Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ 1/02

PROTOKÓŁ 1/02
PROTOKÓŁ Nr 1/ 02
z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
6 grudnia 2002 r.

======================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
raz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy
Aleksander Poszwiński - radny
Marzanna Daleka - radna


Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie .
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach

1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2003 r. oraz
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2003 r.
3/ podatku od posiadania psów,
4/ opłaty targowej,
5/ określenie wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na 2003 r.
6/ określenia stawek opłaty miejscowej na 2003 r.
  1. Zakończenie.Ad. pkt. 1.

Obradom Komisji przewodniczyła Przewodnicząca komisji gospodarczej radna Urszula Rimke, która powitała zebranych i oddała głos Wójtowi .

Wójt - poinformował, że jest wiele nowych zasad naliczania podatku na rok 2003 . Nie o wszystkich zasadach jeszcze wiemy, ponieważ pracownik właśnie dzisiaj jest na szkoleniu. Obiecał, że jeśli będą istotne zmiany , które by zmieniły dzisiejsze decyzje to radni zostaną poinformowani.
Podkreślił, że ustalając stawki podatku należy pamiętać że zbyt obniżając stawki narażamy się na mniejsze dochody i zmniejszona subwencję. Mając mniejsze dochody tnie zawsze uda się zrobić wszystko co się zaplanowało.

Stanisław Kasperski - podkreślił, że podatki należy podjąć jak najszybciej aby mogły być opublikowane w tym roku. Jeśli nie będą ogłoszone w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego to nie będą mogły obowiązywać od 1.01.2003 r.

Wójt - dochody gminy składają się z trzech części dotacje, subwencje i dochody własne , wielkość których zależy od radnych i ustalonych podatków.
Podatek rolny w ogólnej kwocie budżetu stanowi mały procent .
Nowe przepisy nie przewidują zwolnień podmiotowych musza być określone przedmiotowo.
Od nowe roku obowiązywać będą nowe deklaracje podatkowe od nieruchomości.
W roku ubiegłym było wiele skarg na podatek od środków transportowych, uwagi te należałoby uwzględnić w roku obecnym.

Przeanalizowano projekty uchwała w sprawach :

1/ podatku rolnego ,
Skarbnik wyjaśniła, że podatek rolny jest płacony według ceny 1 q żyta ogłoszonego przez GUS lub ustalonego przez Radę Gminy. Stawka roczna wynosi 2,5 q od 1 ha przeliczeniowego.
W przypadku jeśli cena żyta pozostaje taka jak ustalił GIS uchwały nie podejmuje się.
Wójt poinformował, że na roku 2002 obniżono cenę żyta z 37,19 zł. d0 35 zł.
Na rok 2003 cena żyta wynosi 33,45 czyli mniej niż w roku ubiegłym po obniżeniu.
Roman Jęśkowiak - ze względu na trudna sytuacje w rolnictwie powinniśmy pomimo
wszystko zrozumieć ta grupę społeczna i obniżyć cenę żyta .
Józef Pukacki - poparł zgłoszona propozycję dot. obniżenia ceny żyta.
Urszula Rimke - jeśli nie obniżymy to ilość niezapłaconego podatku może być większa
od dokonanej obniżki.
Stanisław Kasperski - trudna sytuacja jest nie tylko w rolnictwie jedno goni drugie .
Zaproponował obniżenie stawki do 32 zł.
Przewodnicząca obrad zaproponowała przegłosowanie następujących stawek
33 zł, 32 zł., i 30 zł.
W wyniku głosowania za stawka 33 zł. opowiedziało się 0 członków komisji.
Za stawką 32 zł 8 członków komisji
30 zł 3 członków komisji
Projekt uchwały
stanowi załącznik Nr 2
2/ podatku od nieruchomości .

Wójt poinformował , że w porównaniu z rokiem ubiegły zmianie następujące sprawy :
1/ dodano par. 4 ponieważ gmina sama musiałaby sobie płacić podatek.,
2/ nie zostały ujęte zwolnienia, które wynikają z ustawy ,
3/ ośrodki prowadzące działalność nie podlegającą opodatkowaniu musza również
złożyć deklaracje od nieruchomości,
4/ zmieniło się określenie budynku- musi być to obiekt trwale związany z gruntem.
5/ wiatry będą opodatkowane na zasadzie jak budowle ,
6/ podatek może być zróżnicowany np. w zależności od wieku lub wielkości,
7/ grunty na nieruchomościach będą kwalifikowane w zależności od zapisu w ewidencji
gruntów. Będzie to grunt rolny to będzie liczony podatek rolny według zasady 1q żyta
razy 5 z 1 ha fizycznego.
Skarbnik wyjaśniła treść deklaracji podatkowych jakie będą obowiązywały od 2003 roku . Podkreśliła, że deklaracje od budynkó3w i gruntów będą wypełniane oddzielne.
Wprowadzona została zasada, że rada może obniżyć stawki maksymalnie nie jak w latach poprzednich do 50 %.
Wójt zapoznał zebranych z treścią pisma P. Cichowskiego Henryka z Potrzebowa, który sygnalizuje problem rolników emerytów na których ciążą wysokie podatek z tytułu powierzchnie budynków po byłych gospodarstwach ,
Po dyskusji stwierdzono, że trudno sformułować zwolnienie, które w treści byłoby bezpieczne, spełniało wymogi przepisów i jednocześnie rozwiązało sprawę emerytów- rolników.
Zdecydowano, że sprawy takie, jak dotychczas będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek zainteresowanych .
Postanowiono po przegłosowaniu obniżyć następujące stawki :
1/ podatek od dział. Gospodarczej :
za stawką 17 zł. opowiedziało się 5 członków komisji
16,60 „ 6 „
2/ podatek od pozostałych budynków ustalono na
za stawka 5 zł opowiedziało się 1 członek komisji
4 70 10 członków komisji
3/ od pozostałych gruntów ustalono stawkę 0,10 zł.
Projekt uchwały
stanowi załącznik Nr 3

3/ Opłata targowa

Wójt poinformował, że zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów maksymalna stawka podatku od posiadania psów wynosi 50 zł. stawka za rok 2002 wynosiła 11 zł.
Zwolnione są osoby chore, niewidome i powyżej 65 lat.. Z podatku od psów zwolnieni są właściciele nieruchomości - 1 psa i właściciel gospodarstw rolnych - 2 psy.
Zebrani postanowili pozostawić wysokość podatku od posiadania psów na poziomie roku ubiegłego.
Projekt uchwały
stanowi załącznik Nr 4

4/ opłata targowa.

Wójt przy ustalaniu wysokości tej opłaty należy mieć na uwadze fakt czy chcemy chronić nasz rodzimy handel czy dajemy szansę obcym.
Uznano, że stawki z roku ubiegłego są dość wysokie na poziomie większych miast. Wobec czego postanowiono pozostawić bez zmian.

5/ podatek od środków transportowych.

Wójt - w roku 2002 planowaliśmy zebrać z podatku od środków transportowych kwotę 40 tys. zł . Przyznać należy, że w wyniku pośpiechu w ich ustalaniu i braku dostatecznie jasnych wyjaśnień stawki te zostały zawyżone. W ciągu roku na indywidualne wnioski stosowane były ulgi do 50 %. Pomimo tego uzyskano planowana kwotę dochodu co pozwoli nam na obniżenie stawek na tym poziomie.
Przeanalizowano kolejne pozycje stawek podatku od samochodów przyczep i ciągników.
Projekt uchwały
stanowi załącznik Nr 56/ opłata miejscowa .

Skarbnik - od roku przyszłego wchodzi nowum, opłatę biedzie się pobierało również od osób przebywających w celkach szkoleniowych i od osób prywatnych i wynajmujących pokoje. Pozostawiono stawkę maksymalna zaproponowaną przez Ministra.

Projekt uchwały
stanowi załącznik Nr 6
Ad. pkt. 3

Ze względu na późną porą postanowiono zakończyć obrady a temat budżetu przełożyć na następne posiedzenie.


Na tym protokół zakończono .


Przewodniczący Komisji.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie