Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/04

Protokół Nr 17/04
PROTOKÓL NR 17/04
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 16 kwietnia 2004 roku w salce narad Urzędu Gminy
=======================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Eugeniusz Karpiński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lesznie
Tomasz John - pracownik Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Urszula Rimke. Powitała obecnych na sali radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawiła proponowany porządek obrad.

Ad. pkt.. 2

Wójt - poinformował, że szczegóły zagospodarowania śmieci przedstawi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z Leszna.
Głównym celem spotkania jest zagospodarowanie śmieci w świetle nowych przepisów. Jesteśmy dumni z posiadania takiego wysypiska. Jednak nic nie jest wieczne i należy rozpatrzyć oferty, które się nam proponuje. Wysypisko wymaga modernizacji a w efekcie po roku 2008 rekultywacji.. Budowa składowiska śmieci w Trzebani jest okazja do rozwiązania tego problemu., Rekultywacja w ramach spółki będzie nas kosztowała znacznie mniej

Tomasz John - głównym tematem ma być podjęcie uchwały na mocy której Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie będzie upoważniony do zagospodarowania śmieci. Ułatwi to także pozyskanie pieniędzy z funduszy.

Eugeniusz Karpiński - przeprosił za nieobecność prezesa Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Nawiązał do artykułu w ABC , gdzie poinformowano o podpisaniu umowy pomiędzy 18 gminami o zagospodarowaniu śmieci. Powołanie takiej spółki było konieczne aby spełnić warunki określone podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie z funduszy UNII
Koszt zagospodarowania teren ów w Trzebani wynosić będzie 40 ml. zł.. Wniosek o dotacje można składać na kwotę co najmniej 10 ml EURO przy zabezpieczeniu dla 100 tys. mieszkańców. Przedstawiona propozycja spotkała się z poparciem 17 gmin, które wyraziły swój akces. Otwarcie składowiska śmieci w Trzebani wiąże się z zamknięciem pozostałych funkcjonujących.
Okazało się, że kiedy rozdzielimy sprawę budowy składowiska i rekultywacji pozostałych wysypisk będzie to korzystniejsze, ponieważ na inwestycje można potrzymać do 56 % kosztów natomiast na rekultywacje 85 %..
Do spółki przystąpiło szacunkowo 250 tys osób X 6 zł. od osoby - jest to koszt przychodu jaki spółka powinna uzyskać. Z funduszu UNI można otrzymać kwotę uzupełniającą, która mieszkańcy ze względu na poziom życia nie są w stanie ponieść.
Przystąpienie do spółki gwarantuje zagospodarowanie śmieci. Oraz usprawnienie obecnie eksploatowanych wysypisk. Koszt rekultywacji starych wysypisk wynosi od 1 ha 1250 tys.
Rekultywacja wysypiska w Brennie- ostateczny termin 2008 r. będzie kosztowała
1,5 mil. zł. Po przystąpieniu do spółki koszt gminy to 200 tys. (85%doipłaty z uni)
Przed rekultywacja musi być dopełnione i będzie trzeba dowieź śmieci z zewnątrz..
Jeśli będzie to dopełniane w ramach spółki to dochody będą również spółki.
Przekazanie wysypiska do spółki będzie określone w programie. Po rekultywacji teren wysypiska przekazuje się gminie, gdzie przez es 30 lat należy prowadzić badania monitorujące .
Należy wspomnieć, że wybudowanie jednego wysypiska spowoduje wzrost kosztów odbioru śmieci od klienta.

Radosław Zamiatała -do 2008 roku wysypisko musi być zapełnione i zrekultywowane.
Tomasz John - czy koszt monitoringu będzie ponosiła spółka.
Genowefa Zielnica - po 2008 roku w Brennie nie będzie wysypiska , śmieci będą wożone
do Trzebani.
E. Karpiński - śmieci będą wywożone do Trzebani. Kto je będzie woził zależy od państwa , może to być osoba miejscowa. Cena będzie ustalona przez MZO. Koszt składowania 1 tony śmieci na wysypisku spełniającym wszystkie wymogi wynosi ok. 100 zł.
Alojzy Wolniczak - zmiany są nieuniknione. Budowaliśmy wysypisko z myślą
że będzie nam służyło co najmniej 30 lat. Jakie będą odczucia społeczne. Gdzie będzie
się wywozić śmieci w dużych ilościach np. pomidory po zakończeniu uprawy.
E. Karpiński - czasy i technologie się zmieniają, nikt nie zagwarantuje, że za 10 lat będą
preferowane spalarnie.
Urszula Rimke - czy będzie prowadzona segregacja, która jest tak preferowana.
E. Karpiński - jeśli będzie taka potrzeba, może robić to spółka . Obecnie segregacja jest nieopłacalna, choć zakłady produkujące towary w butelkach są zobowiązane do ich skupowania.
Genowefa Zielnica - przekazanie wysypiska będzie poważną decyzja dla naszych
następców.
Józef Pukacki - pomoc spółki przy rekultywacji będzie ważna i pomocna.
Wójt - zachęcił do zapoznania się z otrzymanym opracowaniem. Niepokoi mnie sprawa przekazania wysypiska po rekultywacji gminie. Wcześniej taki temat nie był podejmowany.
A koszt monitoringu przez okres 30 lat nie jest mały.
Sądziłem, że rekultywacja będzie polegała na wywiezieniu śmieci. Kto będzie odbierał i za ile nie jest istotne. Dopełnienie wysypiska będzie wymagało utwardzenia drogi
E. Karpiński - podzielam obawy Wójta co do kosztów monitoringu. Będą one jednak takie same w przypadku gminy jak i spółki. Na wywiezienie śmieci nie pozwala Konwencja Europejska. Uważają , że jest to marnotrawienie pieniędzy.;
Radosław Wojcieszyk - - czy będzie spalarnia i na ile lat jest przewidziane wysypisko.
E. Karpiński - koszt spalarni jest 5 razy wyższy niż wysypiska, które jest przewidziane do 2015 roku z możliwością rozbudowy na przyległych terenach.

Wójt - rekultywacja i monitoring czeka nas w każdej sytuacji. Projekt uchwały jest tak skonstruowany, że nie mówi o przekazaniu wysypiska gminie po rekultywacji.
Koszt odbioru śmieci jest niski. Ustalenie takiej ceny było podyktowane tym, aby ludzi przyzwyczaić do składowania śmieci na wysypisku. Do czasu przekazania wysypiska wspólne należy wykorzystać je maksymalnie. Zaproponował otwarcie wysypiska międzygminnego. Co pozwoli na zapełnienie jego powierzchni oraz zarobienie . W tej sytuacji należałoby podnieść opłatę.
Radosław Zamiatała - jeśli stawki będą wyższe, to śmieci będą z powrotem w lesie.
Urszula Rimke - co z drogą, czy będzie można przekazać pieniądze na jej utwardzenie.
Wójt - droga jest gminna , jeśli ja przekażemy spółce to nie będziemy mieli wpływu na jej stan.
Stanisław Kasperski - co będzie jeśli rada nie podejmie tej uchwały.
Wójt - niepodjęcie uchwały wiąże się z tym, że koszt rekultywacji spadnie na gminę, jesteśmy za mali aby uzyskać dofinansowanie. Jest tendencja by uciekać ze śmieciami jak najdalej. Jeśli chodzi o ścieki Wolsztyn posiada moce przerobowe aby odbierać ścieki z naszej gminy.
Genowefa Zielnica - przekonywujący jest argument aby ze śmieciami iść jak najdalej.
Sytuacja ściekowa na Kępinie pozostawia wiele do życzenia.
2/ Przewodnicząca obrad przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki,
która obecnie jest w wieczystym użytkowaniu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 3

Urszula Rimke - jak przedstawia się sprawa adaptacji pomieszczeń na przedszkole.
Wójt - projektant P. Susło nie zrobił projektu aby Państwu przedstawić.
Ustawa przewiduje, że klasa „O” może być przejściowo przy szkole.. Planujemy przedszkole 4 oddziałowe, gdzie będą zerówki. Do rozpoczęcia prac wymagane jest wiele uzgodnień.
Henryk Rugusik - lampa uliczna w Potrzebowie koło Górnego i dwie inne nie świecą.
Na drodze gminnej jest zarwany mostek.
Wójt - planowaliśmy modernizacje oświetlenia ulicznego. ENEA zaczyna mówić inaczej
Sprawa będzie jaśniejsza po wejściu do UNI. Może pojawia się nowe możliwości.
Jestem umówiony z P. Kuligowskim Dyr. PZW w sprawie sprzątania brzegów jeziornych.
Od maja będzie zatrudnionych 5 osób do pracy na rowach. Zatrudnienie finansuje Wojewoda, oraz zatrudnimy przez biuro pracy 3 osoby interwencyjne.
Wójt poinformował, że gmina wystąpiła o dofinansowanie prac związanych z r5emontem pałacu oraz terenów przyległych.

Ad. pkt. 4

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodnicząca obrad podziękowała za udział
i zakończyła posiedzenie..


Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie