Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/03

Protokół Nr 7/03


PROTOKÓŁ NR 7
Z posiedzenia Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo
odbytego w dniu 28 maja 2003 roku.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie sprawozdań finansowych rocznych instytucji Kultury
3. Omówienie tematu przygotowania do sezonu letniego.

Ad. pkt 1

Obradom komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Józef Pukacki
Powitał zebranych członków ko0misi oraz zaproszonych gości.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 2

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych za rok 200r Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Omówiła bilans dochodów oraz wydatków w poszczególnych instytucjach kultury.
Wyjaśniła, że GOK jako instytucja posiadająca środki trwałe w postaci domów kultury posiada dodatkowy załącznik określający wartość tych obiektów.
Ponadto Pan Grzegorz Klamka wyjaśnił wielkość zaległość płatniczych i czynszu.
Poinformował, że zaległość p. Witkowskiej została uregulowana w 70 %
Genowefa Zielnica - co z pomieszczeniami po zakładzie krawieckim w Wijewie.
Grzegorz Klamka - nie wiem jakie plany ma Wójt,
Genowefa Zielnica - chcielibyśmy utrzymać przedszkole 9 godzinne , czy w tych
pomieszczeniach można by zorganizować kuchnie.

Ad. pkt. 3

Wójt poinformował, że na sezon letni 2003 roku wykonano przebudowę progu zwalniającego, uporządkowanie plaży głównej. Ustawiono słupki uniemożliwiające parkowanie przy drodze. Policja będzie w posiadaniu blokady na koła .
Będzie dodatkowy policjant, który będzie nocował na Ostrowie z uprawnieniami na łódz motorową.
Zatrudnionych będzie w sezonie 4 ratowników.
Planujemy pomalowanie lamp, ławek.
Wójt poinformował o zasadach zatrudnienia pracowników interwencyjnych którzy w ilości 3 rozpoczną pracę od 1 .06. br. oraz planach w stosunku do autobusu szkolnego oraz zatrudnienia kierowcy ( przez biura pracy).
Urszula Rimke - jakie tereny na Ostrowie należą do gminy.
Wójt - własnością gminy jest tylko plaża, pozostała część stanowi dzierżawę z Agencji.
Jest niezbędnym opracowanie planu szczegółowego zagospodarowania terenu Brenna Ostrów
i terenów w Zaborówcu co zapobiegnie niekontrolowanemu dzieleniu działek
Pewne kłopoty z uzgodnieniami do planu zagospodarowania przestrzennego wynikają z przynależności do Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Brak opracowanego planu ochrony przyrody w oparciu o który należy sporządzić plan gminy.
Stanisław Kasperski - czy będzie P. Apolinarski zatrudniony na stanowisku gospodarza terenu
na Brennie Ostrowie.
Wójt - P. Apolinarski będzie zatrudniony jak w latach ubiegłych.
Urszula Rimke - czy jest możliwość wykonania ścieżki przez Ostrów. Duża ilość samochodów
powoduje, że ruch pieszych jest niebezpieczny.
Alojzy Wolniczak - zaproponował ścieżkę na Ostrów.
Józef Pukacki - czy będą ustawione ubikacje TOJ-TOJ
Wójt - po prawej stronie nie jest teren gminy i jakiekolwiek inwestycje są niemożliwe.
Ścieżka na ostrów wymagała by w pierwszej kolejności. W roku bieżącym nie będziemy ustawiać dodatkowych ubikacji .
Alojzy Wolniczak - poinformował, że przy kontenerze w Brennie leża znaki zakaz zatrzymywania , należy to sprzątnąć aby nie zginęły.
Józef Pukacki - nadal nie został uzupełniony znak odwołujący zakaz postoju na ul. Jeziornej

W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie komisje wystosowały następujące wnioski :
1/ poczynić starania , aby powstała ścieżka dla pieszych rozpoczynająca się na
ul. Wczasowej w Brennie prowadzącą na Ostrów,
2/ uporządkować teren od strony jeziora ( wyciąć zakrzewienia , obciąć gałęzie
na wysokości 2 m )
3/ oznakować dodatkowo WC, przy przejściu przez asfalt od strony plaży,
4/ naprawić lub rozebrać pomost po lewej stronie plaży gminnej.
5/ ustawić na skrzyżowaniu przy posesji P. Skrzypczaka Andrzeja dodatkowy znak
informujący o kierunku usytuowania plaży i ośrodków wypoczynkowych.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie