Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/07

Protokół Nr 13/07

Numer protokołu: 13
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 13 /07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 31 października 2007 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik Gminy – Elżbieta Wolnik
Kierowników Referatów Urzędu Gminy - Krzysztofa Grabsztunowicza

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
- wyrażenia opinii dot. Celowości remontu stawu ziemnego w m. Wijewo
na działce Nr 519, w obrębie Wijewo.
- dzierżawy nieruchomości gruntowej , składającej się z działki geodezyjnych
Nr 348/1, 348/2, 348/5, 355 i 400 w Radomyślu,
- średniej ceny skupu za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- zwolnień z podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- poboru podatków w drodze inkasa,
- określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
- w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz
sposobu jej poboru,
- zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
- zmiany uchwały Nr IX/71/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 października
2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
- udzielenia pomocy finansowej ,
- zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wijewo.
- obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wijewo,
- określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych i płynnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
- wynagrodzenia Wójta ,
3. Sprawy bieżące
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetowo Socvjalnej radny Zbigniew Lis.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.
Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości remontu stawu ziemnego w m. Wijewo na działce Nr 519, w obrębie Wijewo.
Wójt wyjaśnił, że dotyczy to remontu stawu na ul. Kepińskiej, gdzie przewidziano : czyszczenie, utwardzenie poboczy. Prace te będą wykonane przy modernizacji drogi. Rozpoczęcie prac planujemy na wiosnę. Decyzja rady o celowości modernizacji stawu jest niezbędna aby otrzymać dodatkowe środki na ten cel.
Henryk Rygusik – czy po uporządkowaniu gospodarki ściekowej na ul. Kępińskiej będzie
prowadzona kontrola, czy kan. Deszczowa nie jest ponownie wykorzystywana na inne
cele,
Wójt – kanalizacji ściekowej nie będziemy robić, ponieważ są to zamrożone pieniądze a nie mamy jeszcze ostatecznej koncepcji. Utwardzenie robimy z kostki Abt w przypadku budowy kanalizacji ściekowej nie trzeba naruszać całej powierzchni drogi.
Hieronim Jóźwiak - staw będzie wyczyszczony ale gdzie będzie odpływał nadmiar wody, rów odprowadzający jest niedrożny.
Wójt – wystąpiliśmy kolejny raz do Zarządu melioracji w Lesznie o odmulenie tego odcinka. Jeśli będzie taka potrzeba to zrobimy to we własnym zakresie.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej , składającej się z działki geodezyjnych Nr 348/1, 348/2, 348/5, 355 i 400 w Radomyślu,
Wójt – posiadam upoważnienie na sprzedaż terenów pod żwirownię. Jest zrobiona wycena oraz posiadamy zezwolenie na wycięcie drzew – ważne do 30 .03. 2008 r.
Należy zdecydować, czy przystępujemy do sprzedaży czy do dzierżawy. Jaka ma być cena wywoławcza.
Henryk Rygusik – zaproponował, aby z dokonanej sprzedaży przeznaczyć na budowę oczyszczalni dla całej gminy.
Wójt – wszystkie pieniądze pozyskane z e sprzedaży tworzą budżet, którym zarządza rada.
Decydując na co je wydać. Perspektywicznie kanalizacja na całej gminie ma być ukończona w 2015 roku.
Roman Jęśkowiak - żwirownie należy sprzedać. Jest niebezpieczeństwo, że kupujący może nie otrzymać koncesji na wydobycie, wówczas gmina może mieć kłopoty. WQ taki przypadku winna być pewna gwarancja zwrotu. Cenę wywoławczą należy określić dość wysoko. W przypadku sprzedaży do kończ roku zlecić wycięcie drzew.
Wójt – w przypadku chętnych i sprzedaży można pobrać 20 % kwoty i zdeponować na koncie W przypadku nieotrzymania koncesji oddajemy bez odsetek.
Wycięcie drzew we własnym zakresie zobowiązuje nas do przeprowadzenia rekultywacji i nowych nasadzeń.
Radosław Zamiatała - ile potrzeba czasu aby przygotować umowę z pełnymi zabezpieczeniami dla gminy.
Wójt - przygotowanie takiej umowy należałoby by zlecić kancelarii. Indywidualnie prawnikowi byłoby trudno przygotować taki wzór. Przygotowanie może ptrwac do 2 tygodni,
Roman Jęśkowiak - czy są przeciwwskazania aby był to przetarg ofertowy.
Stanisław Kasperski n- musimy przede wszystkim podjąć decyzję, w sprawie formy zbycia
Alojzy Wolniczak – cena nie może być zbyt wysoka bo będzie odstraszać. Jeśli są chętni to w przetargu cenę podbija sami.,
Urszula Rimke jestem za sprzedażą za kwotę 1.8 mil. Zł.
Krzysztof Grabsztunowicz - poinformował, że cenę można obniżyć po 1 przetargu o 25 %.
Przegłosowano cenę jaka zaproponowano do wystawienie :
1,8 mil - 7 głosów
2 mil. - 7 głosów.
Z powodu jednakowej liczby głosów postanowiono wystawić działkę na sprzedaż za średnią kwotę 1.9 mil i nie podejmować uchwały o dzierżawie .
Do projektu uchwały nie wniesiono dodatkowych zmian.
Projekt stanowi zał. Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie średniej ceny skupu za 1 q przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego .
Wójt - Rada Gminy może kształtować budżet gminy według potrzeb poprzez ustalanie odpowiednich podatków. Tyle rada może dokonać ile będzie miała pieniędzy w budżecie.
Stanisław Kasperski – podkreślił, że podatki wzrosły średnio o 2,3 % zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług .
Elżbieta Wolnik – cena 1q zboża stosowana do podatku rolnego jest cena określona przez GUS z danych za 3 kw roku bieżącego.
Wójt – na spotkaniu Wójtów omawialiśmy stawki podatku, większość gmin ma kwoty maksymalne poza Swięciechową (57zł.)
Roman Jęśkowiak – nie jest to aż tak dużo mając na uwadze że większość ze względu na klasę jest zwolniona, ale czy będzie to wobec rolników w porządku, że w tym przypadku podwyżka będzie aż tak wysoka ( z 34 na 58).
Wójt - jeśli obniżymy podatek rolny, to będzie tak, że małorolni będą płacić więcej niż 10 hektarowe gospodarstwa.
Edwin Wojciech – są gospodarstwa 25 ha i nie płaca podatku rolnego w ogóle.
Przegłosowano propozycje stawek :
1/ Wójta - 58 zł za propozycja opowiedziało się 4 radnych.
2/ U. Rimke - 50 zł. -/- 7 radnych
3/ Z. Lis - 45 zł. -/- 3 radnych
Większością głosów przyjęto do realizacji stawkę 50 zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag
Projekt stanowi zał. Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Przeanalizowano stawki podatku od nieruchomości według kwot zaproponowanych przez Wójta.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag Przyjęto propozycje Wójta.
Projekt stanowi zał. Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
Wójt wyjaśnił, że system poboru tego podatku został wypracowany przed laty. Zdaniem osób, które posiadają środki transportowe objęte tym podatkiem, jest on dobry i nie budzi zastrzeżeń. Stawki zwiększyły się o wspomniany wcześniej wskaźnik.
Projekt uchwały nie zawiera zróżnicowań ze względu na posiadany katalizator. Jest to trudno do sprawdzenia, a wszyscy twierdza że takowe posiadają.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 6

7/ podatek od posiadania psów,
Wójt zaproponował, aby dokonać zwolnienia wszystkich psów i odstąpić od podejmowania uchwały. Ilość psów, które podlegają podatkowi jest znikoma. Członkowie komisji uznali propozycję za zasadną, zdecydowano o nie uchwalania powyższego podatku.
Projekt stanowi zał. Nr 8

8/ projekt uchwały w sprawie kreślenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
Wójt zaproponował wzrost tej stawki o 1 zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 9

9/ projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru,
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 10

10/ projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
Elżbieta Wolnik – w grudniu 2006 roku podjęta został a uchwał o podatku rolnym i leśnym , gdzie ustalono inkaso od zebranych kwoty w wysokości 3 %, natomiast za inkaso od pozostałych podatków ustalono kwotę 4 %.
Ponadto ujęcie wszystkich prowizji i zwolnień jest wygodne w przypadku uwag nadzoru wojewody. Nie przeszkadza to w publikacji uchwały podatkowej i nie burzy kwestii terminu poboru podatku od nowego roku.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 11

11/ projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 12

12/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
6 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Elżbieta Wolnik – Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w poprzedniej uchwale na błędne zadysponowanie środkami otrzymanych na zakup kontenerów do zbiórki selektywnej.
Obecna zmian dokonuje wprowadzenia otrzymanych pieniędzy do budżetu gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 13

13/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
10 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Elżbieta Wolnik – wyjaśniła, że w poprzednio podjętej uchwale wystąpiły błędy rachunkowe, co RIO nakazała poprawić.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 14

14/ udzielenia pomocy finansowej,
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 15

15/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
Skarbnik wyjaśniła, że zmian dotyczy wprowadzenia kwot do budżetu z tytułu dotacji na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz z tytułu rekompensaty za utratę dochodów w zakładach pracy chronionej.
Do projektu uchwały nie wniesiono zapytań.
Projekt stanowi zał. Nr 16

16/ projekt uchwały w sprawie program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie zobowiązani jesteśmy zobowiązani do uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie tego programu będzie można udzielać dotacji na działalność np., działalności klubów sportowych. Przekazanie takiej dotacji może nastąpić do ogłoszeniu konkursu na prowadzenie danego zadania oraz po podpisaniu umowy.
Stanisław Kasperski – taki sposób finansowania będzie dotyczył również innych organizacji
działających na terenie gminy.
Wójt – taki sposób finansowania będzie większym obciążeniem dla organizacji, będą musieli prowadzić księgowość, ale będzie większa dowolność w wydawaniu pieniędzy.
Roman Jęśkowiak - księgowość jest to dodatkowe obciążenie dla klubu jak i większa odpowiedzialność za terminowość składanych sprawozdań.
Radosław Zamiatała – rozumiem, że o środki na działalność będzie mogły się starać również inne organizacje działające na terenie gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 17

17/ projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wijewo.
Wójt – wyjaśnił, że wcześniej podjęta uchwała w tej sprawie budziła uwagi nadzoru wojewody w zakresie : nie wymagała publikacji w dzienniku urzędowym Województwa oraz nie powinna działać z data wcześniejszą. Pozostała treść uchwały nie budzi zastrzeżeń.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 18

18/ projekt uchwały w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika
Gminy Wijewo,
Stanisław Kasperski – ustawą o lustracji nadal obowiązuje, zmieniły się druki na których składa się oświadczenia dlatego należy ponownie wezwać osoby zobowiązane do lustracji do jej przeprowadzenia. Obowiązek lustracyjny wobec Skarbnika gminy określa Rada Gminy;.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 19

19/ projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych
i płynnych
Krzysztof Grabsztunowicz - 26 kwietnia br wyszło rozporządzenia Prezesa RM w sprawie stawek za składowanie nieczystości stałych i płynnych. Zobowiązuje to nas do znacznie wyższych opłaty za składowanie śmieci. Jest to powód aby zmienić stawki obowiązujące na naszym wysypisku, aby nie przynosiło strat.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 20

20/ projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta ,
Stanisław Kasperski – podkreślił, że wynagrodzenie zostało ustalone na początku kadencji i nie uległo zmianie. Obecnie dokonano podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych dla pracowników o 3 % dlatego wnioskujecie podwyższenie pensji Wójta o 1,5 %.
Wójt – każda podwyżka budzi emocje, nie zabiegałem o to, jest to inicjatywa kadr.
Radosław Zamiatała -ile będzie wynosiła płaca po podwyżce..
Wójt – można sobie to obliczyć dokładne dane o moich dochodach można znaleźć na stronie internetowej gminy.
Roman Jęśkowiak - podwyżka 1,5 % to śmieszna podwyżka. Uważam, że nie ma nad czym dyskutować kiedy płace w gospodarce wzrosły 0 30-40 %
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 21

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - kiedy będziemy dyskutować nad wnioskami Komisji Gospodarczej.
- stawki za wynajem Sali w Wijewie i Brennie, czy zostania zróżnicowane,
Urszula Rimke - uważam ,że wnioski z posiedzenia Kom. Gospodarczej należy rozpatrzyć w innym terminie, dziś jest zbyt dużo ważnych tematów.
Wójt – stawki na wynajem sal kiedyś ustalała rad , kiedy GOK był jednostka organizacyjna. Obecnie jako instytucja Kultury decyduje sam ile pobierać za wynajem.
Standard na saklach jest różny w różnych miejscach. Kiedyś wyższy był w Wijewie ( kuchnia i ubikacje) dziś podkreśla się tylko klimatyzację i nowe toalety.
Należy patrzeć perspektywicznie . Wypowiedz P. U. Rimke z poprzedniej Sesji jest b. rozsądna. Do czasu wybudowania Sali gimnastycznej musi ona spełniać funkcje sportowo – widowiskowej i planowanie dziś wielkich remontów, inwestycji nie ma sensu. Jako widowiskowa będzie wymagała całkiem innych rozwiązań.


Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie