Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/03

Protokół Nr 6/03

PROTOKÓŁ Nr 6/03
z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 25 listopada 2003 r.
================================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolni - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Zaopiniowanie proponowanych stawek podatkowych w sprawach :

1/ podatku rolnego,
2/ podatku od posiadania psów,
3/ opłaty miejscowej,
4/ opłaty targowej,
5/ opłaty administracyjnej,
6/ podatku od nieruchomości,
7/ podatku od środków transportowych,
  1. Zapytania i wolne głosy .


Ad. pkt. 1

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji gospodarczej radna Urszula Rimke.
Powitała obecnych na posiedzeniu członków [pozostałych komisji oraz zaproszonych gości..
Przedstawiła proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono zmian.
Następnie poprosiła Wójta o przedstawienie propozycji poszczególnych stawek podatkowych,

Ad. pkt. 2

Wójt - dzisiejsze posiedzenie komisji należy do najważniejszych ponieważ ustalony na nim propozycje stawek podatkowych będą poważnym atutem części składowej budżetu gminy na 2004 rok. Najważniejszymi podatkami wpływającymi na stan budżetu są podatek rolny od nieruchomości i od środków transportowych.
Po przeliczeniu stawek maksymalnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wszystkie stawki zostały podniesione o 0.6 %, Proponowane przeze mnie stawki posiadają podobny wzrost.
Proponując taki właśnie wzrost miałem na uwadze wypłacalność naszego społeczeństwa.
Proponuje pozostawienie podatku od dział. Gospodarczej na niezmienionym poziomie ponieważ jest on jeszcze ściągalny. Podwyższenie go mogłoby być w skutkach gorsze i prowadzić do likwidacji zakładów i tym samym braku dochodów.
Podatek od środków transportowych w skali roku stanowi 70 tys. , zaległości za lata ubiegłe stanowią 10 tys. Obecne stawki wydają się na bezpiecznym poziomie i nie należałoby ich zbyt podnosić.
Przewodniczący rady zapoznał zebranych z treścią pisma emerytów i rencistów dotyczącego stawek podatkowych od budynków pozostałych.
Wójt - nie jest to problem tego roku sprawa ta wraca każdego roku.. Każda taka sprawa może być rozpatrzona indywidualnie. Zgodnie jednak z przepisami każde umorzenie powyżej 100 zł. musi być wywieszone na tablicy i to odstrasza niektórych wnioskodawców. Wprowadzenie grupowych zwolnień jest niebezpieczne.

1/ podatek od posiadania psów został zaproponowany przez Wójta w kwocie 15 zł.
Aleksander Poszwiński - czy w ogóle powinniśmy opodatkować psy.
Roman Jęśkowiak - podatek od psów jest pewnym ogranicznikiem w ilości posiadanych
psów a tym samym biegających po ulicach.
Przegłosowano propozycję stawki 15 zł. oraz 12 zł.. Większością została zaakceptowana kwota 12 zł.
2/ Opłata miejscowa .
Przyjęto propozycję stawki maksymalnej 1,61 zł.

3/ Opłata targowa.
Wójt zaproponował podniesienie stawek w wysokości ok. 0,6 % . o 3 i 2 zł.
Józef Pukacki - zaproponował pozostawienie obecnie obowiązujących, ponieważ już teraz
handlujący narzekają i nie chcą płacić.
Roman Jęśkowiak - zaproponował choć minimalna podwyżkę, a w skali roku uzbiera się
pewna kwota.
Zebrani proponowane stawki przyjęli do realizacji.

4/ Opłata miejscowa .
Jednogłośnie pozo stano przy stawce zaproponowanej przez ministra.

5/ podatek rolny
Wójt odczytał treść pisma Izby Rolniczej w Poznaniu dotyczącego opiniowania stawek ustalonych do podatku rolnego na 2004 r. Zaproponował podwyższenie średniej ceny żyta stosowanej do podatku rolnego o 1 zł. tj. na 33 zł.
Powołując się na trudna sytuacje w rolnictwie postanowiono pozostawić stawkę z roku ubiegłego tj. 32 zł/q/

6/ Podatek od nieruchomości
W dziale I dotyczącym stawek od gruntów zaopiniowano pozytywnie stawki zaproponowane przez Wójta zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik.
Wójt - poinformował, że do kończ roku jest obowiązek określenia sposobu użytkowania działki co znacznie poprawi proces naliczania podatków.
Radosław Zamiatała - jako radni wybrani przez to społeczeństwo, które nam zaufało winniśmy słuchać jego głosów.
Wójt - nie można się sugerować stawkami w innych gminach. Każda gmina ma inne uwarunkowania pod względem dochodów i wydatków. Podejmując decyzję o obniżeniu stawki należy wziąć pod uwagę skalę problemu, czy dotyczy to jednostek czy większości m mieszkańców.
Alojzy Wolniczak - zaproponował obniżenie ponieważ rolnikom i rzemieślnikom pozostawiliśmy te same stawki , bo sytuacja jest trudna , podobnie można potraktować emerytów.
Józef Pukacki - jest wiele osób, które narzekają na kwoty do zapłaty.
Wójt - na terenie gminy Sława zamieszkuje wielu emerytów i jest to dla gminy problem społeczny dlatego uwzględniono go w wysokości stawek podatkowych.
Jeśli , komuś budynki są niepotrzebne może je przepisać razem z gospodarstwem.
W dziale II w pkt. E obniżono stawkę podatku od budynków pozostałych , biorąc pod uwagę wniosek emerytów i rencistów zgodnie z załącznikiem.

7/ podatek od środków transportowych.
Wójt poinformował, że obowiązujące stawki były ustalone na wysokości bezpiecznej, dlatego zaproponował niewielkie podwyżki w wysokości 0,6 %.. przy zachowaniu minimum jakie określił minister.
Do przestawionych przez Wójta propozycji nie wniesiono poprawek . Stawki zostały uzgodnione zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Skarbnik wyjaśniła, że sołtys będący radnym nie może być inkasentem, dlatego też dla wsi Brenno należy wyznaczyć innego inkasenta.
Aleksander Poszwioński - dlaczego podatku od środków transportowych nie zbierają sołtysi.
Wójt - podatek od śr. Transportowych jest płacony w innych terminach dlatego nie zlecono tego sołtysom, jest jednak taka możliwość przekazania tej czynności sołtysom istnieje.
Marian Zając - w związku z tym, że wiele osób płaci w kasie urzędu zaproponował aby
sołtysi otrzymywali 1 % od kwoty wpłaconej w urzędzie. .

Przewodniczący rady odczytał opinię Stowarzyszenia Gmin i i Powiatów Wielkopolski
w sprawie kontraktowania usług medycznych.
Wójt - lekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lekarzy Zielonogórskich postanowili nie składać wniosków o kontrakt.. Może być tak, że od 1 stycznia nie będzie obsługi medycznej
i będzie trzeba ogłosić przetarg. Usługi stomatologiczne to oddzielny trudny problem, na naszej gminie.
Urszula Rimke - jakie są wyniki przetargu na drogi.
Wójt - specyfikacje pobrało 15 firm. 9 zgłosiło się na przetarg. 7 spełniło warunki.
Wygrała firma z Głogowa . Osiągnięte kwoty do realizacji są zadawalające.
Wiesław Schwarz - czy wykonawca drogi do Potrzebowa daje gwarancje ponieważ
już są dziury . Należy coś zrobić ze studzienkami, ciągle są zwalane i istnieje
niebezpieczeństwo wypadku.
Wójt - na każdą wykonaną pracę jest gwarancja., jeśli jest to pierwszy dywanik to może się kruszyć. Na temat dalszych prac na drodze do Potrzebowa będę rozmawiał ze Starosta.
Hieronim Jóźwiak - znak kalek jest ciągle wywracany i pogięty, samochody nie
Zauważają zakrętu i jada prosto.
Radosław Zamiatała - jakie są koncepcje zapewnienia sal dla szkoły w Wijewie.
Wójt - problem jest poważny, koncepcja adaptacji pomieszczeń w GOK jest droga. Na 2004 rok jest planowanie
- przeniesienie urzędu do pałacu,
- chodnik w Zaborówcu,
  • modernizacja oświetlenia - na spotkaniu w Sierakowie zaproponowano nowa formę dzierżawy oświetlenia.

Henryk Rygusik - na jakim etapie jest sprawa uporządkowania centrum Wijewa.
Wójt - był warunek aby gmina przedłożyła kosztorys. Został taki opracowany i dostarczony wszystkim zainteresowanym. Minęły dwa miesiące a Bank milczy, nie dał jeszcze odpowiedzi .
Marian Zając - czy dla Spółek wodnych nie można by pieniądze przekazać jako udział a nie
dotację, byłoby to korzystniejsze.
Wójt - jeśli miałaby to być udział to gmina musiałaby być udziałowcem i odpowiadając za kondycje finansową.
Alojzy Wolniczak - czy koszenie rowów jest zakończone, ponieważ gałęzie są nie
sprzątnięte., wygląda to nie ładnie.
Genowefa Zielnica - czy przy tworzeniu nowego budżetu planuje się pieniądze dla
organizacji społecznych.
Skarbnik - mamy uchwałę o dotacjach i na jej podstawie po złożeniu stosownego wniosków przez organizacje zostaną uwzględnione potrzeby finansowe organizacji.
Radosław Zamiatała zaprosił wszystkich na festyn szkolny w dniu 14 grudnia br. z
którego dochody przeznaczone zostaną na leczenie ARTURA


Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie