Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 11 /07

Protokół Nr 11 /07

Numer protokołu: 11
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 11 /07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 28 września 2007 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Wójt Gminy – Ireneusz Zając
Skarbnik Gminy - Elżbietę Wolnik
Kierowników Referatów Urzędu Gminy - Krzysztofa Grabsztunowicza

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
- ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo.
- nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie.
- nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie.
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie .
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych
- zmiany uchwały Nr V/30/05 RG Wijewo z dnia 31.01.2007 w sprawie określenia
procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. .
3. Sprawy bieżące
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Urszula Rimke.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wijewo. Przedstawiła przewodnicząca obrad.

Wójt wyjaśnił, że uchwały w sprawie regulaminów nagradzania nauczycieli jak i dodatków mieszkaniowych zgodnie z wymogiem ustawowym obowiązują tylko w kolejnym roku. Obecna treść uchwał nie uległa zmianie od ubiegłego roku.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo. Przedstawiła
Urszula Rimke.
Poinformowała, że podobnie jak poprzednia , podjęcie jest wymogiem ustawowym.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie.
Wójt - jako jednostki organizacyjne tak GOK jak i Biblioteka działające samodzielnie wymagają podjęcia takiej uchwał.
Skarbnik – wyjaśniła, że powodem takich projektów jest również zmiana ustawy o funkcjonowaniu tych jednostek. Wcześniej GOK działał na podstawie ustawy o kulturze a obecnie o funkcjonowaniu instytucji kultury zmiana ta wymaga aktualizacji statutu. Nowy statut zawiera również wykaz obiektów zarządzanych przez GOK.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie.
Przedstawiła radna Urszula Rimke. Wyjaśniła, że powód przygotowania projektu jest taki
sam jak w poprzednim projekcie uchwały.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie odczytała
przewodnicząca obrad.
D.Mitrus - poinformowała, że wyboru ławników dokonuje się co 4 lata . Gmina Wijewo posiada limit 3 ławników 2 do orzekania z prawa cywilnego i 1 z zakresu prawa pracy. Na nastypna kadencję zgłosiło się 3 kandydatów . 1 zgłoszony przez Zespól Szkól w Brennie i 2 przez Prezesa Sądu. Wyboru ławników dokonamy na najbliższej sesji głosowaniu tajnym.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 6

6/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła skarbnik.
Przystępując do przetargu na przewóz dzieci oraz zakup opału, który ma obowiązywać przez 3 lata należy podjąć taka uchwałę aby zapewnić dostawcy ciągłość w płatnościach.
Radosław zamiatała – co nas zobowiązuje do podjęcia takiej uchwały,
Elżbieta Wolnik - przeprowadzimy przetarg w tym roku a w następnych będziemy tylko przedłużać umowę.
K. Grabsztunowicz - po zmianie ustawy o zamówieniach publicznych można to zrobić bez przetargu jednak aby uniknąć spekulacji .
Ryszard Woźniak – czy musimy takie zobowiązanie podejmować -
Wójt – jest to zapewnie dla dostawcy, że będziemy wypłacalni, nie jest to forma pożyczki. Podobne zobowiązania podejmuje się na każde zadanie wieloletnie.
Edwin Wojciech – co w przypadku zmiany ceny , czy zmienia się umowę,
Wójt – jest top ryzyko dostawcy, zmiana ceny może ulec tylko o stopień inflacji.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 7

7/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/05 RG Wijewo z dnia 31.01.2007 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedstawiła Skarbnik.
Zmiana do uchwały ze stycznia ma charakter porządkujący. Zgodnie z zmianami od roku przyszłego budżet winien być przedstawiony w takiej samej szczegółowości tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący rady poinformował, że będzie jeszcze jedna uchwała w sprawie zażalenia jakie wpłynęło na Wójta. Komisja Rewizyjna dokonała analizy zarzutów i swoje stanowisko przedstawi w formie projektu uchwały na Sesji.

Wójt wyjaśnił, że zażalenie złożył P. |Włodzimierz Trzciński z Leszna, który to wykupił tereny na Miastku, podzielił je i próbuje nam zmieniać plan zagospodarowania zapewniając nabywców , że można się tam budować. Działania Państwa Trzcińskich były nielegalne i ingerujące w nasze kompetencje.
Zarzut, że odpowiedz była udzielona nie w terminie jest nieprawda, ponadto urząd wydał zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z przepisami, gdzie nie ma obowiązku szczegółowości o obowiązujących zakazach.
K. Grabsztunowicz - zaświadczenie wydane jesienią i wiosna dotyczą tego samego ternu i posiadają tą samą treść. W zaświadczeniu wydanym wiosną dodano, co nie było obowiązkiem zakres obowiązujących zakazów. Dla zainteresowanych plan zagospodarowania jest dostępny również na stronie internetowej, gdzie można wcześniej zapoznać się z warunkami użytkowania terenu.

Genowefa Zielnica – zwróciła się do radnych jako byłych kolegów z Rady Gminy, aby w nadchodzących wyborach poparli jej kandydaturę. Zapewniła, że sprawy bliskie radnym są również jej celem.

Przewodnicząca obrad przedstawiła treść pisma jakie skierował do Wójta Komendant Miejski Policji w Lesznie o zabezpieczenie w budżecie na 2008 rok środków na zakup paliwa dla rewiru w Wijewie, oraz odpowiedz ENEA-i na wnioski zgłoszone przez radnych.

Radosław Zamiatała - poinformował, że przy ul. Poselskiej brak pokrywy na studzience od
wody

Alojzy Wolniczak - przypomniał o potrzebie budowy chodników przy drogach powiatowych ze
względu na bezpieczeństwo.
Zwrócił się z zapytaniem, jaki problem ma gmina z P. Stankiem nachodzi nas w domu i prosi
o wsparcie w jego sprawie.
Edwin Wojciech – otrzymałem zaproszenie na spotkanie w Lipnie w sprawie funduszy europejskich dla wsi.
Wójt wyjaśnił, że jest to inicjatywa starosty. Połączone dwa programy „LIEDER” i „ Kraina jezior i lasów”.
Będzie to organizacja promująca wieś i pomagając w zdobyciu środków przez grupy działania lokalnego. Inicjatywa w tej organizacji ma wypływać od dołu czyli z społeczeństwa.
Jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu. Oprócz dotychczasowych zadań dojdą koszty współpracy z zagranica. Drogi Leszczyńska, Kargowska i Zachodnia są to drogi powiatowe i przypadku jakichkolwiek pracy musimy podpisać porozumienie ze starosta.
W sprawie Kępiny ciągle są wymagane nowe dokumenty, czas rozpoczęcia się przesuwa,
Sprawa chodnika w Zaborówcu jest też wątpliwa.

P. Stanek stara się aby w zamian za rury odprowadzające wodę z hydroforni, idące przez jego pole oddać my łąkę na Ostrowie. Sprawa wyzbycia się łąki była na posiedzeniu komisji zaopiniowana negatywnie.

Wójt poinformował, że, otrzymaliśmy zezwolenie na wycięcie sosen na Holandrach. W zamian jesteśmy zobowiązani do posadzenia odpowiedniej ilości drzew.
Zwrócił się z propozycją, aby radni zastanowili się jaka prując formę użytkowania tej działki :
1/ sprzedaż,
2/ wydzierżawić,
3/ inne propozycje,
4/ kto ma wyciąć krzewy , gmina czy zlecić ewentualnemu nabywcy czy dzierżawcy.

Ad. pkt. 6. Zapytania i wolne wnioski.

BRAK

Ad. pkt. 7.

Wobec braku dalszych tematów przewodnicząca obrad podziękowała za udział i poprosiła o przejście do autokaru, którym radni udali się na zwiedzanie podciśnieniowej kanalizacji ściekowej do Łagowa.

Na tym, posiedzenie zakończono.


Przewodnicząca obradInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie