Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/03

Protokół Nr 6/03


PROTOKÓŁ NR 6
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 10 kwietnia 2003 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Informacja z wykonania budżetu za 2002 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
2/ szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Urzędu Gminy
Wijewo z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia ulg w ich spłacie.
4. Wolne głosy.
5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1.

Wspólnym posiedzeniom komisji stałych Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji oraz gości
w osobach : Ireneusza Zająca - Wójta Gminy oraz Elżbietę Wolnik - Skarbnika Gminy.
przedstawił proponowany porządek obrad.

Ad. pkt. 2

Informacje z wykonania budżetu gminy za 2002 rok omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała , że sprawozdanie składa się z dwóch części tj. opisowej i tabelarycznej.,
Poszczególne załączniki określają dochody i wydatki oraz wskaźnik wykonania budżetu w danym dziale. Wyjaśniła, że część opisowa przy każdej pozycji posiada krótkie wyjaśnienie tłumaczące powód przekroczenia lub niewykonania dochodów czy wydatków.
Realizacja dochodów wykazana jest według uchwalonego planu. Przekroczenia zazwyczaj wynikają z faktu, że nie były dokonywane zwiększenia dochodów w trakcie roku budżetowego lub zaistniała potrzeba zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej .
Część opisowa obejmuje również dochody nie ujęte budżetem tj. dochody, które podlegają przekazaniu np. za wydane dowody osobiste, oraz za wydane dodatkowo zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które to dochody nie zostały ujęte
w gminnym programie profilaktyki.
Zaległości podatkowe wobec gminy obejmują kwotę 100 124 zł. W celu pozyskania tych pieniędzy wystosowano 1568 upomnień oraz 96 tytułów do komornika.
Zał. Nr 3 i 4 do informacji z wykonania budżetu obejmuje wykorzystanie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone. Wynika to ze sprawozdań dodatkowych jaki urząd musi składać z wydatkowania otrzymanych pieniędzy. Wszystkie dotacje celowe , które nie zostały wykorzystane należy zwrócić.
Załączniki Nr 5, 6, 7 stanowią wykaz środków jakie zostały zgromadzone na koncie otworzonym dla Funduszu Ochrony Środowiska oraz środka specjalnego dla szkół
i gminy.
Załącznik Nr 8 stanowi wykaz inwestycji prowadzonych w 2002 roku oraz wysokość środków jakie zostały wykorzystane na ich realizację.
Marian Zając - stwierdził, że materiały dotyczące realizacji budżetu za 2002 rok zostały
przygotowane szczegółowo i dostarczone wcześnie gdzie każdy miał możliwość ich
analizy. Wobec czego nie ma potrzeby szczegółowego omawiania poszczególnych
paragrafów.
Wójt - uważam, że realizacja budżetu jest na dobrym poziomie różnica kwotowa między planem a wykonaniem jest nieduża. Niewykonanie w dziale OPS i Oświata wynika z nie otrzymanych subwencji w wielkości zaplanowanej na początku roku.
Ściągalność zaległości jest coraz mniejsza. Przy większych kwotach staramy się wchodzić na hipotekę.
Obecnie gmina nie posiada zadłużeń, nie znaczy to, że być może będziemy korzystać
z pożyczek. Posiadamy do uregulowania rachunki za rok inwestycje z roku 2002.
Radosław Zamiatała - jak będzie wyglądała budowa dróg zaplanowanych na rok bieżący.
Wójt - aby rozpocząć budowę ul. Piaski czy Biedaszkowo należy przeprowadzić przetarg. Są to odcinki zbyt długie i nie można ich dzielić na poszczególne etapy. Musi być przetarg, choć czas realizacji może być rozłożony na kilka lat.
Planujemy przeprowadzenie przetargu w okresie późniejszym, aby ewentualne prace
z tego roku mogły by być zapłacone w 2004.
Obecnie zgłaszają się projektanci chętni zrobić dokumentację. Powinna to być osoba, która pozałatwia wszystko od projektu po pozwolenie na budowę .
Sadze, że ul. Biedaszkowo powinna być zrobiona w 2-3 tygodni.
Ul. Piaski jest znacznie dłuższa i wymagany chodnik ma mieć 2 m sz. Obecnie zaplanowaliśmy 200 tys. jest to 1/3 kosztów. Czas realizacji powinien wynieść 6 tyg.
Henryk Rygusik - czy przy okazji Piasków można by utwardzić drogę do P. Wojciechowskiego, podobnie jak ul. Krótką Wójt - ul. Krótka była zrobiona nieodpłatnie ponieważ zostało trochę masy Krawężnik i kratki ściekowe była na koszt gminy. Była na to zgoda powiatu.
Radosław Zamiatała - czy planowana oczyszczalnia roślinno stawowa jest taką samą jak
przed Wolsztynem.
Wójt - jest to dokumentacja typowa z której korzystają wszystkie gminy , które zdecydowały o jej budowę. Wszystkie tego typu, które widziałem nie wydzielały nieprzyjemnych zapachów. Oczyszczalnia pod Wolsztynem jest mechaniczna.
Urszula Rimke - należałoby pamiętać o przedłużeniu chodnika w kierunku cmentarza
oraz utwardzeniu drogi ponieważ jest z tego odcinaka nanoszony piach na asfalt.
Wójt - jest to odcinek ok. 300 m i jest to traktowane jako budowa z wymogiem dokumentacji., jako na drogę powiatowa będzie można dostać jakieś pieniądze.
Radosław Zamiatała - czy sprawa zagospodarowania centrum, gminy jest nadal
aktualne.
Wójt - sprawa jest nadal aktualna . Trudno się jednak umówić i dogadać ze stronami zainteresowanymi tj. BS, GS i Rejon Dróg Wojewódzkich i Powiatowych . Gmina nie będzie wszędzie inwestować. Aby coś konkretnie zdecydować należy się spotkać i podjąć konkretne decyzje.
Marian Zająć - uważam, że Wójt w tej sprawie powinien być koordynatorem. Temat
ten był przedmiotem dyskusji na Radzie Banku. Myślę, że bank finansowo stoi
dobrze i sfinansowanie kawałka chodnika nie będzie problemem
Wójt - P. Kondraciuk - dyr. BS miał się określić finansowo lub materiałowo, czego nie zrobił. Wójt zobowiązał się do poinformowani o postępie uzgodnień na najbliższej sesji.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący rady poinformował o planowanym przebiegu najbliższej sesji
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Urzędu Gminy Wijewo z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia ulg w ich spłacie.
Wyjaśniła, że RIO obliguje gminy do posiadania takich uchwał . Uchwała ta umożliwia umarzanie lub przesuwanie płatności nie wynikających z ustawy podatkowej
tj. podatków lokalnych, dotyczyła będzie : rat za mieszkania , opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz . Bez takiej uchwały nie można wydać decyzji o umorzenia lub przesunięciu płatności wymienionych należności .
Urszula Rimke - kiedy będzie można skorzystać z tej uchwały w chwili kiedy zacznie
spłacać czy wcześniej.
Elżbieta Wolnik - decyzje można wydać z chwila złożenia wniosku o umorzenie odsetek, wówczas kwota ta nie zalicza się do zaległości wobec gminy.
Wójt - zapewnił, że zawsze w przypadkach wniosków o umorzenia sprawa jest dokładnie badana i nigdy umorzenie nie jest bezpodstawne.
Urszula Rimke - czy określone 500 zł. jest kwotą dużą czy małą.
Wolnik - w stosunku do obecnych należności wobec gminy jest to ok. 1/3 kwoty.

Ad. pkt. 4

Radosław Zamiatała - kto będzie należał do zlewni oczyszczalni roślino stawowej.
Wójt - są dwa rodzaje oczyszczalni : przyjmująca ścieki świeże i leżakujące.
Ze względu na sezonowość szkoły, która będzie głównym dostawca ścieków będzie mogła oczyścić ścieki od 500 osób. Do projektu oczyszczalni żadnych zastrzeżeń nie ma SNEPID i ochrona środowiska
Józef Pukacki - jak będzie wyglądała taka oczyszczalnia .
Wójt - będzie składała się z 3 zbiorników : 1/ zamknięty osadnik (szambo) 2/ zbiornik zbudowany na bazie stawu gdzie będą rośliny oczyszczające, 3/ osadnik .
Zdecydowano o wyjeździe i obejrzeniu pracy takiej oczyszczalni.

Wójt ponadto poinformował o zwiększonych nakładach na utrzymanie wysypiska. Zmieniły się przepisy, które zobowiązują gminę do wykonania 4 monitoringów w roku dotychczas 1, oraz zakupu wagi (12 tys.) do ważenia śmieci..
Henryk Rygusik - sąsiednie gminy nie mają wysypiska, sypia w stare wyrobiska
i jest dobrze.
Wójt - dotychczas jeśli złapią płaci się kary, które obecnie są niższe niż utrzymanie, Być może , że mają zgodę na warunkowe użytkowanie tego wyrobiska.


Na tym posiedzenie zakończonoInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie