Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/03

Protokół Nr 7/03
PROTOKÓŁ Nr 7/03
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 16 grudnia 2003 r.
================================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolni - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Omówienie projektu budżetu na 2004 r.
  3. Zapytania i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1

Obradom przewodniczył Henryk Rygusik - przewodniczący Komisji Budżetowo - Socjalnej.
Powitał zebranych na sali członków Komisji, Przewodniczącego Rady Gminy , Wójta oraz Skarbnik gminy.

Ad. pkt. 2

O przedstawienie projektu budżetu poprosił Wójta - Ireneusza Zająca.

Wójt na wstępie poinformował o konieczności podjęcia decyzji przez Radę Gminy wobec czego zwrócił się z zapytaniem, czy radni nie wnoszą sprzeciwu co do odbycia Sesji w dniu dzisiejszym po posiedzeniu Komisji.
Zebrani nie zgłosili sprzeciwu do zgłoszonej propozycji.

Wójt - poinformował, że po raz pierwszy proponowany budżet jest budżetem niezrównoważonym, to znaczy, że wydatki przewyższają dochody o około 200 tys. zł.
W związku z tym planujemy zaciągnięcie pożyczki w wysokości równoważącej budżet.
Zaciągnięcie kredytu przez Wójta może nastąpić po udzieleniu upoważnienia przez rade i przedstawieniu harmonogramu spłat.
W proponowanym budżecie mogą wystąpić b raki w dziale oświata ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci, dokładne rozliczenie będzie po otrzymaniu wskaźników do subwencji.
Z powodu ujednolicenia stawki od gruntów znacznie spadną dochody z podatku.
Budżet na 2004 będzie skromny. Ściągalność podatków jest coraz gorsza, po IV racie za 2003 rok wysłano ok. 300 upomnień. W roku bieżącym zyskaliśmy dodatkowe pieniądze w formie dotacji oraz refundacji pracowników interwencyjnych. Życzylibyśmy sobie aby była możliwość pozyskania takich środków również w 2004 roku.
Skarbnik gminy poinformowała, że projekt został przyjęty Zarządzeniem Wójta który przedstawia go RIO oraz Radzie Gminy,. W skład jego wchodzi informacja o mieniu komunalnym oraz program przeciwdziałania alkoholizmowi na 20904 rok. omówiła poszczególne działy i rozdziały projektu budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu., oraz odpowiedziała na następujące pytania :
Radosław Zamiatała - padło stwierdzenie, że mogą być kłopoty w oświacie ,czy subwencja
oświatowa jest mniejsza niż w 2003 r.
  • co to jest subwencja wyrównawcza.

Wójt - sama kwota nie jest mniejsza ale nie wystarczy na wszystkie wydatki. Nawet po uwzględnieniu awansów zawodowych i planowanych podwyżek.
Skarbnik - subwencja wyrównawcza jest obliczana na podstawie obniżek podatku oraz zwolnień i umorzeń , których udziela Wójt.
Urszula Rimke - na jakiej podstawie kwalifikuje się dzieci do dożywiania.
Genowefa Zielnica - podstawa do udzielenia pomocy w postaci dożywiania jest opinia pedagoga ,OPS i dochód na osobę w rodzinie.
Zbigniew Lis - jeśli OSP otrzymało tyle co w roku bieżącym , gdzie było mało środków
a jest do zapłacenia samochód to na pewno nie wystarczy.
Wójt - mogą być kłopoty , ale w zapasie mamy środki ze sprzedaży starego samochodu
Skarbnik - poinformowała, że gmina może finansować tabor, ubezpieczenie ludzi oraz
zakup sprzętu. Nie można finansować zawodów, na tego typu rzeczy należy
ogłosić przetarg.
Alojzy Wolniczak - stwierdził, że należy dofinansować zawody w gimnastyce
akrobatycznej. Ostatni turniej międzywojewódzki który odbył się w Brennie
posiadał wysoki poziom.
Wójt - na dofinansowanie imprez o tytule co najmniej wojewodzkim pieniądze
posiada powiat.
Alojzy Wolniczak - z czego będziemy spłacać ewentualny kredyt, jeśli już na rok
przyszły mamy deficyt.
Wójt - należy się zastanowić czy brać i w jakiej wysokości aby jego spłata była realna.
Stanisław Kasperski - czy jest możliwość zmniejszenia wydatków tak, aby budżet się
zrównoważył.
Aleksander Poszwiński - zaproponował obcięcie inwestycji, a w ciągu roku jeśli będą
dodatkowe środki to uzupełnić.
Wójt - z inwestycji nie można zabrać ponieważ został ogłoszony przetarg i tam
zadeklarowane pieniądze musza być zabezpieczone. Zabranie środków może być potraktowane jako unieważnienie przetargu , a to ma swoje konsekwencje.
Unieważnić można przetarg - jeśli jest naruszony interes społeczny.
Wójt zapoznał zebranych z treścią decyzji SANEPID-u w sprawie przedszkola w Wijewie.
Henryk Rygusik - czy w dziale ochrona środowiska są pieniądze, które można
przeznaczyć na meliorację.
Elżbieta Wolnik - pieniądze te są przeznaczone na inne zadania .
Marzanna Daleka - na ile wnioskowały szkoły a ile dostały.
Skarbnik - szkoły wnioskowały o : Brenno o 2000 i Wijewo o 1300. Subwencja ogólna wynosi 2500 wobec czego pozostała kwota będzie uzupełniona z budżetu gminy
Alojzy Wolniczak - w budżecie nie są ujęte takie inwestycje o których była mowa jak
wymiana oświetlenia oraz remont pałacu.
Wójt - na wymienione inwestycje będę się starał pozyskać pieniądze z źródeł poza gminnych. Remont pałacu może zostać przeprowadzony w ramach kredytu -„termo” tj. po spełnieniu warunków termo-oszczędności kredyt ten zostaje umorzony w 30 %.
Od przyszłego roku nie będzie rekompensaty za oświetlenie na ul. Powiatowych
i wojewódzkich w takiej sytuacji wymiana lamp jest bezpieczna , że nie zostanie zrekompensowana cała kwota wymagana do spłaty. Ponadto jest jeszcze możliwość dzierżawy map ulicznych.
Aleksander Poszwiński - jaka jest koncepcja usytuowania przedszkola i Urzędu Gminy.
Wójt - są dwie możliwości , budynek GOK oraz pałac. Jeśli urząd będzie w pałacu to nie może tam być przedszkole. Na czas remontu planowane jest wyprowadzenie biblioteki
i umieszczenie tam przejściowo przedszkola. Po wyprowadzeniu urzędu cała góra przeznaczona byłaby na przedszkole..
Aleksander Poszwiński - taki układ wymaga remontu dwóch budynków. Może lepiej
przedszkole pozostawić w pałacu
Stanisław Kasperski - urząd miał siedzibę zawsze w pałacu obecne lokum miało być
przejściowe.
Zaproponowano aby remont pałacu w części bardziej niebezpiecznej przeprowadzić w czasie wakacji aby nie przenosić biblioteki.
Marian Zając - - można się spodziewać, że odczucie społeczne w przypadku rezygnacji z
budowy ul. Piaski na rzecz remontu pałacu będą różne. Należy wybrać
najbardziej optymalne rozwiązanie.
Stanisław Kasperski - planowany był jeszcze chodnik w Zaborówcu , czy będzie to
realizowane.
Wójt - jak bezie trzeba to skorzystamy z rezerwy.
Zbigniew Lis - jeśli pałac uda się wyremontować z pożyczki i uzyskać umorzenie to wtedy
pozostałe pieniądze można przeznaczyć na ul. Piaski i rozpocząć jej budowę
jeszcze w 2004 r.
Radosław Zamiatała - pałac jako zabytek, czy możemy liczyć na pieniądze od
konserwatora zabytków.
Wójt - dostaniemy 50 tys. na schody ale w porównaniu z wymogami będzie to niewiele.


Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie