Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/07

Protokół Nr 12/07

Numer protokołu: 12
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 12 /07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 16 października 2007 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Kierowników Referatów Urzędu Gminy - Krzysztofa Grabsztunowicza
Dyrektor GOK - Ewelina Wolniczak

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
- wyrażenia opinii dot. Celowości remontu stawu ziemnego w m. Wijewo
na działce Nr 519, w obrębie Wijewo.
- dzierżawy nieruchomości gruntowej , składającej się z działki geodezyjnych
Nr 348/1, 348/2, 348/5, 355 i 400 w Radomyślu,
3. Sprawy bieżące
- rozpatrzenie wniosków o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
- wniosek o przedłużenie budowy drogi w Zaborówcu,
4. Sprawdzenie stanu technicznego budynków GOK.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Urszula Rimke.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie celowości remontu stawu ziemnego w m. Wijewo na działce
Nr 519, w obrębie Wijewo przedstawiła przewodnicząca obrad.
K.Grabsztunowicz - poinformował, że uchwała rady o celowości prowadzenia inwestycji jest wymagana jako załącznik do wniosku o dofinansowanie o jakie stara się gmina na oczyszczenie stawu przy ul. Kępińskiej z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego.
Przekazał, że otwarcie ofert na ul. Wczasowa i Podgórną nastąpi 26 października br.
Edwin Wojciech – czy przy budowie ul. Kepińskiej będzie robiona wymiana przyłączy
wodociągowych. Może się okazać, że po roku będzie trzeba kopać z powodu awarii.
K. Grabsztunowicz – nie jest to ujęte w projekcie. Należy dokonać pomiaru ciśnienia i skonsultować z fachowcami, czy jest taka potrzeba. (p. Z. Dekiert stwierdził, że wymiana jest wskazana)
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik NR 2

2/ projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej , składającej się z działki
geodezyjnych Nr 348/1, 348/2, 348/5, 355 i 400 w Radomyślu przedstawiła Urszula Rimke.
K. Grabsztunowicz – projekt tej uchwały ma na celu stworzenie furtki w przypadku kiedy nie będzie chętnych na kupno Holendrów. Dzierżawa jest bezpieczniejsza dla kupującego ponieważ ma możliwość wypowiedzenia w przypadku jak nie uzyska koncesji .
Posiadamy zezwolenie na wycięcie drzew do 31 marca 2008 r. I w tym czasie sprawa musi być wyjaśniona ponieważ jeśli nie będzie kupna lub dzierżawy obowiązek wycięcia i nasadzenia nowych będzie należał do gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

Ad. pkt. 3

Przewodnicząca obrad przedstawiła treść wniosków jakie wpłynęła do rady w sprawie :
1/ P. Paulina i Waldemar Łuczak zam. Wijewo ul. Powstańców Wlkp 10 złożyli wniosek
o przekształcenie posiadanej działki Nr 420/1 leżącej w obrębie Wijewo – Kalek , z rolnej na budowlana.

2/ P. Mirosław Muszkieta zam, Brenno ul. Koźli Rynek 17 zwrócił się przekształcenie działki rolnej Nr 548 na budowlana w miejscowości Brenno przy drodze w kierunku Miastka.

3/ P. Tomasz Furmańczak zam. Brenno ul. Koźli Rynek 2 zwrócił się o zmianę przeznaczenia działki Nr 234 za miejscowością Brenno w kierunku Miastka oraz działki Nr 787 przy
ul. Rzemieślniczej z rolnej na budowlaną.

K.Grabsztunowicz - powyższe wnioski można uwzględnić przy opracowaniu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenów np. przy ul. Zachodniej. Wymaga to opracowania mapek dla poszczególnych terenów.

Radosław Zamiatała- na jakim etapie przekształcenia jest zmiana przeznaczenia tz. trójkąta
w Wijewie za SKR.
K. Grabsztunowicz – teren jest w trakcie przekształcenia. Został ujęty w uchwale, która Wojewoda uchylił. Musimy rozpocząć procedurę od nowa.
Ada, Zielnica. Czy jest zainteresowanie działkami i czy są to osoby z gminy czy spoza gminy.
K. Grabsztunowicz – osoby zainteresowane kupnem działek pod działalność są mieszkańcami naszej gminy.

4/ P. Roman Leciejewski zam. Zaborówiec ul. Wczasowa zwrócił się o rozszerzenie inwestycji ul. Wczasowej na całość drogi
K. Gransztunowicz - projekt jest przygotowany do realizacji. Rozszerzenie zakresu spowodowałoby przesunięcie w czasie rozpoczęcia. Ważniejszym zadaniem na dalszej części drogi i całym osiedlu jest wybudowanie wodociągu
Ewelina Wolniczak - przekazała zebranym informację o potrzebach remontowych na salach administrowanych przez GOK.
Radosław Zamiatała - nawiązał do zgłoszonego wniosku o zróżnicowanie cen wynajmu sal
w Brennie i Wijewie.
E. Wolniczak – sala w Wijewie ma mniej wynajęć ponieważ ze względu na brak odpowiedniej wentylacji jej stan nie budzi zachwytu. Nawierzchnia parkietowa jest zniszczona przez użytkowanie oraz ciągle naprawy spowodowane wilgocią co znacznie utrudnia utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości. Pomimo wcześniejszych umów wynajmujący wnioskują
o obniżenie stawek za wynajem. Jeśli nie ma gwarancji, że sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Wijewie powstanie w 2008 roku , nie należy odkładać remontu Sali w Wijewie.
Dotacje jakie GOK otrzymuje z budżetu gminy wystarczają na bieżące potrzeby. W obiektach GOK mieszczą się biblioteka , przedszkole, straż, które za zajmowane pomieszczenia nie płaca żadnych opłat a koszty utrzymania istnieją. GOK posiada wpływy z wynajmu pomieszczeń : policji, poczcie, i aptece. Jest tom kwota ok. 30 tys. rocznie.
Urszula Rimke - należy zorientować się jak podobne sprawy maja rozwiązane sąsiednie gminy. Uważam, że każdy powinien płacić za siebie .
E. Wolniczak - we Włoszakowicach są np. sale wiejskie, którymi opiekują się rady sołeckie.
GOK ma dotacje nie wiele większą od biblioteki, która nie ma problemów z remontami, ogrzewaniem i nie płaci za pomieszczenia.
Edwin Wojciech – w Brennie większość organizacji ma swoje pomieszczenie, natomiast
w Wijewie służy nam doi tego sala widowiskowa.
E. Wolniczak – współpraca pomiędzy organizacjami musi istnieć ponieważ GOK jako instytucja ma za mało ludzi aby zorganizować cokolwiek sama. Pomoc i współpraca jest zawsze mile widziana .

Ad. pkt. 4

Członkowie komisji dokonali przeglądu sal widowiskowych na leżących do GOK pod kątem stanu technicznego i potrzeb remontowych. Stwierdzono następujące potrzeby :

ZABORÓWIEC
- naprawa urządzeń wentylacyjnych – niesprawne
- wymiana uszkodzonych desek w podłodze,
- malowanie dachu i wymiana rynien,
- ocieplenie sufitu,

BRENNO
- naprawa elewacji
- utwardzenie parkingu,
- budowa chodnika przed sala,
- remont i przebudowa kuchni ,
- wyrównanie i utwardzenie placu biesiadnego,
- demontaż lub naprawa pozostałości po placu zabaw ( mogą być zagrożeniem), ustalenie zasad
korzystania z tych urządzeń,
- wymiana chodnika przy placu biesiadnym oraz naprawa schodów,
- zamontowanie rynien opierzających wokół tarasu.
- likwidacja wilgoci na scenie i pozostałych pomieszczeniach ,
- modernizacja, usprawnienie kanalizacji ( zapycha się )
- zakup krzeseł,
- wymiana okien w części sali od jeziora.,
- założenie wkładu kominowego,
- wymiana pieca i zainstalowanie mieszacza wody,

WIJEWO
- wymiana lub naprawa dachu,
- wentylacja niesprawna,
- parkiet do wymiany po wykonaniu odpowiedniej izolacji,
- prysznice na zapleczu sali nie spełniają zadania , brak armatury i doprowadzenia ciepłej wody
- konieczna wymiana wykładziny w szatniach (mogą być płytki),
- we wszystkich pomieszczeniach występuje wilgoć,
- naprawa korony komina,
- brak grzejników w kuchni ( miejsce jest przygotowane)
- obiekt wymaga malowania

POTRZEBOWO
- wymiana pokrycia dachowego, obecne zacieka,
- remont kapitalny Sali,
- naprawa sufitu, jest plama wilgoci zagrażająca odpadnięciem płyt z sufitu
- malowanie małej salki i kuchni,
- zabezpieczenie puszki od prądu przed zalewaniem,
- likwidacja wilgoci,
- naprawa przyłącza wody , przecieka,
- modernizacja kanalizacji ściekowej,-
- modernizacja kuchni i przebudowa pieca kaflowego,
- zainstalowanie ogrzewania,

Adam Zielnica - na podsumowanie stwierdził, że każdy z obiektów wymaga dużych nakładów.
Potrzeby remontowe są duże .
Stwierdzono, że wobec tak różnych potrzeb należy dokonać weryfikacji i rozpocząć od spraw, które pozwolą na zabezpieczenie pozostałych elementów lub spraw wymagających pilnej potrzeby ze względu na bezpieczeństwo.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-10-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie