Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ Nr 8/03

PROTOKÓŁ Nr 8/03
PROTOKÓŁ Nr 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 06 października 2003 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Rewizyjnej zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia :
  1. Opracowanie planu pracy na 2004 rok.
  2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
  3. Sprawy bieżące .


Ad. pkt. 1

Członkowie komisji dokonali oceny wykonania planu pracy na rok bieżący. Zdecydowano. Że zaległy temat kontroli OSP zostanie zrealizowany w m-cu listopadzie.
W oparciu o spostrzeżenia z roku bieżącego zdecydowano o następujących tematach, które, będą przedmiotem posiedzeń i kontroli komisji.
Plan pracy na 2004 r. Stanowi załącznik NR 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 2

Genowefa Zielnica odczytała treść sprawozdania z wykonania budżetu za półrocze, analizując poszczególne pozycje. Przeanalizowano, dochody , wydatki oraz udzielone dotacje.
O wyjaśnienia niektórych kwestii poproszono skarbnik gminy.
1/ Jak wygląda windykacja zaległości oraz kiedy mogą ulec przedawnieniu.
2/ Co to są dotacje przedmiotowe.
- w przypadku zaległości wobec gminy wysyła się upomnienie a następnie występuje z tytułem wykonawczym do komornika. Jeśli komornik stwierdzi, że nie ma majątku, który można by zająć na rzecz zaległości , że ściągalność jest niemożliwa to sprawę taką się umarza . Od niedawna jest możliwość ściągnięcia zaległości podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika.
- dotacje przedmiotowe na zadania publiczne otrzymują podmioty nie zaliczane dop sektora finansów publicznych np. Spółki Wodne, stowarzyszenia . Dotychczas dotację przedmiotowa otrzymywały tylko biblioteka i GOK. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy można dotować organizacje działające na terenie i na rzecz gminy.
Zastanowiono się nad możliwością dofinansowania dzwonów kościelnych. Po dłuższej dyskusji postanowiono nie występować z taką propozycją.


Ad. pkt. 3

Wójt poinformował o :
- prowadzonej w urzędzie kontroli przez Regionalna Izbę Obrachunkową.
- awarii pieca CO w pałacu oraz w szkole i dodatkowych kosztach jakie gmina poniesie
na zakup nowych.
- zakończonych inwestycjach budowy kanalizacji na Koźlim Rynku oraz rowu
odwadniającego wodę w Potrzebowie
- stanie przygotowań do ogłoszenia przetargu na budowę drogi Biedaszkowo oraz
o przyczynie opóźnienia. w przygotowaniu dokumentacji
Alojzy Wolniczak - wiele osób otrzymało z geodezji o uzupełnienie danych .
Wójt - jest to efekt złożonego przez gminę protokołu niezgodności między stanem faktycznym a wypisem z rejestru gruntów . Wiele działek na terenie gminy figuruje w rejestrze jako niezabudowane ponieważ nie zostały zgłoszone do użytkowania. Geodezja miała to uporządkować do kończ 2002 r., co nie zostało zrobione. Obecnie zostali zobowiązani do uzupełnienia tych danych do końca bieżącego roku.
W wyniku takich niezgodności gminy wiele straciły na podatkach. Sprawę rozwiązałby zapis w ustawie, że korekty niezgodności może dokonać gmina .
Poinformował, że Mieczysław Stępczak z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa będzie prowadził na terenie naszej gminy szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o dotację do UNII .
Józef Pukacki - na przystanku w Brennie brak kosza na śmieci.
- na ul. Leszczyńskiej w Brennie ( od ul. Podgórnrj w kierunku
Zaborówca) oświetlenie uliczne włącza się różnie, po interwencji
energetyki nic się nie zmieniło prawdopodobnie jest uszkodzony zegar
na transformatorze przy Leszczyńskie 30
Wójt - Tomek John sprawdzi wszystkie przystanki i stan koszy.
Na tym posiedzenie zakończono.Przewodniczący Komisji

( Józef Pukacki )PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo na 2004 rok.1 . STYCZEŃ - kontrola wpływów z podatków - odroczenia . umorzenia
i zwolnienia

2. LUTY - Realizacja interpelacji i wniosków radnych .

3. MARZEC - Analiza wykonaia budżetu pod kontem udzielenia absolutorium.

4. KWIECIEŃ - Analiza realizacji inwestycji pod kontem zasadności
rozpoczynania następnych

5. MAJ - stan przygotowania obiektów wypoczynkowych do sezonu
letniego .

6. CZERWIEC - Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury .

7. WRZESIEŃ - Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
Posiedzenie wspólne z komisja Budżetowo- Socjalną

8. PAŹDZIERNIK - Opracowanie planu pracy komisji na 2005 r.

9. LISTOPAD - Analiza propozycji podatkowych na 2005 rok.
Posiedzenie wspólne komisji.

10. GRUDZIEŃ - Opracowanie projektu budżetu na 2005 rok.
Komisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych tematów
i kontroli w zależności od potrzeby.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie