Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/04

Protokół Nr 14/04

PROTOKÓŁ NR 14
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 22 marca 2004 r.

-================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Omówienie wykonania budżetu za rok 2003.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zapytania i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1

Wspólnemu posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetowej Henryk Rygusik.
Powitał obecnych na sali członków komisji oraz gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, który zosta ł przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Wójt - przedstawił procentowe wykonanie budżetu za 2003 rok. Podkreślił, że był to budżet zrównoważony nadwyżką budżetową.. Nie wszystkie pozycje zostały wykonane
w stopniu zadawalającym, są to jednak małe kwoty nie wpływające na całość wykonania.. O szczegółowe przedstawienie poprosił Skarbnik .

Skarbnik gminy _ Elżbieta Wolnik przedstawiła Poinformowała , że sprawozdanie składa się z dwóch części tj. opisowej i tabelarycznej.,
Poszczególne załączniki określają dochody i wydatki oraz wskaźnik wykonania budżetu w danym dziale. Wyjaśniła, że część opisowa przy każdej pozycji posiada krótkie wyjaśnienie tłumaczące powód przekroczenia lub niewykonania dochodów czy wydatków.
Realizacja dochodów wykazana jest według uchwalonego planu. Przekroczenia zazwyczaj wynikają z faktu, że nie były dokonywane zwiększenia dochodów w trakcie roku budżetowego lub zaistniała potrzeba zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej .
Aleksander Poszwiński - w dziale 069 jest wykazane wykonanie a nie jest
sklasyfikowane %.
Skarbnik - jeśli nie było planu pomimo, ze jest dochód nie ma stopnia odniesienia aby określić % wykonanie
Na koniec 2003 roku zaległości do ściągnięcia wyniosły 151 191 zł. natomiast ulgi
w postaci obniżonych podatków 147 000 zł.
Zał. Nr 3 i 4 do informacji z wykonania budżetu obejmuje wykorzystanie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone. Wynika to ze sprawozdań dodatkowych jaki urząd musi składać z wydatkowania otrzymanych pieniędzy. Wszystkie dotacje celowe , które nie zostały wykorzystane należy zwrócić.
Załączniki Nr 5, 6, 7 stanowią wykaz środków jakie zostały zgromadzone na koncie otworzonym dla Funduszu Ochrony Środowiska oraz środka specjalnego dla szkół
i gminy.
Załącznik Nr 8 stanowi wykaz inwestycji prowadzonych w 2003 roku oraz wysokość środków jakie zostały wykorzystane na ich realizację.
Wykonanie z budżetu za 2003 rok stanowi zał. Nr 2

Ad. pkt. 3

Henryk Rygusik - Pan domagający się obniżki stawek podatku stwierdził, że radni nic nie zrobili w tej sprawie ponieważ boją się Wójta.
Stanisław Kasperski - nie do końca nic radni nie zrobili ponieważ podatki nie zostały
podwyższone jest to już pewien krok w stronę wnioskujących.
Przewodniczący obrad zwrócił się o wyjaśnienie sprawy adaptacji przedszkola.
Wójt - projekt przedstawiony na Sesji jest nie do przyjęcia - jest za duży i za drogi. W perspektywie niżu demograficznego tym bardziej .
Wielkość przedszkola jest uzależniona od ilości dzieci i godzin funkcjonowania, przy 9 -godzinnym przedszkolu musi być wyżywienie co wiąże się z pionem kuchennym.
Uważam, że utrzymanie 9 godz. przedszkola bez konieczności budowy kuchni byłoby najlepsze, lub 5 godzinne na okres przejściowy.. Możliwość wykorzystania istniejącej kuchni kwestionują kobiety, obawiając się braku dostępu do kuchni. Wspólna użytkowanie kuchnia nie jest idealnym rozwiązaniem w przypadku kontroli SANEPIDU.
Pomieszczenia zajmowane przez zakład krawiecki z powodzeniem wystarczyły by na przedszkole bez kuchni z możliwością dowozy wyżywienia. Pieniądze zaoszczędzone na budowie pionu kuchennego można wykorzysta na dofinansowanie dowozu wyżywienia.
W czwartek mamy spotkanie na którym ostatecznie zostanie ustalony kształt i zakres przedszkola dlatego należy określić w jakiej formie ma funkcjonować.
Dorota Wolniczak - zgadzam się z opinia , że projekt jest przesadzony. Propozycja
przedstawiona przez Wójta jest do przyjęcia. Jaka jest gwarancja ,że po roku
wrócimy do przedszkola 9 - godzinnego. 2/3 dzieci korzysta z 9 godzinnego..
Likwidacja kuchni wiąże się ze zwolnieniem 3 osób.
Genowefa Zielnica - jestem przeciwna projektowi jak i przedszkolu 5 godzinnemu.
Ponieważ jest to obniżenie poziomu . Upieram się przy zaadaptowaniu
dodatkowych pomieszczeń i pozostawienie przedszkola w pałacu. Posiłki są tak
tanie ponieważ dużo pomagają nam rodzice przynosząc produkty. Obawiam się
również o bezpieczeństwo dzieci. i plac zabaw. Po imprezach na boisku może to
wyglądać różnie.
Urszula Rimke - czy można pozostawić w tej formie co jest i dowozić jedzenie.
Wójt - jeśli przedszkole pozostanie w pałacu to urząd tam nie może być ponieważ były plany aby wszystkie instytucje były w jednym miejscu a w tej sytuacji nie zmieszczą się.
Czy tu czy tam to wymogi dot. kuchni będzie trzeba spełnić. Tamte pomieszczenia tez wymagają remontu. Zabiegi kosmetyczne nie wystarczą/.
Roman Jęśkowiak - obiad za 2 zł. to tylko koszt wkładu a kto ponosi inne koszty.
Genowefa Zielnica - w pałacu sa niewykorzystane piwnice może z tych pomieszczeń
skorzystać.
Wójt - nikt, ani ja ani pracownicy nie mają ambicji urzędowania w pałacu . Że urząd ma być w pałacu było dążeniem całego społeczeństwa od zawsze.
Dorota Wolniczak - uważam, że otoczenie w parku jest lepsze, choć lokalowo
przedszkole zyskałoby w tym obiekcie. Ważne jest aby utrzymać 9 - godzinne i
jak najtaniej .
Stanisław Kasperski - zamiar urządzenia urzędu w pałacu istnieje od dawna. Jestem za 9 godzinnym przedszkolem z dowozem wyżywienia. Osoby, które zostaną zwolnione można zatrudnić w kuchni GS gdzie będą przyrządzać jedzenie dla przedszkola.
Radosław Zamiatała - jestem za utrzymaniem przedszkola, ponieważ wpływa pozytywnie
na rozwój dziecka, należy jednak rozpatrzyć racje ekonomiczne i społeczne.
Marian Zając - jestem za pozostawieniem 9 - godzinnego przedszkola. Ważnym
elementem podnoszonym w dyskusji jest bezpieczeństwo dzieci, które jesteśmy w
stanie zapewnić również tutaj.
Wójt - do przedszkola uczęszcza pewna grupa dzieci na jego utrzymanie łoży cała gmina. Pobyt w przedszkolu jest bardzo tani. Pewien koszt gmina ponosi również z tytułu dowozu dzieci do przedszkola, czego nie ma nigdzie. Należy wyważyć koszty .
Roman Jęśkowiak - sprawa przeniesienia pałacu jest oczywista . Należy zdecydować czy
5 czy 9 godzinne. Przedszkole w Sławie sprzedaje obiady za 2,5o , daleko nie jest
można skorzystać .
Wójt - walka o byt i koszty przedszkola trwa od lat 90 . Fakt , że jest takie tanie jest zasługa nas wszystkich.
Aleksander Poszwiński - głównym problemem są pieniądze, Jak dotąd nie
dowiedzieliśmy się ile będzie kosztował remont pałacu oraz ile kosztować ma
przedszkole w wersji mniejszej przedstawionej przez Wójta.
Wójt - ile będą kosztowały remont i adaptacja będzie wiadomo dopiero jak będzie określony zakres prac do wykonania. Pałac po wyjściu przedszkola zostanie wyremontowany tylko w części górnej - I piętro. Dwa pomieszczenia na parterze zostaną oddane dla policji, która będzie przystosowywać sobie sami na własny koszt.
Należy zastanowić się jak zagospodarować ewentualnie zwolnione z przedszkola osoby.
Liczymy, że na remont pałacu otrzymamy dotację w wysokości 50 % z Ochrony Środowiska .
Przewodniczący obrad podsumował dyskusje precyzując wnioski :
1/ Urząd Gminy przenieść do pałacu,
2/ zaadoptować pomieszczenia na przedszkole 9 godzinne z dowozem wyżywienia.

Ad. pkt. 4

Radosław Zamiatała - od września klasy „O” maja być obowiązkowe, gdzie będą
się mieściły
Wójt - nie ma jeszcze jasnych decyzji w tej sprawie. Jeśli będą obowiązkowe to
w miejsce urzędu wygospodarujemy pomieszczenia dla klas I ze względu na wymogi
a klasy „O” będą w szkole.
Wójt poinformował o rozprowadzanych ankietach dotyczących zagospodarowania śmieci i ścieków w poszczególnych gospodarstwach, które to dane będą niezbędne do opracowania programu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Poprosił o wypełnienie ankiet zgodnie z rzeczywistością co da właściwy obraz potrzeb gminy.
Stanisław Kasperski - poinformował o sposobie wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych . Poinformował o terminach najbliższych Sesji.

Marian Zając - inne gminy maja na odpady ustawione odpowiednie kosze , u nas można
też zrobić takie coś. Jest wiele firm , które udostępniają takie pojemniki.
Leszek Piotrowski - rozmawialiśmy z P. Frankowskim. Na takie przedsięwzięcie jest
potrzebna pożyczka. P. Frankowski jej nie dostanie ponieważ nie posiada
zabezpieczenia.
Henryk Rygusik - czy rozmawiano w tej sprawie z firma TEW.
Leszek Piotrowski - w pierwszej kolejności chcieliśmy zlecić to ludziom z naszego terenu.
Wójt - zapewnił, że opracowywany plan zagospodarowania odpadami będzie przewidywał ilość i rozmieszczenie takich koszy na terenie gminy. Ważna jest edukacja społeczeństwa w kierunku segregacji.Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie