Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr IV/27/2006

Uchwała nr IV/27/2006

Numer uchwały: 2006/4/27
Numer sesji: 4
Rok: 2006
UCHWAŁA Nr IV/ 27 /06
Rady Gminy Wijewo
z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 ,marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

( Stanisław Kasperski )

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo na 2007 rokTERMIN


TEMAT
LUTY


Kontrola finansowa i działalności Przedszkola w WijewieMARZEC


Analiza wykonania budżetu pod kątem udzielenia absolutorium.MAJ


Stan przygotowania do sezony letniego, (posiedzenie wspólne komisji)
SIERPIEŃ


Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
(wspólne posiedzenie)WRZEŚIEŃ


1/ Kontrola pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej pod kątem zasiłków rodzinnych .
2/ Opracowanie planu pracy na 2008 rok.LISTOPADA


Analiza propozycji podatkowych na 2008 r.
( posiedzenie wspólne komisji)GRUDZIEŃ


Zaopiniowanie budżetu na 2008 rok.
(posiedzenie wspólne)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie