Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/04

Protokół Nr 13/04
PROTOKÓL Nr 13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 marca 2004 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady


Porządek posiedzenia :

  1. Sprawy bieżące gminy.
  2. Analiza wykonania interpelacji radnych.
  3. Wolne głosy.


Ad. pkt. 1

Wójt poinformował o :
1/ powstałych problemach z budowa ul. Biedaszkowo. Okazało się , że wydział budownictwa wymaga pomimo wszystko lokalizacji zbiornika odpływowego dla projektowanej kanalizacji ściekowej. Obecnie odbywa się wymiana linii wodociągowej.
Planowany termin zakończenia koniec kwietnia powinien być zachowany..
2/ wyremontowane zostały 2 mieszkania dla obecnych mieszkańców pałacu. Zostały wydane decyzje o przekwaterowaniu i można będzie przystąpić do remonty pałacu.
3/ Wójt przedstawił 4 wersje adaptacji pomieszczeń na przedszkole.
1 - zgodnie z przedstawionym projektem na Sesji bez windy dla niepełnosprawnych
( koszt ok. 800 tys.0
2 - zaadaptowanie obecnej kuchni z wykorzystaniem istniejącego zaplecza sali ( koszt
mniejszy o ok. 200 Tys.)
3 - zrezygnować z żywienia, zrobić przedszkole 5 godz., Wówczas wystarczyłyby
pomieszczenia po krawcowych
4 - zaadaptować pomieszczenia po krawcowych i dowozić jedzenie .
Należy przeanalizować wszystkie wersje i wybrać najbardziej korzystną.
Alojzy Wolniczak - dowożenie jedzenia byłoby idealnym rozwiązaniem. Oszczędności na
adaptacji pokryją koszt dowożenia na kilka lat.
Wójt - w budżecie mamy przeznaczone na inwestycje 800 tys. z tego 400 na przedszkole. Jeśli zaoszczędzimy na inwestycjach, będą dodatkowe pieniądze ze sprzedaży działek
w Radomyślu, gdzie zainteresowanie jest duże . Wstępnie została uzgodniona cena sprzedaży Szkoły w Radomyślu za 43 tys. Jest chętny na kuno szkoły w Zaborówcu - w całości.
Stanisław Kasperski - zaproponował ogłoszenie przetargu na działki w Radomyślu również
w gazecie.
Józef Pukacki - jak wygląda sprawa szkoły w Brennie..
Wójt - jest dokonany podział budynku, nie dokonano podziału gruntu, co może powodować problemy z wspólnym użytkowaniem. Pozostawiłbym to jako rezerwę lokalowa dla gminy.
Na działce SKR w Brennie dokonany został podział. Wydzielono drogę dojazdowa do działek. Obecnie przygotowywane są mapki . Po załatwieniu spraw dokumentacyjnych ogłoszony zostanie przetarg.
Ponadto Wójt wyjaśnił sprawę opodatkowania dróg.. Podkreślił, że wynika to z nowej zasady naliczania podatku - na podstawie wypisu z rejestru gruntów gdzie wykazane są drogi. Jeśli ma określona klasę to opodatkowana jest jako grunt natomiast jeśli nie ma klasy a jest drogą wewnętrzną to nie podlega opodatkowaniu. Problem występuje, kiedy do drogi przylegają więcej niż jedno pole, wówczas taka droga podlega opodatkowaniu jako grunty inne.
Józef Pukacki - czy można przekazać nieodpłatnie drogę na rzecz gminy.
Wójt - przekazać można jeśli są to drogi użytkowane przez ogól nie indywidualne.
Stanisław Kaspertski - gdyby sprawa dróg była wyjaśniona wcześniej , przed podjęciem
uchwały, można było zwolnić drogi z opodatkowania.

Ad. pkt. 2

Członkowie Komisji przeanalizowali rejestr interpelacji zgłoszonych przez radnych na kolejnych posiedzeniach , oraz wystosowane pisma i udzielone odpowiedzi.
Na ogólna ilość zgłoszonych 73 interpelacji nie zrealizowano 2 dotyczących :
1/ nawiązania współpracy z gmina zagraniczna
2/ przedłużenia chodników na ul. Kargowskiej i Leszczyńskiej w Brennie
Stwierdzono, że poza w/w na wszystkie pozostałe podjęte zostały działania poprzez wystosowanie pism lub choć nie we wszystkich przypadkach uzyskaliśmy zadawalająca odpowiedz.

Ad. pkt. 3

Ustalono, że posiedzenia Komisji poświecone omówieniu wykonania budżetu za 2003 rok odbędzie się w dniu 22 marca br. Natomiast Sesja absolutoryjna odbędzie się w dniu
26 kwietnia br.
Na dzień 30 marca zaplanowano posiedzenie rady na temat porządku publicznego
i bezpieczeństwa na terenie gminy.


Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie