Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie


Uchwała Nr XLI /222 /06
Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

Na podstawie art. 18 ust.2 lit. h oraz art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, ze zmianami/, art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r Nr 249, poz.2104/ oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r Nr 64, poz.593 ze zm./ Rada Gminy Wijewo uchwala:
S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony na mocy Uchwały Nr VI/21/90 Rady Gminy Wijewo z dnia 11 października 1990 r i działa na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r- o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r Nr 64 poz.539/
- ustawy z dnia 30 grudnia 2003 r – o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255/
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r- o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U. 86 poz.732/
- ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591/ z późniejszymi zmianami
- ustawa z dnia 22 marca 1990r - o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1593/
- akty wykonawcze
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r – o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104/
2. Siedzibą Ośrodka jest Wijewo a terenem działania Gmina Wijewo.
3. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Wojewoda Wielkopolski
i Wójt Gminy Wijewo.
4. Ośrodek używa pieczątki podłużnej o brzmieniu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wijewie
ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
5. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy.

6. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Urząd Gminy Wijewo.
7. Ośrodek jest finansowany z dotacji państwa i dochodów własnych gminy.

II. Organizacja i zadania pomocy społecznej.

§ 2

Zadania pomocy społecznej w gminie wykonuje jednostka organizacyjna –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwana dale ośrodkiem.
1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 3

1. Na czele ośrodka stoi kierownik, który kieruje jego pracą oraz reprezentuje ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wijewo.
3. Pracowników Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
§ 5

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
3. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjne.
4. Ośrodek wykonuje również zadania zlecone gminie w drodze porozumienia z organem administracji rządowe.

§ 6
Szczegółowe zadania dla pracowników Ośrodka ujmuje regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§ 7

W wykonywaniu zadań określonych w § 6 Ośrodek współdziała z:

- samorządem terytorialnym i jego urzędem;
- z zakładami służby zdrowia;
- z powiatowym urzędem pracy;
- z organizacjami społecznymi, instytucjami i zakładami pomocy społecznej organizującymi świadczenia socjalne na rzecz swoich podopiecznych lub ogółu społeczeństwa;
- z sądem;
- z komornikiem;
- z policją;
- ze szkołami;

III. Postanowienia końcowe.
§ 8

1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Gminy Wijewo.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 10

Traci moc uchwała Nr XXXV/196/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wijewie.
§ 11

Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Kasperski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych - Ewa Miś
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie