Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/03

Protokół Nr 5/03
PROTOKÓŁ Nr 5/03
z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 15 września 2003 r.
================================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Opaska - pracownik UG

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Omówienie tematów i trasy kontroli.
  3. SFORMUŁOWANIE WNIOSKÓW POKONTROLNYCH.Ad. pkt. 1

Obradom komisji przewodniczyła Urszula Rimke Przewodnicząca Komisji.
Powitała obecnych na posiedzeniu członków komisji i gości.

Ad. pkt. 2.

Radosław Zamiatała - na jakim etapie jest organizacja placu zabaw w Miastku.
Elżbieta Opaska - obecnie jest robione odnowienie granic tego terenu,

Zaproponowano następujące tematu do kontroli :
1/ stan budynku po przedszkolu w Potrzebowie,
2/ stan rowów przydrożnych,
3/ równanie dróg polnych (granic), ogólny stan nawierzchni,

Wójt - wyjaśnił, że budynek po przedszkolu w Potrzebowie jest własnością skarbu państwa , został tylko przekazany w użytkowanie . Rejon Dróg Powiatowych wydzielił oddzielna działkę pod przystanek. Sprawa przekazania gminie jest na etapie uprawomocniania się. Stan budynku jest zły. Na obecnym etapie można robić tylko remonty bieżące , na większe prace wymagana jest zgoda starosty.
Urszula Rimke - czy pracownicy interwencyjno mogą kosić rowu i wycinać krzaki.
- czy równiarka jest naprawiona ,
Wójt - na drogach gminnych tak. Natomiast przy drogach powiatowych i wojewódzkich nie powinni.
Równiarka nie jest naprawiona ponieważ P. Nędza miał sporządzić wykaz niezbędnych części i wówczas zdecydujemy o naprawie.
Ponadto poinformował o planowanej wymianie dachu na sali w Brennie ponieważ ostatni deszcz zalał sufit .

Ad. pkt. 3

W wyniku przeprowadzonej wizji na terenie gminy zaleca się :
1/ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie całej gminy.
2/ podwyższenie studzienki

  • na ul. Leszczyńskiej w Brennie obok posesji Kostańczak.
  • na ul. Niwka w Brennie przy posesji P. Zająca

3/ naprawę dziury na ul. Leszczyńskiej w Brennie przy posesji P. A. Muszkieta
4/ wykoszenie rowów przy drodze Wschowa - Wolsztyn .
5/ uporządkowanie pobocza przy drodze do Potyrzebowa na odcinku od posesji
P. Michałka do posesji P. Schwarca W. (po prawej stronie jezdni).
6/ wymienić płytę na syficie w ubikacjach damskich przy sali w Wijewie,
zlikwidować przyczynę zaciekania,
7/ po uzgoidnieniu z mieszkańcami wsi Potrzebowo dokonać podziału działki po
byłym przedszkolu i zaproponować sprzedaż .Przewodnicząca Komisji

( Urszula Rimke )


Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie