Protokół Nr IX/07

Numer dokumentu: 9
Rok: 2007

PROTOKÓŁ Nr IX/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
06 czerwca 2007 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1 Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja na temat organizacji pracy Przedszkola
w 2007-2008 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
- udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnego Ośrodka
Kultury w Wijewie
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wijewie
- zmiany w budżecie gminy na 2007 roku.
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wijewo.
- zmiany uchwały o wynagrodzeniu dla nauczycieli.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizacje zadania
– „Zakup łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom IX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, wyjaśnił.
Zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .


Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie zaszłości , które miały miejsce. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Henryk Rygusik - czy pomimo faktu, że Spółka Wodna nie działa , można przekazać
pieniądze na czyszczenie rowów, które wymagają uporządkowania choć raz w roku.
Stanisław Kasperski – na jakim etapie jest organizacja współpracy z gminą partnerska, czy mamy
wybrana gminę partnerską, czy będziemy podejmować temat.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Wójt – poinformował, że
do ważniejszych wydarzeń należały :
27.04 - zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Brennie , które ukończyło 23 osoby z tego 19 przystąpiło do matury.
- odbyło się w Osiecznej comiesięczne spotkanie Wójtów ni Burmistrzów, gdzie omówiono fundusz poręczeń, przedstawiono treść porozumienia jakie zaproponował Urząd Skarbowy gminom
w sprawie wydawania zaświadczeń o dochodach. Dofinansowanie zakupu łodzi dla policji, oraz stan przygotowań do programu budowy sal gimnastycznych. RIO wyraziła opinię, że gminy mogą w tym celu utworzyć związek celowy.
07.05 – podpisana została umowa na remont WDk w Brennie z wykonawca.
08.05 - w obecności obecnych i byłych pracowników Biblioteki odchodziliśmy Dzień Bibliotekarza.
- spotkałem się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych, który poinformował o bieżących sprawach porządkowych na terenie gminy.
11-13. 06 odbyły się na Brennie Ostrów Regaty Jachtów sterowanych radiem.
11.05 - odbył się odbiór linii głównej wodociągu na ul. Kalek.
13.05 - wyłożono do konsultacji projekt zmian do studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
15.05 – przeprowadziłem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu rozmowę na temat remonty drogi wojewódzkiej i dokumentacji kanalizacji w Wijewie, uzgodniono, że zostanie przeprowadzona aż do siedzimy SKR
15-16 , 06 - uczestniczyłem w szkoleniu na temat obronności gmin .
17.05 – gościłem Prezesa Spółki MZO w Lesznie. Dokonaliśmy wstępnych uzgodnień przed walnym zgromadzeniem.
17.05 – dokonano zmiany właściciela jednego z większych ośrodków na Ostrowie – Magdy.
Nowym właścicielem został P. Zaczyk z Polanicy Zdrój.
21.05 – spotkałem się z Dyr. MZWiKW P. Brzeskotem w sprawie inwestycji na Ostrowie.
22.05 – odbyło się zgromadzenie wspólników MZO w Lesznie, gdzie przedstawiono aktualny stan b udowy i zagrożenia wynikające z wzrostu wartości przetargowej.
23.05 - odbyło się posiedzenie Komisji Stałych RG
24.05 – spotkałem się z przedstawicielami Brenna Ostrów (P. Mały i P. Toboła) oraz P. Gądę Joachima w celu wynegocjowania ceny zakupu drogi.
- przeprowadziłem rozmowę z Dyr. Zespołu Szkół w sprawie dodatkowej godziny języka niemieckiego, wyjaśnił, że dotyczy to osób, które w szkole średniej będą miały ten język a do tej pory nie miały z nim kontaktu.
25.05 - odbyło się kolejne cykliczne spotkanie samorządowców w Święciechowe, gdzie omówiono : oznakowanie ścieżek rowerowych, ocenę pracowników samorządowych, prowadzone kontrole śmieciowe, uruchomienia podstacji pogotowia we Włoszakowicach ii Kąkolewie.
Zapoznano się z treścią pisma jakie Wójt Waligóra wystosował do Ministra Finansów w sprawie podatku dochodowego.
26.05- odbyła się w parku pierwsza majówka
27.05 - sołtys wsi Potrzebowo zorganizowała obchody Dnia dziecka
28.05 - pracownicy Urząd Wojewódzki dokonali kontroli urzędu w zakresie stanowiska obrony cywilnej.
29.05 – gościłem naczelnika wydziału Spraw Społecznych w sprawie organizacji dożynek Powiatowych,
- wspólnie z Przewodniczącym RG uczestniczyliśmy w Poznaniu w obchodach dni a samorządowca.
30.05 – odbyłem kolejne spotkanie z P. Gądę, który zaproponował sprzedaż drogi za kwotę, która przez e jest nie do przyjęcia. ( 50 zł/ m2)
- spotkałem się z Komendantem Gminnym Osp w sprawie obchodów 75 lecia jednostki w Wijewie oraz utwardzenia placu przed remizą.
- wspólnie z Dyr. GOK uzgodniono kolejność dalszych remontów w WDK Brenno.
- na Sali w Wijewie Szkoła Podstawowa przygotowała festyn „ Moje dziecko idzie do szkoły”
31.05 - odbyłem kolejne spotkanie z Kierownikiem Rewiru.
04.06 – gościłem starostę Wschowy i Leszna oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wschowa.
Omówiono sprawę utwardzenia drogi Lgiń - Zaborówiec oraz remontu drogi Przylesie – Strącze.
05.06 – uczestniczyliśmy w Poznaniu w rozdaniu nagród i wyróżnień dla laureatów „ Złota 20”
Gdzie takowe otrzymał nasz mieszkaniec P. Brunon Firlej.

Ad. pkt . 5

Informacje na temat organizacji pracy przedszkola w roku 2007-2008 przedstawiła Dyrektor Dorota Wolniczak.. Informacja stanowi Załącznik do niniejszej go protokołu.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 49 / 07 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie przedstawił Stanisław Kasperski .
Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 50 / 07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 51 / 07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
Krzysztof Grabsztunowicz - na posiedzeniu 03 czerwca 2006 roku Rada Gminy podjęła decyzje o przystąpieniu do zmiany studium w miejscowości Zaborówiec, Miastko, i Wijewi. Plan zmian w Zaborówcu został wycofany ze względu na brak możliwości uruchomienia lub poszerzenia działalności wydobywczej żwiru.,
Stanisław Kasperski – co ze zmiana, która była zgłoszona na ul. Zachodniej.
K. Grabsztunowicz – jest to zmiana do planu, jest trakcie przygotowania.
Do treści uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/ 52 / 07 w sprawie zmiany projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizacje zadania „ Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie” przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 53 / 07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizacje zadania „ Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie” podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wynagrodzeniu dla nauczycieli przedstawił Przewodniczący obrad .
Maria Nowicka – jest to zmiana do regulaminu nagradzania, który jest podejmowany na każdy kolejny rok. Regulamin różnicuje dodatek funkcyjny dla Dy. Szkół i Dy. P[przedszkola. Ze względu na zwiększone obowiązki proponuje się wyrównanie tego dodatku do stawki jaka obowiązuje w szkołach.
Wójt - zmiana dotyczy podwyższenia do 35 %, nie jest to jednak obligatoryjne, ma na celu wyrównanie stawek stosowanie do obowiązków.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 54 / 07 w sprawie zmiany uchwały o wynagrodzeniu dla nauczycieli podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik NR 10

6/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą zakupu pieca dla WDK w Brennie, remontu dachu. Zwiększono środki na pracowników publicznych,
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 55 / 07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

Ad. pkt. 7

Ireneusz Dydyna – podziękował za pamięć o drodze do Strącza.
- przez Przylesie idzie droga rowerowa, która jest oznaczona tylko znakiem Gm. Wschowa a przebiega przez naszą również,
Adam Zielnica – czy nie należałoby pomyśleć o zwiększeniu bezpieczeństwa nad stawkiem w parku.
Edwin Wojciech – po wspólnym spotkaniu w Przemęcie odnośnie parku miało być wystosowane pismo z protestem, czy coś w tej sprawie wiadomo.
- na jakim etapie są przygotowania do budowy Sali gimnastycznej.
- czy firmy zbierające śmieci przedstawiły oferty, propozycje rozwiązania zbiórki odpadów segregowanych,
Marian Białas – co dalej z chodnikiem i ul. Wczasową w Zaborówcu, kiedy rozpoczną się prace
- czy można by wyciąć drzewa przy ul. Staroleszczyńskiej , poza wsią znacznie zwężają drogę.
Alojzy Wolniczak – czy wycięto krzewy przy skrzyżowaniu na ul. Kargowskiej,
- tablica informacyjna na Ostrowie została przewrócona, należałoby ja sprzątnąć lub postawić od nowa.
- wyjazd z ul. Powstańców w Okrężną jest b. niebezpieczny należy tam postawić znak STOP
Podobnie jest z wyjazdem z ul. Biedaszkowo stojhace samochody na poboczu ograniczają widoczność od strony Wijewa.
Hieronim Jóźwiak - co z kontynuacja oświetlenia ulic,
Radosław Zamiatała - dlaczego na stronie internetowej urzędu nie można odczytać oświadczeń majątkowych,
- czy nabór na stanowisko Wice Wójta wiąże się z nowa organizacja urzędu.

Ad. pkt. 8

Na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ czy zgłoszona potrzeba usług melioracyjnych mam traktować jako sygnał do przekazania melioracji w zarząd Staroście. Nie mamy możliwości sfinansowania z budżetu prac melioracyjnych jeśli spółka nie istnieje formalnie.
Henryk Rygusik – chodziło mi o wykorzystanie pieniędzy , które są zaplanowane w budżecie.
Wójt - są to środki na dofinansowanie spółki, która prowadzi prace , jeśli spółka nie ma żadnych funduszy to nie można ich wykorzystać.
2/ współpraca z zagranica, w obecnych czasach otwartych granic większość chętnie by się wycofała z tej współpracy. Można indywidualnie nawiązywać kontakty . Nie jest to dziś wielka atrakcja a wiąże się z pewnymi kosztami . Jeśli rada zdecyduje o takiej współpracy to będziemy szukać chętnych.
3/ jeśli będzie potrzeba równania drogi do Strącza to zgłosić to do P. Rygusika sprawy finansowe będą regulowane pomiędzy urzędami
Ścieżki rowerowe są wyznaczone, czekamy na sporządzenie map. Jeśli Wschowa ma ścieżki przez naszą gminę to powinna to skonsultować.
Roman Jęśkowiak - należy domalować nasz herb aby było wiadomo, że to gmina Wijewo.
4/ jak należałoby zabezpieczyć staw, wykąpać wodę czy ogrodzić.
Ewelina Wolniczak - dzieci przebywające w parku są pod opieka starszych więc nic nie powinno się wydarzyć
5/ inicjatorem spotkania w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego był P. Kamieniarz z Wielenia , on pilotował zbieranie opinii i wysłanie do Wojewody.
Stanisław Kasperski – wyjaśnił, że opinie zostały zebrane i wysłane do wojewody, czekamy na następna decyzje wojewody.
6/ z zakupu działki pod salę gimnastyczna lub boisko nie rezygnujemy, 12.06 br. Będzie dokonany podział gruntu i będzie można kupić.
Krzysztof Grabsztunowicz - w celu budowy Sali musi powstać Stowarzyszenie Gmin określić regulamin i koszty.
8/ w sprawie ustawienia koszy na sieci segregowane zwróciliśmy się o dotacje na utrzymanie czystości. Otrzymaliśmy 11 tys, które przeznaczymy na zakup pojemników, należy zrobić przetarg i wybrać najlepsza ofertę.
9/ mamy zapewnienie od starosty, że chodnik będzie robiony. W sprawie ul. Wczasowej czekamy na decyzje o środowiskowym oddziaływaniu na środowisko
10/ okres do wycinania drzew nie jest korzystny, na razie nie można wycinać.
11/ wyjazd z Kargowskiej na drogie wojewódzką jest fatalny . ZDP obiecał, że zrobi i nie zrobił. Jest uzgodnione, że wytniemy to własnymi siłami.
12/ tablice na Ostrowie należy postawić ,
13/ zwrócimy się do ZDP o rozpatrzenie sprawy stopu oraz zakazu parkowania
14/ na rozbudowę oświetlenia mamy w budżecie 50 tys.. Można zgłaszać najpilniejsze potrzeby .
15/ oświadczenia są wprowadzane sukcesywnie, być może że jeszcze nie są udostępnione.
16/ na wszystkie stanowiska urzędnicze musi być ogłoszenie o naborze. Spraw jest coraz więcej i coraz bardziej specjalistyczne., często mnie nie ma i może to wpływać ujemnie na prace urzędu. Na stanowisko zastępcy nie musi być naboru ponieważ kandydata przedstawia Wójt.
Alojzy Wolniczak – kiedy będzie realizowany postulat naprawy skrzyżowania w Brennie i naprawa
ul. Kargowskiej.
Wójt - naprawa skrzyżowania jest ujęta w planie inwestycyjnym na najbliższe lata, kiedy dokładnie wejdzie do realizacji nie wiem,.
Roman Jęśkowiak – ścieżki rowerowe na terenie gminy są wyznaczone, Są to jednak drogi polne, po których nie bardzo można jeździć rowerem

Ad. pkt. 9

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za czynny udział w obradach i zakończył posiedzenie .Przewodniczący obrad
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie