Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/187/2005

Uchwała nr XXXIV/187/2005

Numer uchwały: 2005/34/187
Numer sesji: 34
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXXIV/187/05
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy Wijewo w następującej wysokości:
  1. sprzedaż z wozu konnego, pojazdu silnikowego, przyczepy lub stoiska:

a) artykułów przemysłowych lub spożywczo - przemysłowych - 30,00
b) artykułów spożywczych - 25,00
  1. za sprzedaż obnośną:

a) artykułów spożywczo - przemysłowych - 10,00
b) artykułów rolnych - 5,00

§ 2

Opłata targowa płatna jest w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy w Wijewie.

§ 3

Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi gminy Wijewo.

§ 4

Za inkaso pobranych należności ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 12 % płatne po rozliczeniu w kasie Urzędu Gminy w Wijewie co najmniej raz w miesiącu.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/178/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2006r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie