Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/03

Protokół Nr 10/03
PROTOKÓŁ Nr 10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 20 listopada 2003
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Rewizyjnej zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi Zał. Nr 1

Tematem posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gmin y planem pracy na rok 2003 jest „ kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie „

Komisja Rewizyjna w składzie :
  1. Pukacki Józef - przewodniczący
  2. Zielnica Genowefa - członek
  3. Wolniczak Alojzy - członek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Józef Pukacki otworzył posiedzenie i przedstawił tematykę kontroli.
Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie skontrolowani następujące obszary.
1/ Realizacja zadań zleconych gminie w okresie trzech kwartałów 2003 roku.
Dokonano analizy form pomocy , sprawdzono liczbę osób, którym przyznano świadczenia.
Stwierdzono, że łącznie przyznano w okresie I-IX świadczenia z zadań zleconych 31 osobom. Kwota świadczeń za ten okres wyniosła 91 287 zł. Rentę socjalną pobierało 21 osób. Osobom tym od 1.10.2003 r. rentę wypłaca ZUS.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie na ubezpieczenie społeczne przeznaczył w okresie I-IX- 2003 r. kwotę 5 437,20 zł. dla osób pobierających zasiłki stałe.

2/ Analizowano również udzielenie świadczeń za okres I-IX br. W zakresie zadań własnych gminy w obszarze opieki społecznej.. Liczba osób, którym wydano decyzje przyznające świadczenia wynosi 163. Kwota świadczeń wynosi 32 946 zł Prawo do świadczeń pieniężnych z opieki społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza :
a/ na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł.
b/ na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł.
c/ na druga osobę i dalsze powyżej 15 lat - 294 zł.
d/ na każdą osobę poniżej - 15 lat
przy jednoczesnym wystąpieniu innych okoliczności wymienionych w przepisach.

3/ Skontrolowano również dożywianie dzieci szkolnych.
Z dożywiania korzystają 34 rodziny w okresie I-IX br. Z wyżywienia skorzystało 91 dzieci.
Dzieci dożywiane są w okresie od 15.09 do końca maja następnego roku. Dzieci korzystające z dożywiania to od grupy „O” do gimnazjum włącznie. Posiłki przygotowane sa w barku w Brennie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Wijewie i Gimnazjum w Brernnie. Koszt jednego posiłku wynosi 1,10 zł.. Z dożywiania korzystają również dzieci z gminy Wijewo uczęszczające do szkoły w Lginiu. Otrzymują stan kanapkę oraz kubek mleka. Koszt posiłku 1,10 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie opłaca również posiłki dla dzieci z naszego terenu znajdujące się w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie i filii w Olbrachcicach. Tam pokrywana jest stawka żywieniowa w wysokości 6,50 zł (śniadanie, obiad, kolacja) Troje dzieci z opóźnieniem w rozwoju korzysta z dożywiania :
Śniadanie i obiad za kwotę 4,85 zł. dziennie.
Dotacje dla gminy na wsparcie dożywiania przyznaje wojewoda na wniosek wójta.
Gmina musi zapewnić na realizację programu dożywiania 1/3 środków z własnego budżetu .

4/ Zbadano również sprawę wyprawek dla uczniów klas pierwszych.
Wyprawki szkolne reguluje od strony prawnej Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczególnych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasie I w szkole podstawowej w roku szkolnym 2003/2004.
Wyprawka przyznana była uczniom spełniającym kryteria dochodowe. Dzieci otrzymały wyprawkę do kl. I na kwotę 90 zł. i 100 zł.

UWAGI.

Środki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie nie wystarczają na pokrycie potrzeb na pomoc społeczną.
Podpisy Komisji Rewizyjnej podpis Kierownika GOPS

1 ......................................................

2. ...................................................... .................................................

3. .......................................................Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie